• Imprimeix

Guies, instruccions i models

Instrucció de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya en relació amb el procediment de publicació de convocatòries per donar compliment als requisits de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en matèria de publicitat  

La instrucció regula el procediment d'aprovació i publicació de les convocatòries de subvencions i de les subvencions excloses de concurrència. La nova tramitació preveu l'obligació, que tenen els òrgans convocants, de subministrar les dades de la convocatòria al registre d'ajuts i subvencions (RAIS) i, si escau, les dades comptables al GECAT, com a pas previ a l'assignació del codi de referència de la base de dades nacional de subvencions (BDNS) i a la publicació de la convocatòria al DOGC.

 

 

Instrucció per a l'acreditació del compliment dels requisits, suspensió i efectes de les entitats amb autonomia de gestió del sector públic de l’àmbit de la salut de la Generalitat

Les entitats del sector públic que gestionen serveis sanitaris per compte de la Generalitat de Catalunya es regeixen pel principi d'autonomia de gestió sobre la base de l'article 68 de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. La instrucció defineix l'abast de l’autonomia de gestió en els àmbits de la contractació pública, els recursos humans, el patrimoni i en l'economicofinancer; també fixa: els criteris econòmics que han de complir; el control, i els efectes de la suspensió de l'autonomia de gestió.

 

Transferències, subvencions i aportacions de capital a entitats públiques i privades

La instrucció fixa criteris per distingir jurídicament les diferents aportacions econòmiques que fan els titulars dels departaments de la Generalitat a favor de les entitats del seu sector públic. Defineix en cada cas el tràmit de l'expedient; la documentació que ha de contenir; el tractament pressupostari i comptable; els criteris de control a l'entitat perceptora en cas d'excés d'ingrés, i el conseqüent tractament dels romanents de tresoreria. Inclou un glossari de termes relacionats amb ajuts i subvencions.

Massa salarial

La instrucció determina l'àmbit d'aplicació, defineix el concepte de 'massa salarial' i fixa els criteris que s'apliquen en el control financer. La metodologia per determinar la massa salarial del personal laboral del sector públic de la Generalitat de Catalunya permet verificar que es compleixen les limitacions sobre creixement, d'acord amb la normativa pressupostària. Els criteris que s'estableixen a la Instrucció fan referència a les limitacions per a l'exercici 2016 (creixement màxim de l'1,1%), si bé cal entendre’ls aplicables a la normativa vigent per a cada exercici pressupostari, la qual figura en els pressupostos de la Generalitat i es deriva de la normativa bàsica de l'Estat. El full de càlcul us pot servir com a eina de suport.