• Imprimeix

Dades bàsiques de l'estructura productiva

L'estructura productiva de Catalunya és diversa. El sector industrial hi té un pes important i, tot i que els darrers anys ha disminuït, continua sent superior al pes mitjà del nostre entorn econòmic.

El sector de serveis concentra un 73,8% del valor afegit brut (VAB), valor inferior als de les economies d'Espanya i de la UE-28. Les diferències principals respecte de la UE es concentren en les activitats de distribució comercial i d'hoteleria, que tenen més pes a Catalunya, i en les activitats d'Administració pública, educació, sanitat i serveis socials, que a Catalunya registren uns valors molt inferiors als de les mitjanes europea i espanyola.

El sector de la construcció, després de les fortes caigudes que va experimentar durant la crisi, actualment té un pes similar al pes mitjà europeu.

En el cas de l'agricultura, el pes del sector és inferior al de la UEM-19 i, especialment, al d'Espanya.

La crisi ha marcat l'evolució dels darrers anys:

  • El sector industrial decreix amb força el 2009 i, desprès d'una recuperació puntual el 2010, torna a valors negatius els anys 2011 i 2012, per recuperar un creixement positiu a partir del 2013.
  • El sector de la construcció acumula un creixement important fins al 2007, però la crisi immobiliària i la disminució de l'obra civil l'enfonsen. L'any 2010 registra la caiguda relativa més important, però la davallada d'aquest sector s'estén fins a mitjan 2014.
  • El sector de serveis creix notablement fins al 2007, gràcies a l'impuls de la demanda interna; el 2009 cau; entre el 2010 i el 2011 es recupera; el 2013 torna a registrar resultats negatius, i el 2014 es torna a recuperar.

L'estructura productiva del VAB ha canviat força durant els darrers anys:

  • El sector agrari ha perdut pes en el VAB total, atès que ha passat d'un 1,7% el 2000 a un 0,9% el 2014.
  • La indústria ha passat d'un VAB del 26,9% el 2000 a un VAB del 20,2% el 2014.
  • La construcció ha baixat d'un màxim de l'11,9% el 2006 a un 5,1% el 2014.
  • El sector de serveis ha guanyat pes entre el 2000 i el 2014, ja que ha passat d'un 62% a un 73,8% (més d'11 punts de diferència).