SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE ELS MODELS DE PLECS DE LA CONTRACTACIÓ BASADA DE L'ACORD MARC DELS SERVEIS DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT

Amb motiu de l’aprovació dels models de plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques per a la contractació basada en l’Acord marc dels serveis de vigilància i seguretat (CCS 2017 4), la Comissió Central de Subministraments va convocar a les empreses adjudicatàries a participar en una sessió informativa el dia 8 de juny de 2018, a la sala d’actes de la planta baixa de Gran Via de les Corts Catalanes, 639 de Barcelona.

 

(12.06.2018)

Sessió informativa

FORO DE CENTRALES DE CONTRATACIÓN. Madrid, 29 de mayo de 2018

La Sub-direcció General de Compra Centralitzada va participar el 29 de maig de 2018, en representació de Catalunya, a la primera reunió del Fòrum de centrals de contractació de totes les comunitats autònomes. El fòrum,  promogut per la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Estado, va tenir la finalitat de compartir i posar en comú els diferents models organitzatius, funcionals i tecnològics de les diferents centrals de contractació a nivell estatal i autonòmic, així com debatre sobre el que suposa la nova Llei de contractes del sector públic. Aquest fòrum va comptar amb la participació de representants de la Direcció General de Mercat Interior, Indústria, Emprenedoria i PIMES de la Comissió Europea, la Dirección General de Patrimonio del Estado, així com de les centrals de contractació de les 17 comunitats autònomes.

 

(29.05.2018)

Foro de centrales de contratación

SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE ELS MODELS DE PLECS DE LA CONTRACTACIÓ BASADA DE L'ACORD MARC DELS SERVEIS DE NETEJA

Amb motiu de l’aprovació dels models de plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques per a la contractació basada en l’Acord marc dels serveis de neteja (CCS 2016 4), la Comissió Central de Subministraments va convocar a les empreses adjudicatàries a participar en una sessió informativa el dia 25 de maig de 2018, a la sala d’actes de la planta baixa de Gran Via de les Corts Catalanes, 639 de Barcelona.

 

(25.05.2018)

Sessió informativa

ARTICLE ACUERDO MARCO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA (CCS 2016 4), PUBLICAT A LIMPIEZAS. REVISTA TÉCNICA DE LIMPIEZA E HIGIENE PROFESIONAL núm. 133 (FEBRER DE 2018)

PRIORITZACIÓ DE L’ÚS DE PAPER DE FIBRA RECICLADA A LES OFICINES DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

El 17 de febrer de 2016, la Comissió Central de Subministraments ha renovat l’acord pres el 27 de juny de 2006 sobre l’ús del paper de fibra reciclada a les oficines de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

La Comissió Central de Subministraments, en l’exercici de la seva responsabilitat ambiental, vol promoure a l’Administració de la Generalitat de Catalunya l’ús racional de paper, reduint, en la mesura del possible, la seva utilització mitjançant el foment d’accions de bones pràctiques ambientals i vol afavorir els mecanismes que promoguin la minimització i el reciclatge dels residus, participant d’aquesta manera en una economia circular, mitjançant la incentivació dels productes reciclats.

Les característiques del paper de fibra reciclada argumenten, per si soles, la priorització d’aquest tipus de paper respecte al de fibra verge:

  • Qualitat: les especificacions tècniques del paper de fibra reciclada s’han equiparat a les del paper de fibra verge (especialment la vida d’arxiu), de manera que l’elecció del tipus paper no pugui justificar-se per motius de qualitat d’ús, sinó, i en tot cas, únicament per raons subjectives o estètiques.     
  • Procés de fabricació: les dades contrastades de l’anàlisi de cicle de vida de paper de fibra verge i de paper de fibra reciclada, indiquen que la fabricació de paper a partir de fibra reciclada comporta, com a mínim, un estalvi d’energia del 50% i un estalvi d’aigua del 55%, en comparació amb la fabricació de paper a partir de fibra verge. A més, el reciclatge suposa un estalvi en el consum de fusta de 1,2 a 3 tones per tona de paper fabricada. Per últim, la fabricació de paper a partir de fibra reciclada permet recuperar aproximadament 1,15 tones de residu de paper vell per tona de paper fabricat. En global, es considera que els impactes ambientals de la fabricació del paper de fibra verge superen en més d’un 40% els corresponents al paper de fibra reciclada.

(07.03.2016)

___________

REVISIÓ DEL CODI DE BONES PRÀCTIQUES EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA DEL SERVEI DE NETEJA

El 17 de febrer de 2016, la Comissió Central de Subministraments ha aprovat la revisió del contingut del Codi de Bones Pràctiques en la contractació pública del servei de neteja, amb la modificació de la bona pràctica sobre l’aplicació de fórmules de proporcionalitat.

En concret, es proposa valorar les ofertes econòmiques mitjançant l’aplicació de la fórmula següent: Pi = C * (100 – 100 * (Bm – Bi)). On Pi és la puntuació que obté l’empresa i, C és el pes del criteri, Bi és la baixa de l’oferta de l’empresa i en relació amb el pressupost de licitació i Bm és la baixa que suposa l’oferta econòmicament més avantatjosa en relació amb el pressupost de licitació.

(23.02.2016)

___________

 

REVISIÓ DEL CODI DE BONES PRÀCTIQUES EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT

El 17 de febrer de 2016, la Comissió Central de Subministraments ha aprovat la revisió del contingut del Codi de Bones Pràctiques en la contractació pública del servei de vigilància i seguretat, amb la modificació de la bona pràctica sobre l’aplicació de fórmules de proporcionalitat.

En concret, es proposa valorar les ofertes econòmiques mitjançant l’aplicació de la fórmula següent: Pi = C * (100 – 100 * (Bm – Bi)). On Pi és la puntuació que obté l’empresa i, C és el pes del criteri, Bi és la baixa de l’oferta de l’empresa i en relació amb el pressupost de licitació i Bm és la baixa que suposa l’oferta econòmicament més avantatjosa en relació amb el pressupost de licitació.

(23.02.2016)

 

L’ACORD MARC DELS SERVEIS DE NETEJA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EXEMPLE DE MILLOR PRÀCTICA EN LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA A L’ESTAT ESPANYOL

Un estudi de l’Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel) sota el títol “La dictadura del precio”, de novembre de 2015, elaborat per l’empresa de serveis professionals Deloitte, analitza la situació actual dels procediments de contractació dels serveis de neteja a l’Estat espanyol i realitza propostes de millora en aquests procediments les quals es fonamenten en què els serveis professionals de neteja es contractin pel seu “valor òptim”.

Aquest estudi considera l’Acord marc dels serveis de neteja de la Generalitat de Catalunya com a exemple de millor pràctica en la contractació dels serveis de neteja a l’Estat espanyol per establir la concreció anual dels costos salarials segons conveni del sector, estimar correctament els pressupostos de licitació dels seus contractes derivats tenint en compte tots els costos associats a la prestació del servei i considerar desproporcionades o anormals les ofertes que estiguin per sota dels costos salarials mínims, entre altres aspectes.

(23.02.2016)

Data d'actualització:  29.07.2010