• Imprimeix

Sobre Digital 2.0

La Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, estableix l’ús obligatori de mitjans electrònics en els procediments de contractació pública a partir de l’octubre de 2018. Amb la finalitat d’assolir aquest objectiu abans de finalitzar el 2017, des de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa s’està treballant, sota la direcció i la coordinació de la Direcció General de Contractació Pública, en la construcció d’un eina anomenada “Sobre Digital”, que es suma a la presentació telemàtica d'ofertes, ja disponible per a procediments en què no es requereix una solució ensobrada de presentació electrònica de proposicions.

En què consisteix el Sobre Digital?

El Sobre Digital constitueix una solució de licitació electrònica ensobrada per a la presentació i l'obertura d'ofertes de manera electrònica, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins el moment de l'obertura. 

La solució del Sobre Digital, plenament integrada amb la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, permet gestionar totes les fases del procés de licitació pels diferents rols implicats:

Fases del procés de licitació 

 

 

Aquesta nova eina presenta les característiques següents:

 Prèviament a la publicació de l'anunci de licitació, les unitats de contractació configuren la licitació electrònica dins de l'espai virtual de la licitació en el Portal de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP)

 

 La solució per a la presentació d'ofertes per part de les empreses licitadores és totalment web

 Els documents es xifren a partir d'una paraula clau al navegador de l'empresa licitadora i s'envien a mesura que es prepara l'oferta. Atès que la documentació que composa l'oferta es va enviant de manera progressiva, es redueix la criticitat en el moment de la presentació de l'oferta. 

 Els licitadors custodien les claus que permetran desxifrar el contingut dels sobres

 Les ofertes es guarden en una “caixa forta” que garanteix la disponibilitat i el control d’accés de la documentació que composa les ofertes

 Permet la traçabilitat integral de tot el procés, des de l’enviament de les ofertes fins a l’obertura dels sobre

 

 L’obertura de les ofertes es garanteix amb tres requisits previs:

  • Obtenció de les claus de desxifrat
  • Data d’obertura preestablerta
  • Quòrum mínim requerit de dues persones 

El Sobre Digital és segur?

El Sobre Digital garanteix la seguretat tant en la identitat, com en la integritat i la confidencialitat:

 

Quan es preveu la posada en funcionament del Sobre Digital?

Actualment l’eina es troba en fase de el pilotatge. En aquest pilotatge participen 6 entitats de l’Administració Pública de Catalunya amb expedients reals. Fins al moment, s’ha realitzat formació tant a les empreses licitadores com als gestors públics dels òrgans de contractació que participen en les licitacions que formen part del pilotatge del Sobre Digital.

Una vegada finalitzada la fase de pilotatge i analitzades les conclusions que se'n derivin, s'acabarà de definir l'estratègia de desplegament per a la implantació general de l'eina, que es preveu iniciar l'últim trimestre de 2017. 

A continuació es detallen les entitats i els objectes de les licitacions objecte de la fase pilot: