• Imprimeix

Normativa estatal

Els textos publicats en aquesta pàgina tenen un caràcter divulgatiu. Si en voleu verificar la validesa jurídica, heu de consultar els textos publicats en els butlletins i diaris oficials corresponents.

  • Reial decret 1040/2017, de 22 de desembre,

    pel qual es modifica el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

     

     

  • Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol,

    pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.