Nota de Conjuntura Econòmica

Publicació trimestral sobre l'evolució de les principals magnituds de l'economia catalana que tracta els temes següents: 

- l'evolució de l'activitat econòmica a Catalunya i al seu entorn de referència,
- el sector exterior,
- el mercat de treball,
- l'evolució dels preus i dels salaris,
- el sector financer i
- el sector públic.

 

Nota de Conjuntura Econòmica'Nota de Conjuntura Econòmica' número 101 (juliol de 2018)

Nota de Conjuntura EconòmicaNúmeros anteriors 

 • En el context internacional, els riscos baixistes s’han incrementat: l’augment del proteccionisme (que alentirà l’avanç del comerç mundial), el to menys expansiu de la política monetària i l’encariment del petroli són factors que poden impactar de manera desfavorable sobre l’expansió de l’economia mundial. En particular, l’FMI ha rebaixat les previsions econòmiques de la zona euro, i estima que el 2018 creixerà un 2,2 %, enlloc del 2,4 % que pronosticava l’abril passat.

 

 • L’economia catalana registra el segon trimestre del 2018 un creixement intertrimestral d’un 0,7 %, el mateix increment que va registrar el primer trimestre del 2018. En termes interanuals el creixement és d’un 3,1 %, una dècima inferior al ritme del passat trimestre (3,2 %).

 

 • L’economia catalana, per tant, segueix amb un avanç molt significatiu, però el seu creixement presenta una certa normalització després de la intensa recuperació registrada des de finals del 2013. Aquest escenari de creixement lleugerament més moderat està en línia amb les previsions per a l’economia catalana per al conjunt del 2018, que estimen un augment del PIB d’un 2,9 %, dins d’un context de desacceleració suau a la zona euro i a l’economia espanyola. Les incerteses de l’entorn internacional, en particular l’increment del proteccionisme a escala global, expliquen en bona part la lleu moderació prevista.

 

 • El ritme de creixement de l’economia catalana supera el creixement de la zona euro. Tot i que encara no s’ha publicat la dada del segon trimestre per a la zona euro, durant el primer trimestre el creixement a la zona euro i a Catalunya van ser d’un 2,5 % i d’un 3,2 % interanual respectivament. Les estimacions per al segon trimestre per a la zona euro apunten a que el creixement interanual es moderarà una mica i, per tant, el creixement econòmic català continua sent-hi força superior.

 

 • El segon trimestre el VAB del sector industrial segueix amb un creixement intens (4,4 % interanual), però una mica més moderat que el trimestre anterior. La producció industrial , que presenta un increment força generalitzat per branques d’activitat, continua avançant amb més intensitat a Catalunya que a la zona euro i a les principals economies europees.

 

 • La construcció manté la seva forta expansió, amb un creixement del VAB d’un 5,7 % interanual. Dels grans sectors d’activitat, és el que presenta un creixement relatiu més elevat. Els principals indicadors d’activitat segueixen a l’alça (afiliació a la Seguretat Social, licitació pública, etc.), si bé es detecta un cert alentiment en els visats d’habitatges iniciats.

 

 • El sector de serveis creix un 2,5 % interanual el segon trimestre del 2018, una dècima menys que el ritme del primer trimestre. L’indicador d’activitat als serveis (IASS) continua amb un creixement positiu, però amb alguns senyals de desacceleració en el seu ritme. L’ocupació del sector (mesurada per l’afiliació a la Seguretat Social) manté un creixement notable, en particular amb una millora en les branques de no-mercat.

 

 • L’any 2018 els indicadors turístics emeten senyals desiguals, ja que mentre que el nombre de turistes disminueix una mica, la despesa turística total augmenta de manera substancial. Tot i que en el conjunt del 2017 els resultats van ser molt bons, el to dels indicadors turístics va deteriorar-se el quart trimestre de 2017, per millorar posteriorment el primer trimestre del 2018. El segon trimestre els senyals tornen a ser més febles en el cas del nombre de pernoctacions hoteleres i en els turistes estrangers. Per contra, la despesa total continua en augment, fet que suggereix que el turisme rebut guanya progressivament en qualitat. Caldrà veure les dades de la temporada estival per tal de valorar el sentit que prengui el turisme el 2018.

 

 • Tant la demanda interna com la demanda externa van registrar aportacions positives al creixement del PIB durant el primer trimestre del 2018. El consum privat i el consum de les administracions públiques van accelerar lleument el seu ritme, mentre que la inversió va alentir una mica el seu avanç (sobretot en el component de béns d’equipament). El saldo amb l’exterior va aportar 0,6 punts percentuals al creixement.

 

 • Les exportacions de béns mantenen una evolució positiva, amb un augment d’un 3,3 % interanual els cinc primers mesos del 2018. Tanmateix, es detecta una petita moderació en comparació amb el fort creixement del 2017. L’increment dels primers mesos del 2018 ve impulsat per la nova acceleració de les exportacions del sector de l’automoció, mentre que la resta de branques moderen el creixement de les vendes exteriors en comparació als alts augments de 2017. Les exportacions comunitàries són les que més augmenten (3,8 %) i les extracomunitàries es moderen per la caiguda dels registres de vendes als EUA (-11,3 %) i la Xina (-5,4 %). Les tensions comercials a nivell global fan perdre vigor al dinamisme exportador.

 

 • Pel que fa a les importacions, les dades dels cinc primers mesos del 2018 mostren un creixement important, del 6,5 % interanual en valors corrents, de manera que es manté la fortalesa que van registrar l’any 2017. Destaquen els increments de les importacions del sector de l’automoció, de productes energètics i de la indústria química.

 

 • El mercat de treball ha seguit oferint una evolució favorable els darrers mesos, però amb un creixement de l’ocupació una mica més contingut que el 2017. L’afiliació a la Seguretat Social creix a ritmes significatius, d’un 3,1 % interanual el segon trimestre (el primer augmentava un 3,7 %). Segons l’EPA, l’ocupació ha avançat un 2,7 % interanual, i en els últims dotze mesos l’augment net d’ocupació, en termes absoluts, ha estat de 89.900 persones.

 

 • Les dades d’afiliació mostren com es continua creant ocupació a tots els grans sectors d’activitat, excepte a l’agricultura. D’altra banda, segons l’EPA l’ocupació indefinida creix a un ritme d’un 3,5 % interanual, més intens que el de l’ocupació temporal (2,7 %). Més d’un 80 % dels llocs de treball assalariats creats en els últims dotze mesos són indefinits. Tanmateix, la taxa de temporalitat es manté en valors molt alts (un 21,6 % dels assalariats tenen contracte temporal).

 

 • La taxa d’ocupació (69,1 % de la població de 16 a 64 anys) i la taxa d’atur (11,4 %), experimenten una nova millora, fins a valors que no se’n registraven des de finals del 2008. D’altra banda, la població activa consolida la seva recuperació i creix un 0,6 % interanual. La reducció de la població aturada hauria estat més pronunciada si no s’hagués produït un augment de la població activa.

 

 • Tot i el descens en la taxa d’atur (fins a un 11,4 %), encara continua sent força superior a la de la zona euro (8,4 %). A més, encara és molt elevada per alguns col·lectius, com els joves o la població extracomunitària. Al mateix temps, la població en atur de llarga durada representa un 47,5 % del total d’aturats.

 

 • Al conjunt de l’Estat l’ocupació continua amb un creixement dinàmic (d’un 2,8 % interanual el segon trimestre), la qual cosa ha permès una reducció de la taxa d’atur fins a un 15,3 %. La taxa d’atur a Catalunya és gairebé 4 punts inferior a la mitjana estatal.

 

 • La inflació s’ha orientat a l’alça els darrer mesos, a causa de l’encariment del petroli, fins arribar a un 2,4 % interanual el mes de juny. La inflació subjacent (1,2 % el juny) segueix en una taxa continguda. A la zona euro la inflació també està pujant (2 % interanual el juny) però més lentament que en el cas català.

 

 • El cost laboral per treballador i mes va repuntar el primer trimestre del 2018, amb un augment del 3,0 % interanual, si bé l’increment prové exclusivament d’algunes activitats del sector de serveis. A la indústria i la construcció es manté la pauta de moderació. En el conjunt de l’Estat el cost laboral va augmentar un 0,7 % interanual, amb taxes similars en tots els sectors.

 

 • El Consell de Govern del BCE, en la darrera reunió del 26 de juliol, va decidir mantenir els tipus d’interès de referència sense modificacions des la darrera baixada del mes de març del 2016: 0,00 % per a les operacions principals de finançament; 0,25 % per a la facilitat marginal de crèdit, i -0,40 % per a la facilitat de dipòsit.

 

 • El segon trimestre de l’any ha tornat a estar marcat per la volatilitat. Als efectes sobre els mercats financers de les tensions comercials s’hi ha sumat els generats pels resultats de les eleccions italianes i, en menor mesura, els generats per la inestabilitat política a l’Estat espanyol que va culminar amb un canvi de govern després d’una moció de censura. Tot i a això, el període ha estat positiu en termes generals malgrat que en l’acumulat de l’any la major part dels índexs encara presenta pèrdues.

 

 • El primer semestre del 2018, els ingressos no financers de la Generalitat augmenten un 5,9 % anual. En particular, destaca el creixement de les bestretes del model de finançament (3,7 %). El primer semestre del 2018, la recaptació dels impostos de la Generalitat ha crescut un 13,1 % anual, mentre que la recaptació de l’AEAT a Catalunya de gener a maig ha crescut un 7,3 % anual (al total de les comunitats autònomes creix un 3,8 %).

 

 • Pel cantó de la despesa, el primer trimestre del 2018 les obligacions reconegudes per despeses no financeres creixen un 1,3 % anual a la Generalitat. Els increments més destacats es produeixen al capítol de les remuneracions de personal, per la contractació de docents i personal de l’ICS, i a les transferències corrents.

 

Nota de Conjuntura Econòmica número 101 (juliol de 2018)

Números anteriors 

Previsions Macroeconòmiques

Escenari macroeconòmic de Catalunya per als anys 2016-2017Escenari macroeconòmic de Catalunya. 2018-2019

 

Indicadors de Conjuntura

Publicació mensual que recull informació sobre els principals indicadors de conjuntura econòmica de Catalunya i del seu entorn.

Indicadors de ConjunturaIndicadors de Conjuntura (octubre del 2018)

Indicadors de ConjunturaTaula comparativa d'indicadors recents per a Catalunya i Espanya

 

Informe anual de l'economia catalana  

Nota de Conjuntura EconòmicaInforme anual del 2017