• Imprimeix

Funcions

Adreça
Rambla de Catalunya, 19-21
Població
08007 Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 316 21 10
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Horari de registre
de dilluns a dijous, de 9 a 17 h.
divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre):
de dilluns a divendres, de 9 a 15 h.

Horari de matí (si aquests dies coincideixen en dissabte o festiu, el registre romandrà tancat):
5 de gener: de 9 a 14 h.
23 d'abril: de 9 a 14 h.
24 de desembre: de 9 a 14 h.
31 de desembre: de 9 a 14 h.
La política econòmica.
Les entitats de crèdit.
El mercat de valors.
El deute públic i la tutela financera dels ens locals.
La promoció i la defensa de la competència.
El sector assegurador.
Les finances públiques, els pressupostos i l'eficiència de la despesa.
La fiscalització, el control financer i el retiment dels comptes públics.
La gestió de les despeses de personal.
El patrimoni de la Generalitat.
La gestió dels tributs.
El joc i les apostes.
La licitació de les infraestructures de Catalunya.
La direcció de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat.
Els processos electorals.
Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.