• Imprimeix

Resultats economicofinancers de les empreses

La crisi va fer caure la rendibilitat empresarial fins a l'any 2013.  Les darreres dades anuals de la Central de Balanços del Banc d’Espanya disponibles fan referència al 2014 i mostren un canvi de tendència en positiu, amb una recuperació de tots els indicadors principals de rendibilitat: dels fons propis, de l’actiu net i de l’actiu net no financer. Les dades disponibles del 2015 són dades trimestrals de la mateixa Central de Balanços i, malgrat que no són totalment comparables amb les dades anuals, fan palès que durant el 2015 la rendibilitat empresarial va continuar millorant.

Data d'actualització:  14.12.2016