• Imprimeix

Normativa de la Unió Europea

Les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya han d’elaborar un pressupost amb la mateixa estructura (econòmica i per programes) que la del sector administratiu de la Generalitat per tal de possibilitar la consolidació en el pressupost de la Generalitat de Catalunya, i també presentar una liquidació de l’execució del seu pressupost. L’elaboració i liquidació del pressupost administratiu d’aquestes entitats es una altra forma de presentar la informació financera que s’obté dels registres comptables, que requereix, prèviament establir unes relacions (o taula d’equivalències o conversió) entre els comptes comptables i les partides pressupostàries.