Nota de Conjuntura Econòmica

Publicació trimestral sobre l'evolució de les principals magnituds de l'economia catalana que tracta els temes següents: 

- l'evolució de l'activitat econòmica a Catalunya i al seu entorn de referència,
- el sector exterior,
- el mercat de treball,
- l'evolució dels preus i dels salaris,
- el sector financer i
- el sector públic.

 

Nota de Conjuntura Econòmica'Nota de Conjuntura Econòmica' número 98 (gener de 2018)

Nota de Conjuntura EconòmicaNúmeros anteriors 

 • Milloren les expectatives de l’economia i el comerç mundial i es revisen a l’alça les previsions econòmiques dels Estats Units i de la Unió Europea.
 • El PIB de l’economia catalana creix un 3,4 % en el conjunt del 2017 i enllaça un quart any consecutiu de fort creixement. El quart trimestre el PIB augmenta un 0,8 % intertrimestral, la mateixa taxa de creixement que el tercer trimestre. D’aquesta manera queden enrere les previsions, en alguns casos molt negatives, que pronosticaven un fort alentiment el darrer trimestre, que no ha tingut lloc.
 • El creixement del PIB català el 2017 supera en tres dècimes el del conjunt d’Espanya i se situa un punt per sobre de la mitjana de la zona euro. Els resultats dels darrers tres anys 2015, 2016 i 2017 (del 3,5 %, 3,5 % i 3,4 %, respectivament), juntament amb el que hi va haver el 2014 (2,3%), configuren una fase de fort creixement de l’economia catalana.
 • La producció industrial segueix augmentant més a Catalunya que a la zona euro. El VAB del sector industrial s’ha accelerat en el decurs del 2017 i assoleix el creixement més elevat en el quart trimestre, un 4,8 % interanual. Pràcticament totes les branques d’activitat milloren, pel que es pot parlar d’un creixement de la indústria força generalitzat.
 • La construcció ha seguit també consolidant el seu creixement, amb un increment del 5,3 % del VAB tant l’últim trimestre com en la mitjana anual del 2017. Les compravendes d’habitatges nous han augmentat un 21,3 % fins al novembre del 2017, una taxa molt més elevada que el 2016 (2,8 %). Aquesta conjuntura s’explica per l’impuls de la demanda d’habitatge, afavorida per un període llarg de facilitats financeres.
 • També l’obra pública comença a donar mostres de millora, després del retrocés dels dos darrers anys. La licitació pública s’ha incrementat el 2017 (fins al mes de novembre) un 45,7 %, creixement que es concentra en els organismes territorials, que augmenten la licitació un 91,2 %, mentre que l’Estat i la Seguretat Social la disminueixen un 28,7 %.
 • El sector de serveis ha accelerat el seu creixement interanual durant el 2017 i ha tancat l’any amb un augment del 3,6 % el quart trimestre. En mitjana anual el creixement s’ha situat en un 3,1 %, la mateixa taxa del 2016.
 • El turisme estranger ha continuat augmentant el 2017. El nombre de visitants ha estat un 5,0 % superior al 2016 i sobretot ho ha fet la despesa turística, amb un increment del 9,6%. És un balanç positiu, tenint en compte els dos greus episodis viscuts, els atemptats terroristes del mes d’agost i, en un pla diferent però també d’un impacte negatiu important, l’episodi de violència policial durant el referèndum de l’1 d’octubre.
 • Per components de demanda, l’economia catalana ha mantingut el 2017 un patró de creixement més equilibrat entre demanda interna i demanda externa. Durant els tres primers trimestres l’aportació del consum de les llars representa un 42 % del creixement del PIB, 10 punts menys que el 2015 quan era del 52 %. L’aportació del consum de les administracions públiques també ha perdut pes, de representar el 20,8 % del creixement el 2015 al 9,7 % d’ara. En sentit contrari, destaca la millora de l’aportació de la formació bruta de capital (fins al 30,2 % els tres primers trimestres del 2017) i especialment l’aportació de la demanda exterior, que el 2017 contribueix amb un 20,1 % al creixement mitjà del PIB.
 • El comportament molt positiu de les exportacions catalanes segueix la línia d’acceleració del comerç mundial, tot i que ho fa a taxes més altes. Així, segons l’FMI el comerç mundial haurà augmentat el 2017 un 4,7 %. A Catalunya, les exportacions de béns acumulades fins al novembre augmenten un 8,9 % i ja superen les del conjunt de tot l’any 2016.
 • Les exportacions destinades als mercats fora de la UE són les que més augmenten durant el 2017, tot i l’apreciació de l’euro. De tota manera, les exportacions comunitàries han obtingut també un creixement molt elevat (del 7,3 % en els onze mesos de l’any), superant àmpliament els registres del 2016 (3,3 % en el conjunt de l’any). El creixement més important s’ha produït en les exportacions als EUA (23,4%) i a la Xina (17,5 %).
 • La millora de les exportacions s’està produint de forma generalitzada. El principal sector exportador català, la indústria química, ha augmentat les vendes a l’estranger un 7,2% fins al mes de novembre, mentre que el sector de l’automoció augmenta un 5,6 % interanual, contrastant amb la caiguda al conjunt de l’Estat. Les exportacions d’alt contingut tecnològic continuen mostrant creixements relatius elevats. Les importacions mostren fins els primers onze mesos de l’any un creixement també important, del 8,6 %, tot i que en termes constants l’evolució és molt més continguda, al voltant del 3,3 %.
 • Els darrers mesos el mercat de treball ha seguit oferint senyals positives. L’afiliació a la Seguretat Social ha seguit creixent, tot i que una mica menys que els trimestres previs. En el conjunt del 2017 el creixement de l’afiliació ha estat d’un 3,8% (el 2016 havia pujat un 3,7 %). L’enquesta de població activa (EPA) estima una creació de 113.600 nous llocs de treball el 2017, mentre que l’ocupació ha crescut en mitjana anual un 2,9% (enfront d’un 3,5 % el 2016).
 • L’ocupació indefinida assoleix el creixement més alt des del 2007 (4,4 % interanual al quart trimestre). El nombre de treballadors temporals també creix respecte el 2016, tot i que a un ritme moderat (2,9 % interanual) i força inferior al que presentava els anys 2015 i 2016. En termes absoluts, dels 108.000 llocs de treball assalariats creats en els últims dotze mesos, gairebé un 85 % són ocupats indefinits. Malgrat això, no s’observa encara un descens significatiu en la taxa de temporalitat, que se situa en un 21,7 %.
 • La taxa d’atur se situa en el 12,6 % el quart trimestre, i per al conjunt del 2017 és d’un 13,4 %, el valor més baix des del 2008. Durant el 2017 s’ha reduït un 14,2 % interanual mentre en termes absoluts el nombre d’aturats ha baixat en 79.300 persones. Continua també reduint-se la proporció d’atur de llarga durada i de molt llarga durada, fins a un 49 % i un 32,8% respectivament. Són percentatges encara relativament alts, però els més reduïts des de la recuperació econòmica.
 • Després de l’escalada de principis d’any, el 2017 tanca amb una inflació molt moderada, de l’1,2 % el mes de desembre i del 2,2% en mitjana anual. Tot i així, aquesta evolució de preus segueix suposant una pèrdua de poder adquisitiu dels ciutadans, ja que els salaris creixen a taxes més baixes.
 • El cost laboral per treballador i mes del tercer trimestre del 2017 va caure un 0,2 % interanual, en línia amb la pauta de contenció dels trimestres anteriors. Així, s’encadenen cinc trimestres en què la inflació és superior a l’evolució del cost laboral, una pauta de moderació en els costos laborals que s’estén a tots els sectors productius. Tant el cost laboral com el salarial mostren durant el  2017 una reducció (del 0,5 %), si bé les tarifes pactades en la negociació col·lectiva (1,42%) són superiors.
 • L'estoc de crèdit adreçat a Catalunya que roman als balanços de les entitats financeres augmenta per primera vegada des del desembre del 2010, un 0,1 % interanual a finals de setembre del 2017. Això mostra que els fluxos d’amortització són ja inferiors als fluxos de crèdits nous concedits. 
 • L’IBEX-35 viu el 2017 uns primers mesos de forts creixements, però perd part dels guanys la segona meitat de l’any i tanca amb una revaloració del 7,4 %. Durant el gener d’enguany obté guanys del 4,1 %, el que representa el millor mes de gener des del 2011. El volum de contractació de la Borsa de Barcelona el 2017 incrementa un 14,4 % interanual gràcies al major volum de contractació d’accions al mercat continu.
 • Els comptes del sector públic administratiu de la Generalitat, pendents dels resultats del desembre, mostren fins al mes de novembre un superàvit. El 2017 la recaptació tributària de la Generalitat augmenta un 10,2 %, principalment pel creixement dels impostos vinculats a les transaccions immobiliàries.

 

Nota de Conjuntura Econòmica número 98 (gener de 2018)

Números anteriors 

Previsions Macroeconòmiques

Escenari macroeconòmic de Catalunya per als anys 2016-2017Escenari macroeconòmic de Catalunya. 2017-2018

 

Indicadors de Conjuntura

Publicació mensual que recull informació sobre els principals indicadors de conjuntura econòmica de Catalunya i del seu entorn.

Indicadors de ConjunturaIndicadors de Conjuntura (abril del 2018)

 

Informe anual de l'economia catalana  

Nota de Conjuntura EconòmicaInforme anual del 2016