• Imprimeix

Guies, instruccions i models

Transferències, subvencions i aportacions de capital a entitats públiques i privades

La instrucció fixa criteris per distingir jurídicament les diferents aportacions econòmiques que fan els titulars dels departaments de la Generalitat a favor de les entitats del seu sector públic. Defineix en cada cas el tràmit de l'expedient; la documentació que ha de contenir; el tractament pressupostari i comptable; els criteris de control a l'entitat perceptora en cas d'excés d'ingrés, i el conseqüent tractament dels romanents de tresoreria. Inclou un glossari de termes relacionats amb ajuts i subvencions.

Massa salarial

La instrucció determina l'àmbit d'aplicació, defineix el concepte de 'massa salarial' i fixa els criteris que s'apliquen en el control financer. La metodologia per determinar la massa salarial del personal laboral del sector públic de la Generalitat de Catalunya permet verificar que es compleixen les limitacions sobre creixement, d'acord amb la normativa pressupostària. Els criteris que s'estableixen a la Instrucció fan referència a les limitacions per a l'exercici 2016 (creixement màxim de l'1,1%), si bé cal entendre’ls aplicables a la normativa vigent per a cada exercici pressupostari, la qual figura en els pressupostos de la Generalitat i es deriva de la normativa bàsica de l'Estat. El full de càlcul us pot servir com a eina de suport.