Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Departament  > Funcions i estructura  > Funcions

Departament d'Economia i Coneixement

Responsable
Andreu Mas-Colell
Càrrec
Conseller

Adreça
Rambla de Catalunya, 19-21
Població
08007 Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 316 21 10
Contacte
Adreça web
Horari de registre
De dilluns a dijous, de 9 a 17 h; divendres, de 9 a 15 h.
Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 9 a 15 h.
Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, 23 d'abril i 24 i 31 de desembre (si aquests dies coincideixen en dissabte o festiu, el registre romandrà tancat).


Horari d'atenció
Igual que el de registre.

Funcions
La política econòmica.

Les entitats de crèdit.

El mercat de valors.

El deute públic i la tutela financera dels ens locals.

La promoció i la defensa de la competència.

El sector assegurador.

Les finances públiques, els pressupostos i l'eficiència de la despesa.

La fiscalització, el control financer i el retiment dels comptes públics.

La gestió de les despeses de personal.

El patrimoni de la Generalitat.

La gestió dels tributs.

El joc i les apostes.

La licitació de les infraestructures de Catalunya.

Les universitats.

La qualitat del sistema universitari.

Les beques que no siguin competència del Departament d'Ensenyament.

El foment de la recerca.

Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.
Data d'actualització: 27/12/2012