• Imprimeix

Dades bàsiques de l'estructura productiva

L'estructura productiva de Catalunya és diversa. El sector industrial hi té un pes important i, tot i que els darrers anys ha disminuït, continua sent superior al pes mitjà del nostre entorn econòmic.

El sector de serveis concentra un 74,8% del valor afegit brut (VAB), valor superior al de la mitjana de la UE-28 i molt similar al d'Espanya. Les activitats de comerç i d'hoteleria suposen la diferència principal respecte Espanya i sobretot respecte a la UE, ja que tenen un gran pes a Catalunya. En el cas de les activitats d'Administració pública, educació, sanitat i serveis socials passa el contrari, ja que a Catalunya registren uns valors molt inferiors als de la mitjana europea i espanyola.

El sector de la construcció, després de les fortes caigudes que va experimentar durant la crisi, actualment té un pes inferior al pes mitjà a Europa i Espanya.

En el cas de l'agricultura, el pes del sector és inferior al de les mitjanes europees i, especialment, al d'Espanya.

La crisi ha marcat l'evolució dels darrers anys:

  • El sector industrial decreix amb força el 2009 i, després d'una recuperació puntual el 2010, torna a valors negatius els anys 2011 i 2012, per recuperar un creixement positiu a partir del 2013.
  • El sector de la construcció acumula un creixement important fins al 2007, però la crisi immobiliària i la disminució de l'obra civil l'enfonsen, i no és fins a mitjan 2014 que comença a remuntar.
  • El sector de serveis creix notablement fins al 2007, gràcies a l'impuls de la demanda interna; el 2009 cau; entre el 2010 i el 2011 es recupera, però el 2012 torna a registrar resultats negatius. La recuperació del sector serveis s’inicia lleument  el 2013 i pren força els dos anys següents, fins a un 3,6% de creixement el darrer any 2015.

L'estructura productiva del VAB ha canviat força durant els darrers anys:

 

  • El sector agrari ha perdut pes en el VAB total, atès que ha passat d'un 1,7% el 2000 a un 0,9% el 2015.
  • La indústria ha passat d'un VAB del 26,9% el 2000 a un VAB del 19,6% el 2015.
  • La construcció ha baixat d'un màxim de l'11,9% el 2006 a un 4,7% el 2015.
  • El sector de serveis ha guanyat 12,8 punts percentuals en l’estructura productiva de l’economia catalana entre el 2000 i el 2015 (del 62% al 74,8%).