• Imprimeix

'Nota d'Economia'

Nota d'Economia és una revista que té l'objectiu de potenciar entre els experts del món acadèmic i de l'Administració l'anàlisi i la reflexió sobre temes de rellevància i actualitat per a l'economia catalana i el sector públic: anàlisis estructurals i conjunturals, estudis sectorials i territorials, indicadors estadístics, inversions públiques, finançament autonòmic, fons europeus, pressupostos de la Generalitat i d'altres administracions públiques, etc.

Nota d'Economia té una llarga trajectòria: neix l'any 1983 com un tríptic mensual sobre conjuntura catalana que de vegades s'acompanya d'un article publicat en una separata, i l'any 1986 augmenta considerablement de volum i se n'espaia la periodicitat.

Pel que fa a la difusió, si bé en una primera etapa Nota d'Economia es publicava exclusivament en paper i entre els anys 2000 i 2012 aquest suport va conviure amb l'electrònic, actualment, seguint les recomanacions del Consell Editorial de la Generalitat, només es publica en format electrònic.

Consell Assessor: Joan B. Casas, Pere Condom, Marta Espasa, Jordi Gual, Joan Miquel Hernández, Guillem López, Anna Matas, Carlos Losada, Elisenda Paluzié, Joan Ramon Rovira, Jaume Ventura, Maite Vilalta i Xavier Vives

Consell de Redacció: Directora: Natàlia Mas Guix; Secretària tècnica: Cristina Amarelo, Pere Aragonès, Àngela Fernandez, Anna Tarrach, Frederic Udina, Marta Espasa, Albert Castellanos, Josep Maria Jové i Lladó, Josep Maria Sanchez Pascual i Elsa Artadi.

Coordinació editorial: Montserrat Romagosa

ISSN de la versió electrònica: 2013-8709

Butlletí de publicacions

Avisos de nous números de Nota d'Economia i d'altres publicacions d'economia catalana