• Imprimeix

Articles d'economia

Articles sobre l'economia catalana i el seu entorn escrits per experts de la Direcció General d'Anàlisi Econòmica.

Autor: Jaume Domènech - Juny 2018

Descarregueu l'article en format PDF

Autora: Anna Monreal - Octubre 2016

La crisi ha comportat un descens dels ingressos de les famílies i, en els casos més greus, ha acabat portant a moltes persones a una situació de pobresa o de risc de pobresa i també d’exclusió social, precisament en uns moments en què les estrictes restriccions pressupostàries limiten els recursos per a les polítiques socials. L’augment de l’atur de llarga durada i la disminució del nombre de llars que reben prestacions socials ha fet pujar notablement el nombre de persones amb dificultats econòmiques. Però la crisi està tenint moltes ramificacions, tal i com mostra l’empobriment generalitzat de la població, al mateix temps que augmenta la desigualtat en la distribució de la renda, malgrat la lleugera correcció experimentada darrerament.

 Descarregueu l'article en format PDF

Us pot interessar: Trets estructurals de l'economia catalana - Distribució de la renda i pobresa

Autor: Pau Vilalta - Juliol 2016

Un  dels  fenòmens  més  destacats  de  l’economia  internacional  les  dues  últimes dècades ha estat el creixement espectacular de la inversió estrangera directa (IED). Catalunya és la regió més atractiva del sud d'Europa en termes d’inversió estrangera pel 2016 i 2017, segons l'informe fDi European Cities and Regions of the Future 2016/2017 elaborat pel Financial Times.

Descarregueu l'article en format PDF

Us pot interessar: "L'atracció de la inversió estrangera a Catalunya", Papers de Treball, 1/2016

Autor: Pau Vilalta - Juliol 2016

El 2015 l'activitat portuària a Catalunya va presentar un fort dinamisme. En aquest requadre s'analitzen les principals estadístiques de trànsit als ports de Barcelona i Tarragona. La Mediterrània ha esdevingut un punt clau del comerç internacional entre Àsia i Europa, i això obre moltes oportunitats de negoci als ports mediterranis enfront dels grans centres portuaris del nord europeu. La posició estratègica de Catalunya, el seu teixit productiu, i les seves infraestructures portuàries i intermodals dibuixen un panorama de gran potencialitat com a centre logístic del sud d’Europa.

Descarregueu l'article en format PDF

Autor: Pau Vilalta - Juny 2016

Catalunya  té  una  economia  molt  diversificada  que  combina  un  pes  de  la  indústria superior  a  la  mitjana  europea  i  una  important  presència  del  turisme.  Les  activitats turístiques  representen  un  12%  de  l’economia  catalana,  amb  una  important  oferta turística que fa de Catalunya una de les principals destinacions europees: Segons les dades d'Eurost at, l'oferta de places turístiques d’allotjament  de Catalunya representa un 22,2 % d’Espanya i un 2,5 % de la UE.

Descarregueu l'article en format PDF

Autor: Cristina Amarelo López - Abril 2016

Un fet poc conegut de l'economia catalana és que la taxa d’ocupació és molt similar a la corresponent a la UEM. La taxa d'ocupació es l'indicador que relaciona ell nivell d'ocupació d'una economia amb la seva població en edat de treballar (Eurostat considera que és la població de 15 a 64 anys).

Descarregueu l'article en format PDF

Autor: Pau Vilalta - Març 2016

L'any 2015, les exportacions internacionals de béns han assolit un xifra rècord de 63.860 milions d'euros, el que suposa un repunt interanual del 6,1%. Les exportacions catalanes ja concentren el 25,5 % del total de vendes a l'exterior de l'Estat espanyol.

Descarregueu l'article en format PDF

Us pot interessar: Trests estructurals de l'economia catalana: El comerç internacional de béns