Nota de Conjuntura Econòmica

Publicació trimestral sobre l'evolució de les principals magnituds de l'economia catalana que tracta els temes següents: 

- l'evolució de l'activitat econòmica a Catalunya i al seu entorn de referència,
- el sector exterior,
- el mercat de treball,
- l'evolució dels preus i dels salaris,
- el sector financer i
- el sector públic.

 

Nota de Conjuntura Econòmica'Nota de Conjuntura Econòmica' número 99 (abril de 2018)

Nota de Conjuntura EconòmicaNúmeros anteriors 

 • Es mantenen les expectatives favorables sobre l’economia mundial: l'FMI preveu que creixerà un 3,9 % aquest any i el 2019. L’expansió està altament sincronitzada a nivell global i, tot i les mesures proteccionistes anunciades pels EUA i per la Xina, es preveu que el comerç mundial i la inversió s’accelerin.
 • L’economia catalana registra el primer trimestre del 2018 un creixement intertrimestral d’un 0,8 %, el mateix increment que es va registrar el quart trimestre del 2017. En termes interanuals el creixement és d’un 3,3 %, el mateix ritme que presentava el PIB a la primera meitat del 2017. L’economia catalana manté, per tant, un avanç molt significatiu, i no es detecten senyals de moderació.
 • El ritme de creixement de l’economia catalana supera el creixement del conjunt de l’Estat. En termes intertrimestrals, el PIB català supera en una dècima el creixement espanyol, que segons la primera estimació de l’INE ha crescut un 0,7 %. La taxa de variació interanual del PIB català se situa en el 3,3 %, 4 dècimes per sobre del PIB espanyol.
 • El VAB del sector industrial modera una mica l’expansió, però segueix amb un creixement intens (5,1 % interanual). La producció industrial continua amb un augment més fort a Catalunya que a la zona euro i les principals economies europees, amb un increment força generalitzat per branques d’activitat.
 • La construcció ha seguit mostrant una forta expansió durant els primers mesos del 2018, amb un creixement del VAB d’un 6,4 % interanual. Els principals indicadors d’activitat segueixen a l’alça, si bé es detecta una lleu moderació puntual en les compravendes i en els visats d’habitatges iniciats.
 • Pel que fa a l’obra pública, els primers mesos d’enguany ha mantingut la recuperació observada el 2017. L’augment de la licitació el 2017 es va concentrar en les administracions territorials (Generalitat i administració local) i, més recentment, s’ha vist reforçada per la licitació d’obres de l’Administració central i la Seguretat Social.
 • El sector de serveis ha mantingut el primer trimestre del 2018 un avenç del VAB d’un 2,7 % interanual, molt similar al de la segona meitat de l’any passat. L’indicador d’activitat als serveis (IASS) mostra més dinamisme els primers mesos del 2018, després d’una lleu desacceleració durant els mesos previs.
 • L’any 2018 es manté la tendència favorable en els indicadors turístics, després dels bons resultats de l’any 2017 (en el conjunt del 2017 el nombre de visitants va augmentar un 5,0 % i la despesa turística un 9,6 %, tot i produir-se una desacceleració els darrers mesos de l’any). En particular, durant els dos primers mesos del 2018 destaca el creixement de la despesa turística total, que augmenta un 11,1 % interanual, superior a l’increment de l’arribada de turistes (3,5 %), fet que indica que el turisme que rebem és un turisme de major valor afegit.
 • Per components de la demanda, tant la demanda interna com la demanda externa van registrar aportacions positives al creixement durant 2017, fet que comporta un patró de creixement més equilibrat que en altres períodes d’expansió. La demanda interna va enregistrar un creixement del 3,1 %, una mica més accentuat que el 2016 (2,7 %). Aquest creixement més alt s’explica per un repunt en la inversió i pel creixement de la despesa de consum de les administracions públiques. El saldo amb l’exterior va aportar 0,7 punts percentuals al creixement, menys que el 2016, a causa de la reducció del superàvit amb la resta d’Espanya. En canvi, el saldo amb l’estranger va millorar fins a assolir una aportació al creixement d’un punt percentual, la més alta en 4 anys.
 • El superàvit comercial de béns i serveis de l’economia catalana l’any 2017, comptant la part amb l’estranger (6,5 % del PIB) i la part amb la resta de l’Estat (5,7 % del PIB) se situa en un 12,2 % del PIB, 3 dècimes menys que el 2016. Mentre que el saldo amb l’estranger va millorar el 2017, el superàvit amb Espanya es va reduir. El superàvit comercial de Catalunya és molt destacat, el quart més elevat entre els estats membres de la UE i superior al 2,7 % del conjunt de l’Estat espanyol i al 3,5% de mitjana a la UE.
 • Les exportacions de béns mantenen una evolució positiva i augmenten un 4,9 % interanual els dos primers mesos del 2018. L’increment és gairebé generalitzat per sectors econòmics, mentre que les exportacions destinades als mercats fora de la UE són les que més augmenten. Les exportacions comunitàries mostren també un creixement significatiu (4,6 %). Cal recordar que l’any 2017 les exportacions catalanes de béns es van accelerar i van créixer un 8,7 % en valors corrents, afavorides pel creixement del comerç mundial (5,4 % en volum).
 • Les exportacions d’alt contingut tecnològic van créixer un 9 % el 2017, una taxa molt semblant al creixement mitjà de les exportacions de productes industrials (8,9 %). Des del 2014, les exportacions de més contingut tecnològic han anat guanyant pes, i el 2017 ja representen un 10,8 % del total de les exportacions industrials.
 • Pel que fa a les importacions, les dades dels dos primers mesos del 2018 mostren un creixement important, del 9,0 % interanual en valors corrents, que representa una acceleració en volum tenint en compte la moderació dels preus.
 • El mercat de treball ha seguit oferint una evolució molt positiva els primers mesos del 2018. L’afiliació a la Seguretat Social ha continuat amb un creixement significatiu, d’un 3,7 % interanual el primer trimestre, que supera el del passat trimestre (3,4 %). L’EPA també confirma l’expansió de la població ocupada, que creix un 3,3 % interanual. L’enquesta mostra com en termes absoluts l’ocupació ha crescut en 105.300 persones en comparació amb el primer trimestre del 2017. Al conjunt de l’Estat l’ocupació augmenta a un ritme inferior al de Catalunya: segons l’EPA creix un 2,2 % interanual el primer trimestre, mentre que l’afiliació s’incrementa un 3,5 % interanual.
 • Les dades d’afiliació mostren una creació d’ocupació en tots els grans sectors d’activitat, excepte a l’agricultura. D’altra banda, segons l’EPA creix l’ocupació a jornada completa , i es recupera la població ocupada no assalariada. L’ocupació indefinida creix a un ritme notable (2,7 % interanual) però perd una mica d’impuls en favor de l’ocupació temporal. Tot i això, en termes absoluts, gairebé el 75 % de llocs de treball assalariats creats en els últims dotze mesos són indefinits.
 •  La població en atur experimenta la caiguda interanual més intensa en tretze anys (-20,5 %), gràcies a la creació d’ocupació i al lleu retrocés de la població activa.
 • La taxa d’atur ha disminuït fins a un 12,2 %, la taxa més baixa des de finals del 2008. Continua també reduint-se la proporció d’atur de llarga durada i de molt llarga durada, fins a un 46,5 % i un 32,5 %, respectivament.
 • La inflació ha augmentat una mica els dos darrers mesos, i se situa en un 1,5 % interanual el mes de març. La inflació subjacent (1,4 % el març) també s’està accelerant lleugerament, després dels increments moderats dels darrers mesos del 2017. Dins de la inflació subjacent, el grup més inflacionista és el de l’alimentació elaborada, les begudes i el tabac (2 % interanual). El cost laboral per treballador i mes del quart trimestre del 2017 va mantenir una evolució continguda, amb un increment del 0,3 % interanual. La inflació (d’un 1,7 % interanual en mitjana del quart trimestre) va ser superior a l’evolució del cost laboral per sisè trimestre consecutiu.
 • En el conjunt del 2017, el cost laboral per treballador i mes va reduir-se un 0,3 % (el 2016 havia augmentat un 0,1 %). La pauta de moderació en els costos laborals s’estén a tots els sectors productius. En el conjunt de l’Estat el cost laboral va augmentar un 0,2 % l’any 2017.
 • La majoria de mercats borsaris inicien el primer trimestre de l’any amb pèrdues però milloren el mes d’abril. Tot i això, l’IBEX-35 acumula fins a finals de l’abril una caiguda d’un 0,9 % anual, a causa del fort descens durant el primer trimestre de l’any, que s’ha vist compensat parcialment pel bon comportament de l’abril. L’índex principal de la Borsa de Barcelona, el Barcelona Global 100 presenta guanys del 0,3 % fins a l’abril. Pel que fa al volum de contractació de la Borsa de Barcelona, destaca el descens de la negociació d’accions durant el primer trimestre.
 • El primer trimestre del 2018, els ingressos no financers de la Generalitat augmenten un 2,4 % anual. En particular, destaca el creixement de les bestretes del model de finançament (3,7 %). Al mateix període, la recaptació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària a Catalunya ha augmentat un 9,9 % anual, mentre que en el total de les comunitats autònomes ho ha fet en un 3,3 %.
 • Pel cantó de la despesa, el primer trimestre del 2018 les obligacions reconegudes per despeses no financeres creixen un 10 % anual, en bona part perquè el major ritme de comptabilització d’algunes partides està impulsant l’execució de la despesa.

Nota de Conjuntura Econòmica número 99 (abril de 2018)

Números anteriors 

Previsions Macroeconòmiques

Escenari macroeconòmic de Catalunya per als anys 2016-2017Escenari macroeconòmic de Catalunya. 2017-2018

 

Indicadors de Conjuntura

Publicació mensual que recull informació sobre els principals indicadors de conjuntura econòmica de Catalunya i del seu entorn.

Indicadors de ConjunturaIndicadors de Conjuntura (juny del 2018)

Indicadors de ConjunturaTaula comparativa d'indicadors recents per a Catalunya i Espanya

 

Informe anual de l'economia catalana  

Nota de Conjuntura EconòmicaInforme anual del 2016