• Imprimeix

Notes informatives

Règim de tutela financera dels ens locals per a l'exercici de 2017

Els procediments que es detallen en aquesta nota són d’aplicació als ens locals i als ens dependents que no es financen majoritàriament amb ingressos de mercat, en els termes previstos a l’article 1 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.

2.1 Règim de comunicació

Es poden finançar amb operacions de crèdit a llarg termini, subjectes a l’obligació de comunicació en els termes previstos a l’article 4 de l’Ordre ECF/138/2007, els nous projectes d’inversió previstos en el pressupost de 2017 quan es donin les condicions següents:

a) Que la ràtio legal d’estalvi net, prevista a l’article 3.1 a) de l’Ordre ECF/138/2007, calculada a partir de la liquidació de l’exercici de 2016, tingui signe positiu.

b) Que la ràtio legal de deute viu, prevista a l’article 3.1 b) de l’Ordre ECF/138/2007, calculada a partir de la liquidació de l’exercici de 2016, no sigui superior a un 75%.

    

2.2 Règim d’autorització

Es poden finançar amb operacions de crèdit a llarg termini, subjectes a l’autorització del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda en els termes previstos a l’article 3 de l’Ordre ECF/138/2007, els nous projectes d’inversió previstos en el pressupost de 2017 quan es donin les condicions següents: 

a)    Que la ràtio legal d’estalvi net, prevista a l’article 3.1 a) de l’Ordre ECF/138/2007, calculada a partir de la liquidació de l’exercici de 2016, tingui signe positiu. 

b)    Que la ràtio legal de deute viu, prevista a l’article 3.1 b) de l’Ordre ECF/138/2007, calculada a partir de la liquidació de l’exercici de 2016, sigui superior a un 75% però no superior a un 110%.

 

2.3 Càlcul de les ràtios legals 

a)    En el càlcul de les ràtios legals no s'han d'incloure els ingressos per operacions corrents afectats a operacions de capital (ingressos de l'article 35 "Contribucions especials", concepte 396 "Ingressos per actuacions d’urbanització", concepte 397 "Aprofitaments urbanístics" i altres conceptes) ni els ingressos de caràcter extraordinari. Cal detallar aquests imports a la casella corresponent del model CL-4 (casella 6 dels models CL-4.0 o CL-4.1) previst a l’annex 4 de l’Ordre ECF/138/2007.

b)    En el numerador de la ràtio legal de deute viu s’han d’incloure els passius financers no comercials formalitzats o avalats, en els termes previstos a l’article 2 i a l’annex 1 de l’Ordre ECF/138/2007, a excepció de les quantitats a reintegrar com a conseqüència de les liquidacions definitives de la participació en els tributs de l'Estat.

 

Es poden concertar operacions de crèdit a llarg termini destinades al refinançament (substitució o modificació) d’operacions de crèdit a llarg termini preexistents en els termes previstos al Capítol VII del Títol I del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i a l’Ordre ECF/138/2007. El termini de l’operació de crèdit destinada al refinançament no pot superar la vida útil de la inversió o període d'amortització comptable de l'actiu que va ser finançat amb l’operació de crèdit que és objecte de substitució total o parcial. En el cas que s’hagin finançat diversos projectes d’inversió amb vides útils diferents, s’ha de calcular una mitjana ponderada.

El règim d’autorització és el que es preveu a l’apartat 2 anterior per a les operacions de crèdit a llarg termini destinades al finançament dels nous projectes d’inversió.

 

Es poden concertar operacions de crèdit de termini no superior a 1 any, encara que no coincideixi amb l’any natural, per atendre necessitats transitòries de tresoreria, en els termes previstos a l’article 51 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i a l’article 5 de l’Ordre ECF/138/2007. La ràtio legal de tresoreria no pot superar el 30% dels ingressos corrents liquidats.

 

5.1 Operacions de crèdit amb càrrec a qualsevol dels compartiments del Fons de Finançament a Entitats Locals

Les operacions de crèdit que es formalitzin per l'Estat amb càrrec a aquest mecanisme amb les entitats locals no estan subjectes al règim d'autorització establert en el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i, en el seu cas, en les lleis de pressupostos generals de l'Estat. No obstant això, s’han d’incloure en el càlcul del deute viu i de les anualitats teòriques en la tramitació d’operacions de crèdit posteriors, d’acord amb el que es preveu a l’article 2 de l’Ordre ECF/138/2007.

Aquestes operacions de crèdit han de ser comunicades al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda en el termini dels primers deu dies del mes següent al de la formalització, d’acord amb el que es preveu a l’article 4 de l’Ordre ECF/138/2007.

Per a la comunicació, l’ens local únicament ha de trametre una còpia del contracte de l’operació de crèdit formalitzada per mitjà telemàtic a l’extranet de les administracions catalanes (www.eacat.cat) des de l’opció “Altres tramitacions” de l’apartat “Tràmits/Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda/Procediments de tutela financera” de la plataforma. Per efectuar aquesta tramesa cal utilitzar el formulari Excel “Altres tramitacions” que es pot obtenir a l’enllaç “Obtenció de formularis” previst en aquest apartat de la plataforma. En l’apartat “Tipus de tràmit” del formulari Excel “Altres tramitacions” cal indicar que es tracta de la comunicació d’una operació de crèdit acollida al Fons de Finançament a Entitats Locals i si s’ha concertat amb càrrec al compartiment Fons d’Ordenació o al compartiment Fons d’Impuls Econòmic.

L’import del deute viu a 31 de desembre de cada exercici de les operacions de crèdit formalitzades amb càrrec al compartiment “Fons en liquidació per al finançament dels pagaments als proveïdors d’entitats locals” del Fons de Finançament a Entitats Locals s’ha de detallar a la memòria dels comptes anuals i a l’apartat d’observacions del formulari 15 relatiu a la comunicació de l’estat del deute a final d’exercici, que s’ha de trametre d’acord amb el que s’estableix a l’article 12 de l’Ordre ECF/138/2007. S’ha de detallar també l’import del deute viu d’aquestes operacions de crèdit que ha estat refinançat amb entitats de crèdit. Per últim, s’ha d’indicar a la memòria dels comptes anuals l’import del deute viu d’aquestes operacions de crèdit que s’hagi d’amortitzar anticipadament, quan se’n rebi l’ingrés, per correspondre a obligacions pendents de pagament que es van abonar a través d’aquest mecanisme i tinguin un finançament afectat, en els termes previstos a l’article 27 del Reial decret llei 4/2013, de 22 de febrer.

5.2 Obligacions, no instrumentades amb un préstec, amb el compartiment “Fons en liquidació per al finançament dels pagaments als proveïdors d’entitats locals” del Fons de Finançament a Entitats Locals

Els ens locals subjectes al procediment de retenció de la participació en els tributs de l’Estat per les obligacions assumides amb el “Fons en liquidació per al finançament dels pagaments als proveïdors d’entitats locals” han d’adoptar les mesures necessàries per a la progressiva regularització d’aquestes obligacions mitjançant l’aprovació d’un pla de sanejament financer en els termes previstos a l’article 9 de l’Ordre ECF/138/2007.

La comptabilització d’aquestes obligacions s’ha d’efectuar en el grup 4 del pla general de comptabilitat pública adaptat a l’administració local. Per tant, en comptabilitat pressupostària s’han de mantenir les obligacions reconegudes pendents de pagament i no s’ha d’efectuar la comptabilització d’un deute per préstec. A mesura que s’efectuen les retencions, cal efectuar un càrrec en el subgrup 66 (despesa de capítol 3) per l’import dels interessos i en el compte corresponent del grup 4 per les obligacions cancel·lades (s’ha de registrar el pagament de les obligacions reconegudes pendents). L’import d’aquestes obligacions a 31 de desembre de cada exercici s’ha de detallar a la memòria dels comptes anuals.

En matèria de tutela financera dels ens locals, cal tenir en compte els criteris següents:

 - D’acord amb l’annex 1 i l’apartat 3 de l’annex 3 de l’Ordre ECF/138/2007, aquestes obligacions, comptabilitzades en el grup 4, no s’inclouen en el càlcul de la ràtio legal de deute viu. No obstant això, el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda tindrà en compte l’existència d’aquestes obligacions en el procediment d’autorització d’operacions de crèdit a llarg termini. 

-  En el cas de liquidació del pressupost amb un romanent de tresoreria per a despeses generals de signe negatiu, l’ens local ha d’acreditar l’absorció del romanent dins el termini previst a l’article 193 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Aquesta exigència no s’aplica a la part del saldo negatiu del romanent derivat d’aquestes obligacions l’extinció de les quals es regeix per la normativa que regula la retenció de la participació en els tributs de l’Estat en el marc del mecanisme de finançament per al pagament de proveïdors.

 

D’acord amb l’article 3 del reglament aprovat pel Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, la Intervenció General de l’Administració de l’Estat pot sol·licitar als ens locals la informació necessària per efectuar aquesta classificació. El Ministeri d’Hisenda i Funció Pública aquesta classificació a l’”Inventari d’ens del sector públic local” de l’oficina virtual per a la coordinació financera amb les entitats locals. 

Els ens dependents que no han estat classificats per aquest òrgan, s’han de classificar d’acord amb el que s’estableix a l’article 1 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. Per aplicar els criteris previstos en la darrera norma esmentada, es pot efectuar una consulta al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. 

 

En l’exercici de les competències en matèria de tutela financera dels ens locals, d’acord amb les previsions de la normativa, el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda ha d’analitzar el compliment dels nivells exigits per als indicadors següents:

7.1 Indicadors de solvència

Els indicadors que es detallen a continuació són els més importants per analitzar la solvència o capacitat de retorn de les obligacions assumides:

a)    Estalvi net positiu.

La ràtio legal d’estalvi net, prevista a l’article 3.1 a) de l’Ordre ECF/138/2007, s’ha de calcular d'acord amb el procediment especificat a l'annex 3 d'aquesta Ordre.

b)    Romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu.

El romanent de tresoreria per a despeses generals s’ha de calcular d’acord amb les previsions de les instruccions comptables per a l’administració local.

c)    Deute viu no superior a un 110% dels ingressos corrents.

La ràtio legal de deute viu, prevista a l’article 3.1 b) de l’Ordre ECF/138/2007, s’ha de calcular d'acord amb el procediment especificat a l'annex 3 d'aquesta Ordre.

d)    Període mitjà de pagament global a proveïdors no superior a 30 dies.

El període mitjà de pagament global a proveïdors s’ha de calcular d’acord amb el procediment especificat a l’article 4 del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol.

  

7.2 Indicadors de caràcter macroeconòmic aplicats als ens locals de forma individual per la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

a)    Objectiu d’estabilitat pressupostària. 

D’acord amb l’article 11 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, totes les administracions públiques han de presentar equilibri o superàvit, sense que puguin incórrer en dèficit estructural, definit com a dèficit ajustat del cicle, net de mesures excepcionals i temporals. Les corporacions locals han de mantenir una posició d’equilibri o de superàvit, computada en termes de capacitat de finançament d’acord amb la definició del sistema europeu de comptes.

b)    Regla de la despesa.

D’acord amb l’article 12 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, la variació de la despesa computable de l’Administració Central, de les comunitats autònomes i de les corporacions locals no pot superar la taxa de referència de creixement del producte interior brut de mitjà termini de l’economia espanyola.

8.1 Estalvi net negatiu o romanent de tresoreria per a despeses generals de signe negatiu 

En el cas que es liquidi el pressupost de l’exercici anterior en una situació d’estalvi net negatiu o de romanent de tresoreria per a despeses generals de signe negatiu, cal que el ple de l’ens local aprovi un pla de sanejament financer a un termini màxim de 5 anys (exercici corresponent a l’acord plenari i 5 més), en els termes previstos a l’article 53 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, a la disposició addicional 98 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017, i a l’article 9 i a l’apartat 4 de l’annex 2 de l’Ordre ECF/138/2007. Aquestes mesures són d’aplicació també en cas de liquidació del pressupost amb un romanent de tresoreria per a despeses generals, ajustat per obligacions i per devolucions d’ingressos pendents d'aplicar a pressupost, de signe negatiu. El pla de sanejament financer ha de preveure les mesures de gestió, tributàries, financeres i pressupostàries necessàries per regularitzar aquesta situació temporal d’insolvència. El romanent de tresoreria per a despeses generals de signe negatiu s’ha de regularitzar, com a molt tard, en el tancament comptable de l’exercici següent al de l’acord plenari d’aprovació del pla, en els termes previstos a l’article 193 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

D’acord amb la disposició addicional 98 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017, en el cas que en els exercicis de 2015 o de 2016 s’hagi produït una situació d’estalvi net negatiu o de romanent de tresoreria per a despeses generals, ajustat per obligacions i per devolucions d’ingressos pendents d'aplicar a pressupost, de signe negatiu, durant l’any 2017 es poden formalitzar operacions de conversió de deute a curt termini en operacions de crèdit a llarg termini, per un termini màxim de 5 anys (venciment màxim el 31 de desembre de 2022), en el cas que el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda hagi aprovat el pla de sanejament financer que ha d’aprovar prèviament el ple de l’ens local en aquestes situacions. En el termini abans esmentat, la ràtio legal de deute viu, prevista a l’article 3.1 b) de l’Ordre ECF/138/2007, calculada a partir de la liquidació de l’exercici de 2016, s’ha de situar en els nivells següents:

  •  Si la ràtio legal de deute viu és superior a un 110%, aquesta ràtio s’ha de situar en un nivell no superior a un 110% en el termini màxim esmentat de 5 anys.
  •  Si la ràtio legal de deute viu no és superior a un 110%, aquesta ràtio s’ha de situar en un nivell no superior a un 75% en el termini màxim esmentat de 5 anys.

 

La documentació que s'ha de trametre per acreditar l'aprovació d'un pla de sanejament financer és la següent:

  • Formulari 9. Previsions d'ingressos i despeses consolidades del grup integrat per l'ens local i els ens dependents subjectes a tutela financera (models PR-0, PR-1.2 i DM).
  • Memòria del president o de la presidenta de l'ens local relativa a les mesures de sanejament que s'han d'adoptar i a les hipòtesis utilitzades en l'elaboració de les previsions d'ingressos i despeses durant el període de vigència del pla de sanejament financer. Aquest document ha d'especificar, com a mínim, les hipòtesis principals que expliquen l'evolució de cadascun dels capítols.

D’acord amb l’article 9.4 de l’Ordre ECF/138/2007, durant el període de vigència del pla de sanejament financer, les operacions de crèdit a llarg termini resten subjectes al règim d’autorització.

 

8.2 Deute viu superior a un 110% dels ingressos corrents

D’acord amb la disposició final 31 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2013, no es poden concertar operacions de crèdit a llarg termini destinades al finançament dels nous projectes d’inversió si la ràtio legal de deute viu és superior a un 110%. L’ens local ha d’adoptar les mesures necessàries per situar la ràtio legal de deute viu en un nivell no superior a un 110%. Aquestes mesures s’han d’acreditar mitjançant la tramesa del formulari 9 (models PR-0 i PR-1) i de la memòria del president o de la presidenta de l’ens local relativa a les hipòtesis utilitzades en l’elaboració de les previsions.

 

8.3 Període mitjà de pagament global a proveïdors superior a 30 dies

El període mitjà de pagament global a proveïdors que es publica a la Central d’Informació Econòmica i Financera de les Administracions Públiques prevista a l’article 28 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, no pot ser superior a 30 dies. En el cas que superi aquest termini cal actualitzar el pla de tresoreria previst a l’article 13.6 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril. En l’actualització del pla de tresoreria cal incloure-hi mesures de sanejament i de gestió que han de fer referència a la reducció de despeses, l’increment d’ingressos o a la gestió de cobraments i pagaments. L’actualització del pla de tresoreria ha de ser aprovat per l’òrgan competent per adoptar aquestes mesures.

El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda pot requerir a l’ens local l’acreditació de les mesures adoptades en l’actualització del pla de tresoreria. D’acord amb l’apartat 7 de l’annex 2 de l’Ordre ECF/138/2007, l’acreditació de les mesures adoptades per l’ens local en l’actualització del pla de tresoreria s’ha d’efectuar mitjançant la tramesa del formulari 9 (models PR-0, PR-1 i PT -Pla de tresoreria-) i d’una memòria del president o de la presidenta de l'ens amb el detall de les mesures i les hipòtesis utilitzades en l'elaboració de les previsions contingudes en els models.

Els informes de la Generalitat de Catalunya, en tant que administració competent en matèria de tutela financera dels ens locals, previstos a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, s’elaboraran a partir dels indicadors de solvència que s’han enunciat a l’apartat 7.1 d’aquesta nota informativa.

Per a l’exercici de noves competències distintes de les pròpies i de les atribuïdes per delegació, cal sol·licitar l’informe sobre inexistència de duplicitats i l’informe de sostenibilitat financera en els termes previstos al Decret 208/2015, de 22 de setembre.

D’acord amb l’apartat 8 de l’annex 2 de l’Ordre ECF/138/2007, en la sol·licitud de l’informe de sostenibilitat financera, cal trametre la documentació que s'assenyala a continuació:

a) Models PR-0 “Dades generals” i PR-1.2 “Previsions d'ingressos i despeses” (formulari 9). Dades consolidades del grup integrat per l'ens local i els ens dependents que no es financen majoritàriament amb ingressos de mercat. Aquest document ha de detallar les dades relatives a la darrera liquidació pressupostària aprovada i les previsions d'ingressos i despeses per a l’exercici en curs i els tres següents. Aquestes previsions han d’incorporar l’efecte de l’exercici de les noves competències distintes de les pròpies o de les atribuïdes per delegació.

b) Memòria relativa a les hipòtesis utilitzades en l'elaboració de les previsions d'ingressos i despeses i que valori la sostenibilitat financera de la nova competència. Aquest document ha d'especificar, com a mínim, les hipòtesis principals que expliquen l'evolució de cadascun dels capítols.

D’acord amb l’article 3.1 del Decret 208/2015, de 22 de setembre, l’ens local ha de sol·licitar l’informe sobre inexistència de duplicitats i l’informe de sostenibilitat financera al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

10.1 Règim general

En cas d’incompliment dels indicadors que s’han enunciat a l’apartat 7.2 d’aquesta nota informativa en el moment de l'aprovació o liquidació del pressupost, cal aprovar un pla econòmic i financer en els termes previstos a l’article 21 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, i a l’article 10 de l’Ordre ECF/138/2007. El pla econòmic i financer està previst en la normativa esmentada per acreditar el caràcter puntual de situacions de necessitat de finançament o inestabilitat pressupostària (incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària o de la regla de la despesa) i la seva regularització en el termini màxim determinat per l’any en curs i el següent. Per tant, el compliment s’ha de produir, com a molt tard, en l’exercici següent a aquell en què es posi de manifest l’incompliment.

El pla econòmic i financer s’ha d’aprovar, per tant, en el cas d’incompliment dels conceptes següents:

  • Objectiu d’estabilitat pressupostària.
  • Regla de la despesa.

No s’ha d’aprovar un pla econòmic i financer per raó del nivell de deute, atès que l’objectiu de deute públic de les corporacions locals es defineix a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, únicament en termes sectorials, per al conjunt de tots els ens locals, i no en termes individuals.

L’aprovació del pla econòmic i financer per acord plenari s’ha d’acreditar mitjançant la tramesa al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de les previsions d’ingressos i despeses per als exercicis compresos en el pla (formulari 9; models PR-0 i PR-1.2) i de la memòria del president o de la presidenta de l’ens local relativa a les hipòtesis utilitzades en l’elaboració de les previsions. 

 

10.2 Règim específic per als ens locals inclosos en l'àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (municipis amb una població igual o superior a 75.000 habitants o capitals de província o de comunitat autònoma i diputacions)

D’acord amb l’article 23.4 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, i l’article 10.1 de l’Ordre ECF/138/2007, els ens locals inclosos en l'àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que hagin incomplert aquests indicadors, han de trametre el pla econòmic i financer, després de l’acord plenari, al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda per a la seva aprovació.

D’acord amb l’article 20.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, i l’article 10.2 de l’Ordre ECF/138/2007, durant el període de vigència d’un pla econòmic i financer aprovat per l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, els ens locals inclosos en aquest àmbit subjectiu han de sol·licitar l'autorització del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda per a la formalització de les operacions de crèdit a llarg termini. D’acord amb l’article 20.4 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, únicament en el cas d’iniciació del procediment d’advertència prèvia previst a l’article 19 d’aquesta norma, s’ampliarà el règim d’autorització de les operacions de crèdit a llarg termini al supòsit dels plans econòmics i financers aprovats per aquests ens locals per l’incompliment de la regla de la despesa.

L’article 191.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 103 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, estableixen que el romanent de tresoreria s’ha de minorar per l’import dels drets pendents de cobrament que es consideren de difícil o impossible recaptació.

A l’article 103 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, s’estableix que la determinació de la quantia dels drets que es consideren de difícil o impossible recaptació s’ha de realitzar bé de forma individualitzada, bé mitjançant la fixació d'un percentatge a tant alçat. Per determinar els drets de difícil o impossible recaptació s'han de tenir en compte l'antiguitat dels deutes, l'import dels deutes, la naturalesa dels recursos que es tracti, els percentatges de recaptació tant en període voluntari com en via executiva i altres criteris de valoració que de forma ponderada estableixi l'ens local. En qualsevol cas, la consideració d'un dret com de recaptació difícil o impossible no implica la seva anul·lació ni produeix la seva baixa en comptes.

D’acord amb la regla 8 c) de la Instrucció del model normal de comptabilitat local, correspon al ple de la corporació determinar, a proposta de la intervenció o l’òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat, els criteris per calcular l’import dels drets de cobrament de recaptació dubtosa o impossible. A l’apartat 24.6.7 de la memòria dels comptes anuals del pla general de comptabilitat pública adaptat a l’administració local, s’estableix que, per determinar l’import dels saldos de cobrament dubtós, s’ha de tenir en compte l’antiguitat i import dels deutes, la naturalesa dels recursos, els percentatges de recaptació tant en període voluntari com en via executiva i altres criteris de valoració establerts per l’ens local.

En un àmbit diferent al que estableixen aquests criteris comptables, l’article 193 bis del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, relatiu als drets de difícil o impossible recaptació, preveu uns altres criteris als efectes exclusivament d’elaborar un informe que s’ha de trametre al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i del qual s’ha d’informar al ple de l’ens local. Els criteris que figuren en aquest article s’han de tenir en compte per elaborar aquest informe però a efectes comptables s’han d’utilitzar els criteris de l’article 103 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, i de les instruccions de comptabilitat local. En la taula adjunta es detallen els percentatges a aplicar als drets pendents de cobrament per elaborar l’informe del Ministeri i els percentatges a aplicar a efectes comptables, recomanats per aquesta Direcció General en absència d’un estudi elaborat per l’ens local, establerts en funció de l’antiguitat dels drets pendents de cobrament originats en el procediment de recaptació tributària (capítols 1 a 3, llevat de les multes de circulació en què es recomana un percentatge mínim del 50% l’exercici n i n-1). Aquesta recomanació té en compte els percentatges mínims que figuren als informes 20/2014 i 21/2014 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 

Saldos de cobrament dubtós

Exercicis

(n = exercici de la liquidació)

Percentatge mínim per a l‘informe del MINHAFP

(Drets pendents de cobrament liquidats)

Percentatge mínim a efectes comptables recomanat per la DGPFAT (Drets pendents de cobrament dels capítols 1 a 3 liquidats, llevat de les multes de circulació)

n

0%

10%

n-1

25%

30%

n-2

25%

60%

n-3

50%

90%

n-4

75%

100%

n-5

75%

100%

n-6 i anteriors

100%

100%

Cal recordar que, d’acord amb el pla general de comptabilitat pública adaptat a l’administració local, el reconeixement de drets de transferències i subvencions s’ha de fer en el moment que la transferència sigui vençuda, líquida i exigible. És a dir, el reconeixement del dret s’ha de fer en el moment que l’ens que ha atorgat la subvenció o transferència hagi reconegut l’obligació.

És recomanable tenir en compte, en el pla de tresoreria previst a l’article 13.6 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, l’import dels drets pendents de cobrament que, malgrat que no es considerin saldos de cobrament dubtós, no constitueixen recursos líquids.

D’acord amb l’article 48 bis del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, totes les operacions financeres que subscriguin els ens locals estan subjectes al principi de prudència financera. S’entén per prudència financera el conjunt de condicions que han de complir les operacions financeres per minimitzar el risc i el cost. Són operacions financeres les que tenen per objecte els instruments següents:

a) Actius financers.

b) Passius financers.

c) La concessió d’avals, reavals o altra classe de garanties públiques o mesures de suport extrapressupostari.

Les condicions que han de complir les operacions financeres previstes a la lletra b) s’estableixen a la Resolució de la Secretaria General del Tresor i Política Financera del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat de 4 de juliol de 2017 i les de les lletres a) i c) a la Resolució de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de 9 de setembre de 2015.

D’acord amb l’apartat 5 d’aquest article, la formalització de les operacions a què es refereix la lletra c) requereix l’autorització de l’òrgan competent de l’administració pública que tingui atribuïda la tutela financera de les entitats locals, quan no s’ajustin a les condicions del principi de prudència financera. L’atorgament de l’autorització s’efectuarà a partir de l’anàlisi dels indicadors de solvència de l’apartat 7.1 d’aquesta nota informativa i del manteniment d’aquests indicadors en cas de l’execució de l’aval. Per a l’anàlisi d’aquests indicadors, en la sol·licitud d’autorització, cal trametre la documentació que s'assenyala a continuació, d'acord amb l’Ordre ECF/138/2007:

a) Models PR-0 “Dades generals” i PR-1.2 “Previsions d'ingressos i despeses” (formulari 9). Dades consolidades del grup integrat per l'ens local i els ens dependents que no es financen majoritàriament amb ingressos de mercat. Aquest document ha de detallar les dades relatives a la darrera liquidació pressupostària aprovada i les previsions d'ingressos i despeses per a l’exercici en curs.

b) Memòria relativa a les hipòtesis utilitzades en l'elaboració de les previsions d'ingressos i despeses. En aquest document cal detallar les característiques de l’operació d’aval.

13.1 Destí dels ingressos superiors als previstos

Els ingressos superiors als previstos s’han de determinar en el moment de confeccionar la liquidació del pressupost. La seva aplicació s’ha d’efectuar en el marc i amb els criteris descrits per a l’aplicació del superàvit en els paràgrafs següents.

 

13.2 Destí del superàvit 

En el supòsit que la liquidació pressupostària se situï en superàvit, aquest s’ha de destinar a reduir el nivell d’endeutament net, amb el límit del volum de l’endeutament si fos inferior al superàvit.

S’entén per superàvit la capacitat de finançament d’acord amb la definició del sistema europeu de comptes i per endeutament el deute públic a efectes del protocol sobre procediment de dèficit excessiu.

 

13.3 Criteris generals d’utilització del romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu

El romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu s’ha de destinar a les finalitats següents, en funció dels recursos líquids disponibles:

 

13.3.1 Sanejament de les obligacions pendents d’aplicar al pressupost i compliment dels compromisos de despesa assumits per l’existència de romanents de crèdit incorporables 

En el cas que existeixin obligacions pendents d’aplicar al pressupost, els recursos disponibles s’han de destinar amb caràcter prioritari a l’absorció d’aquest dèficit, en el marc de les mesures de sanejament esmentades en l’apartat 8 d’aquesta nota informativa. Cal garantir igualment el compliment dels compromisos de despesa assumits que constitueixen una part del romanent que està compromesa per l’existència de romanents de crèdit incorporables.

 

13.3.2 Compliment del termini legal de pagament a proveïdors 

Els recursos addicionals disponibles s’han de destinar al compliment del termini legal de pagament a proveïdors, d’acord amb les previsions del pla de tresoreria que l’ens local ha d’elaborar en virtut de l’article 13.6 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. La utilització d’aquests recursos ha de permetre reduir l’apel·lació a nou endeutament a curt termini.

 

13.4. Destí del romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu per l’import màxim de la capacitat de finançament generada en l’exercici liquidat (1)

El romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu, per l’import màxim de la capacitat de finançament generada en l’exercici liquidat i en funció dels recursos líquids disponibles i de les previsions del pla de tresoreria esmentat en l’apartat anterior, s’ha d’aplicar als destins que es detallen a continuació. La utilització del romanent per a les finalitats esmentades en l’apartat 13.3 anterior computa a efectes de determinar la part del romanent que s’ha d’aplicar a aquests destins.

 

13.4.1 Inversió financerament sostenible, en cas de compliment de les condicions legals

 D’acord amb la disposició addicional 96 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017, els ens locals que compleixen els requisits de la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, poden destinar el superàvit de 2016 al finançament d’inversió financerament sostenible, en els termes previstos a la disposició addicional setzena del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Als efectes del que s’estableix a l'apartat 5 d’aquesta darrera disposició, en el supòsit que un projecte d'inversió no pugui executar-se íntegrament el 2017, la part restant de la despesa autoritzada el 2017 es podrà comprometre i reconèixer a l'exercici 2018, s’ha de finançar amb càrrec al romanent de tresoreria de 2017 que quedarà afectat a aquesta finalitat per aquest import restant i l'entitat local no podrà incórrer en dèficit al final de l'exercici 2018.

 

13.4.2 Reducció de l’endeutament en termes nets

En darrer terme, el superàvit s’ha de destinar a reduir l’endeutament en termes nets, amb la consegüent reducció de l’endeutament previst a 31 de desembre de l’exercici en curs i dels costos financers.

 

14.1 Comunicació de l’estat del deute a final d’exercici

La informació sobre l’estat del deute a final d’exercici que, en virtut de l’article 12 de l’Ordre ECF/138/2007, s’ha de trametre al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda durant el primer semestre de cada exercici, comprèn les operacions de crèdit formalitzades o avalades que constitueixen passius financers no comercials, en els termes previstos a l’article 2 i a l’annex 1 de l’Ordre ECF/138/2007, a excepció de les quantitats a reintegrar com a conseqüència de les liquidacions definitives de la participació en els tributs de l'Estat. Els ens locals i els ens dependents subjectes a tutela financera han de trametre separadament aquesta informació (formulari 15). Aquest formulari s’ha de trametre igualment encara que no hi hagi endeutament vigent.

 

14.2 Seguiment de les previsions d’ingressos i despeses

La informació relativa al seguiment dels plans aprovats és la que es detalla a continuació:

a) Plans de sanejament financer previstos a l’article 53 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, a la disposició addicional 98 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017, i a l’article 9 de l’Ordre ECF/138/2007 per regularitzar situacions temporals d’insolvència. A efectes del seguiment del pla, cal trametre al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, durant el primer semestre de cada exercici, les dades corresponents al tancament comptable de l’exercici anterior en els termes previstos a l’article 11 de l’Ordre ECF/138/2007 (formulari 12).

b) Plans econòmics i financers previstos a l’article 21 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i a l’article 10 de l’Ordre ECF/138/2007 per acreditar el caràcter puntual de situacions de necessitat de finançament o inestabilitat pressupostària. A efectes del seguiment del pla, cal trametre al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, durant el primer semestre de cada exercici, les dades corresponents al tancament comptable de l’exercici anterior en els termes previstos a l’article 11 de l’Ordre ECF/138/2007 (formulari 12).

c) Plans d’ajust previstos a la disposició addicional primera de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, per acreditar el compliment de les mesures de condicionalitat fiscal previstes en els mecanismes extraordinaris de liquiditat establerts en aquesta norma i altres normes de desplegament. A efectes del seguiment del pla, cal trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la informació prevista a l’article 10 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre.