• Imprimeix

Registre Públic de Contractes

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, com a òrgan consultiu específic en matèria de contractació pública de la Generalitat de Catalunya y del seu sector públic, resol les consultes de caràcter general en relació amb la interpretació i l'anàlisi de les normes jurídiques en matèria de contractació pública. En aquest sentit, la Junta Consultiva emet informes jurídics en aquesta matèria, a sol·licitud de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, de la resta d'administracions públiquess catalanes i de les organitzacions sindicals i empresarials representatives dels sectors afectats per la contractació administrativa. També elabora i proposa, en l'àmbit de les seves competències, les normes, els acords i les instruccions que es consideren oportunes en relació amb la contractació pública. Així mateix, la Junta pot exposar directament als òrgans de contractació o formular, amb caràcter general, les recomanacions pertinents si dels estudis que s'efectuïn o de l'anàlisi d'un contracte en particular, es dedueixen conclusions d'interès per a l'Administració o per al compliment de la normativa vigent.