• Imprimeix

Productivitat

Productivitat total dels factors (PTF)

El creixement del PIB real es pot descompondre en l'aportació de tres factors: la productivitat total dels factors, el treball i el capital.

La productivitat total dels factors (PTF) és un indicador d'eficiència que mesura les variacions en la producció no explicades pels factors productius treball i capital. Aquest és el cas, per exemple, de les millores tecnològiques, dels canvis en l'organització del treball i de les millores del capital humà i del marc institucional.

Durant els tres primers anys de la crisi (2007-2009) l'aportació de la PTF a la variació del PIB va ser negativa, però del 2010 ençà és positiva (1,1 punts percentuals de mitjana).

Per al 2015 la PTF va aportar al creixement del PIB 1,7 punts percentuals, per sobre de l'aportació positiva dels darrers anys. Aquesta aportació presenta gairebé la mateixa magnitud que la del conjunt de factors de producció (1,3 punts percentuals el treball, i 0,3 punts el capital).

 

Productivitat aparent del treball

La productivitat aparent del treball mostra la relació entre la producció generada i la quantitat de treball laboral emprat.

Durant els anys d'expansió anteriors a la crisi la productivitat aparent del treball per hora treballada va presentar un creixement molt baix, fet que reflectia un patró de creixement de l'economia molt dependent de l'acumulació dels factors productius (el treball i el capital). Amb l'esclat de la crisi, la productivitat aparent del treball es va accelerar, en gran part, per la forta destrucció d'ocupació; els anys posteriors ha continuat en valors positius però més moderats.

L'evolució any a any de la productivitat aparent del treball (per lloc de treball) permet apreciar el punt més baix que va experimentar aquesta variable el 2008 i la posterior recuperació, que va assolir el valor màxim el 2010. D'ençà llavors l’evolució de la productivitat aparent del treball ha perdut força, en part per la recuperació de l'ocupació.

Data d'actualització:  03.10.2016