• Imprimeix

Costos laborals

Segons l'enquesta trimestral del cost laboral, el cost laboral mitjà per hora treballada a Catalunya és de 20,86 euros l'any 2015. Un 75,0 % d'aquest cost correspon al component salarial, i la resta, al component laboral no salarial, que inclou les cotitzacions a la Seguretat Social i altres percepcions no salarials.

Des del 2000, l'evolució dels costos laborals per hora treballada mostra tres etapes diferenciades:

  • 2000-2008. Registren un creixement mitjà anual acumulatiu del 4,6 %.
  • 2008-2011. Arran de la crisi i de l'intens ajust d'ocupació que comporta, es comencen a desaccelerar i registren un creixement anual del 2,5%.
  • 2011-2014. Es redueixen un 0,4 anual; destaca especialment la caiguda de l’any 2014, d'un 1,7 %. La disminució del cost laboral mensual per treballador i mes en aquest període és d'un 0,8 %.
  • 2015. El cost laboral creix de manera moderada, un 0,7 %.


La dinàmica dels costos salarials és molt semblant a la dels costos laborals i no mostra diferències gaire significatives amb la d'Espanya, llevat dels darrers anys, en què la reducció és més pronunciada a Catalunya. En el període 2010-2014 l'increment dels costos laborals i salarials és inferior a la inflació, la qual cosa reflecteix el procés de devaluació salarial de l'economia. Tanmateix, el 2015 aquesta trajectòria canvia i els costos laborals superen la inflació.

Entre el 2000 i el 2008, a Catalunya els costos laborals unitaris nominals (CLUN) van augmentar més que a la zona euro. A partir de la crisi, aquesta dinàmica es capgira i els costos laborals unitaris nominals a Catalunya es redueixen, mentre continuen augmentant a al UEM-19. El descens d’aquests costos unitaris a Catalunya es deu tant a la moderació salarial com a la recuperació de la productivitat del treball.

Si es considera el conjunt del període 2000-2014, l'evolució dels CLUN a Catalunya, Espanya i la zona euro és gairebé la mateixa, amb un increment anual acumulatiu al voltant de l'1,8%. En aquest període, l'augment de la remuneració per assalariat de Catalunya i d'Espanya és superior, fet que queda compensat per un increment també més intens de la productivitat aparent del treball.

El creixement dels CLUN assoleix un màxim el 2008. A partir d'aquest any es desaccelera fins al mínim del 2012. El 2013 els CLUN inicien un nou canvi de tendència però segueixen en negatiu.

La moderació en la caiguda dels CLUN el 2014 reflecteix la desacceleració que experimenta l'avenç de la productivitat del treball i un retrocés moderat de la remuneració per assalariat.

Els costos laborals unitaris reals, que equivalen als CLUN deflactats pel deflactor del PIB, disminueixen des del 2001, amb l'excepció del període 2007-2009. Aquests costos també es poden expressar com el quocient entre les rendes dels assalariats sobre el PIB i la proporció de treball assalariat. La disminució dels costos laborals unitaris reals des del 2010 mostra, especialment, la pèrdua de pes de les rendes dels assalariats sobre el PIB.

Data d'actualització:  03.10.2016