• Imprimeix

Compra pública d'innovació

La innovació és un dels eixos de l’Estratègia Europa 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, aprovada per la Unió Europea (UE) l’any 2010. La iniciativa emblemàtica d’Europa 2020 “Unió per la innovació” reconeix la importància del mercat de la contractació pública (aproximadament el 17 % del PIB de la UE) i el seu elevat potencial per impulsar la innovació. En aquest sentit, la contractació pública de productes i serveis innovadors és cabdal per millorar la qualitat i l’eficiència dels serveis públics, especialment en un context de restriccions pressupostàries. La iniciativa estableix que les administracions públiques han d’utilitzar la contractació pública cofinançada pels fons estructurals per augmentar la demanda de productes i serveis innovadors.

En el mateix sentit, la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, estableix que la recerca i la innovació són un dels principals motors del creixement futur i recomana als poders públics fer la millor utilització estratègica possible de la contractació pública per fomentar la innovació. Així mateix, afirma el paper clau de l’adquisició de béns, obres i serveis innovadors en la millora de l’eficiència i la qualitat dels serveis públics.

D’acord amb aquest marc normatiu comunitari, així com el fixat pel Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, es poden distingir, essencialment, dues modalitats de compra pública innovadora: la compra pública de tecnologia innovadora, que consisteix en la compra d'un bé o servei que no existeix en el moment de la compra, però que pot desenvolupar-se en un període de temps raonable i que requereix el desenvolupament de tecnologia nova o millorada; i la compra pública precomercial, que consisteix en la contractació de serveis de recerca i desenvolupament en què el comprador públic no es reserva el resultat de la recerca i el desenvolupament per al seu ús en exclusiva, sinó que comparteix amb les empreses els riscos i els beneficis de la recerca científica i tècnica necessària per desenvolupar solucions innovadores que superen les disponibles en el mercat.

A més d’aquestes modalitats específiques de compra pública d'innovació, la innovació s’ha d’incorporar com a objectiu general, sempre que sigui possible, en els contractes del sector públic.

Normativa i altres instruments per a la seva aplicació