• Imprimeix

Guies per a la redacció de plecs

Guies per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars en procediments oberts (actualitzades a març 2018)