• Imprimeix

Acreditació del manteniment de la solvència tècnica i professional

Avís: actualment, el procediment de justificació del manteniment de la solvència tècnica i professional està suspès.

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL MANTENIMENT DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL

L’article 70.2 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, disposa respecte el termini de vigència i revisió de les classificacions, que per conservar la classificació s’ha de justificar anualment el manteniment de la solvència econòmica i financera i, cada tres anys, el de la solvència tècnica i professional, i a aquest efecte l’empresari ha d’aportar la corresponent documentació actualitzada en els termes que s’estableixin per reglament.

Arribat el temps en què s’ha d’aplicar el que disposa la Llei al respecte del manteniment de la solvència tècnica i professional, sense que s’hagi promulgat el Reglament de desenvolupament de la mateixa, La Comissió de Classificació Empresarial de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, en la sessió del 10 de juny de 2011, va aprovar el procediment a seguir i els formularis a complimentar per a l’acreditació de la solvència tècnica i professional, a efectes del manteniment de la classificació empresarial.

Les empreses classificades, abans que finalitzi el termini de tres anys des de l’atorgament o revisió de la seva classificació empresarial, han de presentar una declaració responsable, juntament amb uns annexos referents als mitjans materials, humans i experiència en els treballs propis dels subgrups classificats, per tal de verificar que reuneixen les condicions per mantenir la classificació atorgada.

Per fer aquesta declaració cal descarregar-se i instal•lar-se el programa que figura a l’enllaç relacionat d’aquesta pàgina. Aquest programa es descarrega i té el mateix format que el programa de sol•licitud de classificació, així doncs, podeu consultar el manual d’ajuda que trobareu a l’apartat de la sol•licitud de classificació.

Un cop introduïdes les dades al programa, s’haurà d’imprimir el document de la declaració responsable i els llistats annexos i generar un fitxer en suport magnètic. Aquesta documentació, juntament amb el fitxer, s’ha de presentar, degudament signada, als registres del Departament o per qualsevol altre mitjà (correu, missatgeria, etc.) a la nostra adreça (Junta Consultiva de Contractació Administrativa. Passeig de Gràcia, 19. 08007 Barcelona). En cas que no signi la mateixa persona que va signar la sol•licitud de classificació s’ha d’acompanyar aquesta documentació de la corresponent escriptura d’apoderament, juntament amb fotocòpia del seu DNI.

Us recordem que, tal com es manifesta a la declaració responsable, l’empresa ha de disposar dels documents que acrediten el que es declara, amb el compromís de posar-los a disposició de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva en cas que se sol•licitin, i que aquests documents han de complir els requisits establerts a l’article 47 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i també els que estableixen les instruccions de l’expedient de sol•licitud de classificació.

Un cop comprovada la declaració i verificat el manteniment de la solvència, es comunicarà a l’empresa el compliment del requisit d’acreditació. La no presentació d’aquesta declaració, o la comprovació per la Junta Consultiva de la insuficiència de la solvència de l’entitat, podrà donar lloc a l’obertura d’expedient de revisió d’ofici de les vostres classificacions.

Us recordem que aquesta declaració responsable és a l’efecte de mantenir la classificació en vigor. Per ampliar o modificar la classificació caldrà tramitar un nou expedient
 

Data d'actualització:  02.02.2012