• Imprimeix

Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya

El Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya es crea mitjançant la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres.

S’adscriu a la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya i té les finalitats següents:

  • Inventariar tots els ens instrumentals de l’Administració de la Generalitat i de les participacions en altres entitats.
  • Fer el seguiment de les modificacions que afecten les entitats que són objecte de registre
  • Garantir la publicitat de les dades inscrites.

 

Aquest Registre esdevé imprescindible per garantir la transparència de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en relació amb la composició de l’estructura del sector públic. Es configura, doncs, com una eina necessària de suport a l’organització i gestió patrimonial de l’Administració de la Generalitat.

 

Entitats incloses en el Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya