• Imprimeix

Avaluació econòmica de les polítiques públiques

 

L’avaluació econòmica de les polítiques públiques és l’anàlisi sistemàtica i explícita d’alternatives per solucionar un problema o necessitat, valorades en termes dels costos i dels beneficis econòmics i socials. L’avaluació es pot fer abans de posar en marxa una intervenció (un pla, un programa o un projecte), un cop està en funcionament o bé quan ha finalitzat. L’objectiu últim és disposar d’informació que ajudi a prendre decisions que assegurin el millor ús possible dels recursos públics.


Algunes de les recomanacions del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC) van en la línia d’incorporar tècniques d’avaluació econòmica com l’anàlisi cost-benefici o l’anàlisi cost-efectivitat, per valorar la conveniència de posar en funcionament nous programes de despesa, projectes d’inversió i per a mesures legislatives.


La Llei de Finances Públiques de la Generalitat de Catalunya (article 31 bis) assenyala que el departament competent en matèria de finances ha d’impulsar i coordinar l’avaluació econòmica de les polítiques públiques per tal d’assegurar la rellevància, l’eficiència i l’efectivitat tant de les polítiques existents i com de les futures. També indica que els projectes d’intervencions públiques que es prevegi que tinguin un impacte rellevant han d’anar acompanyats d’un informe d’impacte econòmic i social en que s’avaluïn els costos i els beneficis que implica el projecte per als seus destinataris i per la realitat social i econòmica.