• Imprimeix

Cercador d'unitats i organismes

Responsable: Rosa Vidal Planella
Càrrec: Interventora general
Adreça
Rambla de Catalunya, 19-21
Població
08007 Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 316 21 80
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
a) Exercir el control econòmic i financer intern, mitjançant l'exercici de la funció interventora, el control financer i altres actuacions de control.

b) Dirigir i gestionar la comptabilitat pública.

c) Formar els comptes econòmics del sector públic.

d) Assessorar els òrgans de gestió, en aplicació de les funcions de control.

e) Gestionar la informació econòmica i financera derivada de l'exercici de les funcions comptables i de control.

f) Controlar la gestió en l'àmbit econòmic i financer, fer-ne el seguiment i avaluar-la, tant mitjançant auditories de gestió i informes com mitjançant anàlisis globals o específiques sobre resultats, riscos, organització, procediments, sistemes i programes.

També les funcions següents:

a) Assistir i, si escau, informar els òrgans col·legiats en què per raó de rang, càrrec o àmbit competencial ha de participar.

b) Promoure i mantenir, d'acord amb les previsions legals, relacions amb òrgans d'altres administracions que desenvolupen funcions similars de control, i també amb entitats d'àmbit privat que treballen en aquestes mateixes matèries.

c) Planificar i dissenyar els projectes relatius a les funcions que deté, i també gestionar, mantenir i explotar les bases de dades que en derivin.

d) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.