• Imprimeix

Dades macroeconòmiques bàsiques

Hi ha tres fonts oficials que ofereixen dades macroeconòmiques de Catalunya: l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i l'Oficina d'Estadística de les Comunitats Europees (Eurostat).

 

Estimacions de l'Idescat

Les dades de l'Idescat estan recollides en els comptes econòmics anuals de Catalunya que s'articulen en el marc input-output de Catalunya 2011. Aquests comptes inclouen l'estimació del PIB des dels vessants de la demanda, de l'oferta i de les rendes.

  • El PIB de l'any 2014 és de 209.282 milions d'euros.
  • El PIB mitjà per habitant de l'any 2014 és de 28.182 euros.
  • El PIB per habitant de Catalunya en paritats de poder de compra (PPC) de l'any 2014 és un 15,3% superior al PIB per habitant de la UE-28 i un 7,9% superior al de la UEM-19.


Estimacions de l'INE

Les dades de l'INE provenen de la comptabilitat regional i ofereixen dades comparatives amb altres comunitats autònomes i amb Espanya, però no ofereixen una informació del PIB tan àmplia com la de l'Idescat.

Els valors de les estimacions de l'INE són una mica inferiors als de l'Idescat.

  • El PIB de l'any 2014 és de 197.004 milions d'euros (un 18,9% del PIB estatal).
  • El PIB mitjà per habitant de l'any 2014 és de 26.624 euros (un 18,8% superior al PIB mitjà d'Espanya).
  • El PIB per habitant de Catalunya en PPC de l'any 2014 és un 9% superior al de la UE-28 i un 1,9% superior al de la UEM-19.
  • La renda familiar bruta disponible (RFBD, inclou les rendes primàries de les llars i la distribució secundària de la renda en termes monetaris) del 2013 és un 15,4% superior a la RFBD mitjana estatal.

 

Estimacions de l'Eurostat

Les dades de base del PIB de Catalunya que publica l'Eurostat parteixen de les dades de l'INE, però l'Eurostat també les publica en termes de PPC. Aquestes paritats es basen en equivalències de capacitat de compra i tenen per objectiu corregir les diferències de nivells de preus per facilitar una comparació homogènia de les magnituds econòmiques entre països i regions. Els ajustos que fa l'Eurostat parteixen dels preus mitjans estatals i, per tant, el càlcul de la conversió d'euros a PPC no té en compte les diferències de preus que hi ha entre les diverses comunitats autònomes.

Segons les darreres estadístiques regionals que ha publicat l'Eurostat (correponents a l'any 2013), el PIB per capita de Catalunya en PPC és un 11% superior al de la UE-28.