Nota de Conjuntura Econòmica

Publicació trimestral sobre l'evolució de les principals magnituds de l'economia catalana que tracta els temes següents: 

- l'evolució de l'activitat econòmica a Catalunya i al seu entorn de referència,
- el sector exterior,
- el mercat de treball,
- l'evolució dels preus i dels salaris,
- el sector financer i
- el sector públic.

 

Nota de Conjuntura Econòmica'Nota de Conjuntura Econòmica' número 94 (abril de 2017)

Nota de Conjuntura EconòmicaNúmeros anteriors 

  • Milloren les perspectives de l’economia i el comerç mundial, i el creixement dins de la zona euro es més generalitzat. L'economia espanyola es manté vigorosa, però menys que el 2016.
  • El creixement de l'economia catalana guanya força el primer trimestre, amb un creixement intertrimestral del 0,7 %.
  • Les exportacions de béns s’acceleren en els dos primers mesos de l’any (11,5 %), però també ho fan les importacions (un 11,1%) degut a l'increment de preus del petroli.
  • Durant el primer trimestre continua el fort creixement net d’ocupació: d'un 3,8 % segons l'afiliació a la Seguretat Social, i un 2,3 % segons l'EPA. La taxa d’atur se situa en un 15,3 %, 2,1 punts menys que un any enrere, però per sobre del trimestre anterior.
  • Després del fort creixement que hi ha hagut al gener de la inflació a causa dels preus del petroli, l'evolució de la inflació s’ha moderat el març fins a un 2,5 %, però es preveu una nova alça a l'abril.
  • Els costos laborals van continuar el 2016 molt moderats. Enguany, els convenis pactats afecten a menys treballadors que l'any passat, pendents de la signatura dels increments salarials recomanats pel III Acord per a l'ocupació i la negociació col·lectiva.
  • Augmenta el flux de nou crèdit destinat a les pimes i s’estabilitza el de les llars, mentre es continua reduint l’estoc de crèdit viu.
  • Les borses es recuperen amb força els primers mesos de l’any i l'IBEX 35 obté els millors resultats entre els selectius europeus, acumulant guanys del 14,6 % de gener a abril.
  • La recaptació tributària de la Generalitat augmenta un 18,9 % fins al març en termes interanuals. La de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària a Catalunya augmenta un 7,8 % en IVA i un 4,2 % en IRPF.

Nota de Conjuntura Econòmica número 94 (abril de 2017)

Números anteriors 

Previsions Macroeconòmiques

Escenari macroeconòmic de Catalunya per als anys 2016-2017Escenari macroeconòmic de Catalunya. 2017-2018

 

Indicadors de Conjuntura

Publicació mensual que recull informació sobre els principals indicadors de conjuntura econòmica de Catalunya i del seu entorn.

Indicadors de ConjunturaIndicadors de Conjuntura (juny de 2017)

 

Informe anual de l'economia catalana  

Informe anual del 2015Informe anual del 2015