ARTICLE ACUERDO MARCO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA (CCS 2016 4), PUBLICAT A LIMPIEZAS. REVISTA TÉCNICA DE LIMPIEZA E HIGIENE PROFESIONAL núm. 133 (FEBRER DE 2018)

Portada revista Limpiezas 133

___________

PRIORITZACIÓ DE L’ÚS DE PAPER DE FIBRA RECICLADA A LES OFICINES DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

El 17 de febrer de 2016, la Comissió Central de Subministraments ha renovat l’acord pres el 27 de juny de 2006 sobre l’ús del paper de fibra reciclada a les oficines de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

La Comissió Central de Subministraments, en l’exercici de la seva responsabilitat ambiental, vol promoure a l’Administració de la Generalitat de Catalunya l’ús racional de paper, reduint, en la mesura del possible, la seva utilització mitjançant el foment d’accions de bones pràctiques ambientals i vol afavorir els mecanismes que promoguin la minimització i el reciclatge dels residus, participant d’aquesta manera en una economia circular, mitjançant la incentivació dels productes reciclats.

Les característiques del paper de fibra reciclada argumenten, per si soles, la priorització d’aquest tipus de paper respecte al de fibra verge:

  • Qualitat: les especificacions tècniques del paper de fibra reciclada s’han equiparat a les del paper de fibra verge (especialment la vida d’arxiu), de manera que l’elecció del tipus paper no pugui justificar-se per motius de qualitat d’ús, sinó, i en tot cas, únicament per raons subjectives o estètiques.     
  • Procés de fabricació: les dades contrastades de l’anàlisi de cicle de vida de paper de fibra verge i de paper de fibra reciclada, indiquen que la fabricació de paper a partir de fibra reciclada comporta, com a mínim, un estalvi d’energia del 50% i un estalvi d’aigua del 55%, en comparació amb la fabricació de paper a partir de fibra verge. A més, el reciclatge suposa un estalvi en el consum de fusta de 1,2 a 3 tones per tona de paper fabricada. Per últim, la fabricació de paper a partir de fibra reciclada permet recuperar aproximadament 1,15 tones de residu de paper vell per tona de paper fabricat. En global, es considera que els impactes ambientals de la fabricació del paper de fibra verge superen en més d’un 40% els corresponents al paper de fibra reciclada.

(07.03.2016)

___________

REVISIÓ DEL CODI DE BONES PRÀCTIQUES EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA DEL SERVEI DE NETEJA

El 17 de febrer de 2016, la Comissió Central de Subministraments ha aprovat la revisió del contingut del Codi de Bones Pràctiques en la contractació pública del servei de neteja, amb la modificació de la bona pràctica sobre l’aplicació de fórmules de proporcionalitat.

En concret, es proposa valorar les ofertes econòmiques mitjançant l’aplicació de la fórmula següent: Pi = C * (100 – 100 * (Bm – Bi)). On Pi és la puntuació que obté l’empresa i, C és el pes del criteri, Bi és la baixa de l’oferta de l’empresa i en relació amb el pressupost de licitació i Bm és la baixa que suposa l’oferta econòmicament més avantatjosa en relació amb el pressupost de licitació.

(23.02.2016)

___________

L’ACORD MARC DELS SERVEIS DE NETEJA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EXEMPLE DE MILLOR PRÀCTICA EN LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA A L’ESTAT ESPANYOL

Un estudi de l’Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel) sota el títol “La dictadura del precio”, de novembre de 2015, elaborat per l’empresa de serveis professionals Deloitte, analitza la situació actual dels procediments de contractació dels serveis de neteja a l’Estat espanyol i realitza propostes de millora en aquests procediments les quals es fonamenten en què els serveis professionals de neteja es contractin pel seu “valor òptim”.

Aquest estudi considera l’Acord marc dels serveis de neteja de la Generalitat de Catalunya com a exemple de millor pràctica en la contractació dels serveis de neteja a l’Estat espanyol per establir la concreció anual dels costos salarials segons conveni del sector, estimar correctament els pressupostos de licitació dels seus contractes derivats tenint en compte tots els costos associats a la prestació del servei i considerar desproporcionades o anormals les ofertes que estiguin per sota dels costos salarials mínims, entre altres aspectes.

(23.02.2016)

___________

REVISIÓ DEL CODI DE BONES PRÀCTIQUES EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT

El 17 de febrer de 2016, la Comissió Central de Subministraments ha aprovat la revisió del contingut del Codi de Bones Pràctiques en la contractació pública del servei de vigilància i seguretat, amb la modificació de la bona pràctica sobre l’aplicació de fórmules de proporcionalitat.

En concret, es proposa valorar les ofertes econòmiques mitjançant l’aplicació de la fórmula següent: Pi = C * (100 – 100 * (Bm – Bi)). On Pi és la puntuació que obté l’empresa i, C és el pes del criteri, Bi és la baixa de l’oferta de l’empresa i en relació amb el pressupost de licitació i Bm és la baixa que suposa l’oferta econòmicament més avantatjosa en relació amb el pressupost de licitació.

(23.02.2016)

 

Data d'actualització:  29.07.2010