• Imprimeix

Comerç de béns i serveis

El sector exterior és un dels punts forts de l'economia catalana. Catalunya té un grau d'obertura comercial elevat (un 116,9% del seu PIB), en la línia d'altres economies petites i obertes d'Europa.

Les dades dels comptes econòmics anuals mostren que el 2016 el superàvit comercial de béns i serveis de l’economia catalana se situa en un 12,1 % del PIB. Aquest superàvit es desglossa en un 5,8 % del PIB que correspon als intercanvis amb l’estranger, i un 6,3 % del PIB que correspon al superàvit obtingut amb els intercanvis amb la resta de l’Estat.


Els comptes econòmics anuals de l'Idescat faciliten els saldos comercials amb l’estranger i els fluxos d’exportacions i importacions de béns i serveis que els generen. Pel que fa al comerç amb la resta de l’Estat els compte anuals ofereixen els saldos comercials però per conèixer els fluxos d’exportacions i importacions cal recórrer al marc input-output de Catalunya, el darrer referit a l’any 2011, que és la base en la qual s’ancoren les dades comptables anuals.


Segons aquesta font, les exportacions de béns i serveis a l’estranger representaven el 2011 els 52,8% del total i les adreçades a la resta de l'Estat el 47,2 % restant. En el cas de les importacions, les provinents de l’estranger representaven el 57 % del total i les de la resta de l’Esta el 43 % del total. En conjunt les exportacions de béns i serveis de l’economia catalana representen el 2011 un 62,9 % del PIB, i les importacions un 54 %.

L'evolució del saldo comercial ha experimentat canvis importants, especialment si es compara amb la situació existent l'any 2000.

  • L'economia catalana ha millorat el seu superàvit comercial, des d’un 8 % del PIB l'any 2000 a un 12,1 % el 2015. Desagregant entre comerç internacional i comerç amb la resta de l'Estat.
  • L'any 2000 Catalunya era deficitària en el comerç internacional (-4,6 % del PIB), mentre que el 2016 la situació és la inversa (superàvit del 5,8 % del PIB).
  • L'any 2000 Catalunya tenia un superàvit comercial amb la resta de l'Estat del 12,6 % del PIB, i en el 2016 aquest superàvit és del 6,3 %.

En comparació amb el conjunt d'intercanvis internacionals de l’economia espanyola, les exportacions internacionals de béns i serveis de Catalunya van representar el 2016 el 23,0 % del total espanyol, i les importacions, el 21,4 %. D'aquesta manera, el 39,8 % del superàvit comercial d'Espanya el 2016 es va generar a Catalunya.

Data d'actualització:  27.06.2016