Les entitats que conformen el Sector públic de la Generalitat de Catalunya, així com la resta de les administracions públiques catalanes (ajuntaments, consells comarcals, ...) poden participar en el Sistema central d’adquisicions que gestiona la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya (d’ara en endavant CCS).

La participació en el Sistema central d’adquisicions comporta que:

  • L’ens públic pot contractar els subministraments o serveis objecte del sistema seguint el procediment recollit en l’article 221 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. L’ens públic pot articular el seu contracte adreçant una invitació als proveïdors reconeguts en els acords marc formalitzats per la CCS.
  • Els acords marc formalitzats per la CCS s’han licitat amb les garanties de publicitat i concurrència i, per tant, aquesta primera licitació ha habilitat que els contractes derivats posteriors no s’hagin d’adjudicar mitjançant licitació pública (les empreses proveïdores ja estan identificades) així com els tipus d’articles (marques, models,...)
  • Els contractes derivats d’Acord marc que realitzin els ens públics han de garantir que   no discriminen a cap de les empreses proveïdores seleccionades en els Acords marc.

 

Els organismes podran adherir-se al Sistema central d’adquisicions a la totalitat de categories de subministraments i de serveis que l’integren o a determinades categories. L’adhesió requerirà l’Acord d’acceptació de la Comissió Central de Subministraments i la formalització del corresponent conveni entre ambdues parts, no essent d’ús obligat per part d’aquests organismes, sinó en allò que els sigui adient a les seves necessitats concretes.

Data d'actualització:  21.01.2011