• Imprimeix

PROVA Sistema corporatiu de contractació pública electrònica

Les directives comunitàries en matèria de contractació pública de 2014, ara transposades a la normativa estatal per la Llei 9/2017, suposen un impuls definitiu a la contractació electrònica establint l'obligatorietat en la utilització de mitjans electrònics en els procediments de contractació dels estats membres de la Unió Europea.

A Catalunya, l’estratègia corporativa de contractació electrònica s'ha concretat amb:

  • establiment un marc jurídic propi: Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l'Administració de la Generalitat
  • remoció dels obstacles operatius existents per a la implantació de la contractació electrònica: Registre electrònic d'empreses licitadores (RELI);
  • implantació del sistema de gestió electrònica dels expedients de contractació de caràcter corporatiu: GEEC i TEEC
  • posada en funcionament del Portal únic i complet per a la difusió de la informació de l'activitat contractual i dels perfils de contractant dels òrgans de contractació de la Generalitat, dels ens que integren l'Administració local a Catalunya, de les universitats públiques de Catalunya i dels ens dels sectors públics respectius: Plataforma de serveis de contractació pública;
  • incorporació d'eines de licitació electrònica:, subhasta electrònica, sobre digital i futur sistema dinàmic de contractació.
  • L’avenç en la millora dels sistemes d’explotació d'informació per a l’avaluació, el seguiment i l’anàlisi que faciliten l’adopció de decisions i mesures vinculades i permeten donar compliment als objectius de transparència