Accés al contingut Accés al menú de la secció

Registre Públic de Contractes

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, com a òrgan consultiu específic en matèria de contractació pública de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, resol les consultes de caràcter general en relació amb la interpretació i l'anàlisi de les normes jurídiques en matèria de contractació pública. En aquest sentit, la Junta Consultiva emet informes jurídics en aquesta matèria, a sol·licitud de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, de la resta d'administracions públiques catalanes i de les organitzacions empresarials representatives dels sectors afectats per la contractació administrativa. També pot emetre instruccions i recomanacions generals. Així mateix, realitza l'activitat administrativa de classificació empresarial i dirigeix i gestiona el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores i el Registre Públic de Contractes.