• Imprimeix

Accés públic

I) Accés lliure

La ciutadania pot accedir lliurement a les dades del Registre Públic de Contractes sense necessitat d'identificació prèvia. Amb aquest accés es dóna a conèixer la informació relativa a les dades contractuals informades pels respectius òrgans de contractació al Registre fins a la data de la cerca.

L’accés a la informació es realitzarà mitjançant el cercador, que conté els conceptes de cerca següents:

 • Organisme contractant
 • Òrgan de contractació
 • Data d’adjudicació del contracte
 • Procediment/sistema d’adjudicació
 • Tipus de contracte
 • Descripció/Objecte del contracte
 • Codi CPV (Vocabulari comú de productes)
 • Import d’adjudicació
 • Nom de l’adjudicatari
 • Durada del contracte
 • Modificacions
 • Pròrrogues
 • Resolucions de contractes

 

Les respostes a les cerques efectuades contenen les dades contractuals relatives als contractes executats els darrers cinc anys i s’inclouen també les dades relatives a les incidències d'execució dels contractes (modificacions, pròrrogues i contractes amb resolució anticipada).

Per obtenir una resposta al més acurada possible, podeu precisar els vostres criteris de cerca tenint en compte la informació que trobareu a l'enllaç relacionat.

 

II) Accés mitjançant formulari

Per a altres consultes de les dades de l'RPC que, pel seu volum o per altres qüestions, no es puguin efectuar des de l'accés lliure a l'RPC, en compliment del dret d’accés a la informació pública, reconegut a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es dóna també accés a la ciutadania a la globalitat de les dades del Registre Públic de Contractes mitjançant un formulari electrònic que requereix la identificació de l’interessat. 

Per a qualsevol consulta, suggeriment o qüestió, teniu a la vostra disposició la Bústia de contacte del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda