• Imprimeix

Magnituds bàsiques

Hi ha tres fonts oficials que ofereixen dades macroeconòmiques de Catalunya: l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i l'Oficina d'Estadística de les Comunitats Europees (Eurostat).

 

Estimacions de l'Idescat

Les dades de l'Idescat estan recollides en els comptes econòmics anuals de Catalunya que s'articulen en el marc input-output de Catalunya 2011. Aquests comptes inclouen l'estimació del PIB des dels vessants de la demanda, de l'oferta i de les rendes.

  • El PIB de l'any 2016 és de 223.629 milions d'euros.
  • El PIB mitjà per habitant de l'any 2016 és de 29.966 euros.
  • El PIB per habitant de Catalunya de l'any 2016 en paritats de poder de compra (PPC) és un 14,5% superior al PIB per habitant de la UE-28 i un 7,8% superior al de la UEM-19.

 

Estimacions de l'INE

Les dades de l'INE provenen de la comptabilitat regional i ofereixen dades comparatives amb altres comunitats autònomes i amb Espanya, però no ofereixen una informació del PIB tan àmplia com la de l'Idescat.

Els valors de les estimacions de l'INE són una mica inferiors als de l'Idescat.

  • El PIB de l'any 2016 és de 211.915 milions d'euros (un 19% del PIB estatal).
  • El PIB mitjà per habitant de l'any 2016 és de 28.590 euros (un 19,3% superior al PIB mitjà per habitant d'Espanya).
  • El PIB per habitant de Catalunya el 2016 en PPC és un 9,2% superior al de la UE-28 i un 2,9% superior al de la UEM-19.
  • La renda familiar bruta disponible (RFBD, que inclou les rendes primàries de les llars i la distribució secundària de la renda en termes monetaris) el 2014 és un 16,6% superior a la RFBD mitjana estatal.
  • La RFBD ajustada (incorpora a la RFBD el procés redistributiu que es deriva de les prestacions socials en espècie) se situa en un 13,4% per sobre de la mitjana estatal.

 

Estimacions de l'Eurostat

Les dades de base del PIB de Catalunya que publica l'Eurostat parteixen de les dades de l'INE. L'Eurostat és l'organisme que elabora les paritats de poder de compra a partir de les quals es poden obtenir comparacions homogènies de les magnituds econòmiques entre països i regions. Aquestes paritats es basen en equivalències de capacitat de compra i tenen per objectiu corregir les diferències de nivells de preus. Per a l'obtenció d'aquestes paritats s'utilitzen els nivells de preus mitjans a escala estatal i, per tant, el càlcul de la conversió d'euros a PPC no té en compte les diferències de preus que hi ha entre les diverses comunitats autònomes.


Segons les darreres estadístiques regionals que ha publicat l'Eurostat (corresponents a l'any 2015), el PIB per capita de Catalunya en PPC és un 7% superior al de la UE-28.

 

Data d'actualització:  28.07.2017