• Imprimeix

Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya

El Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya es crea mitjançant la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres i es regula d'acord amb el que estableix l'Ordre ECO/22/2015, de 26 de gener, per la qual es regula el Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

S’adscriu a la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya i té les finalitats següents:

  • Inventariar tots els ens instrumentals de l’Administració de la Generalitat i de les participacions en altres entitats.
  • Fer el seguiment de les modificacions que afecten les entitats que són objecte de registre
  • Garantir la publicitat de les dades inscrites.

 

CatEns

Aplicació informàtica per gestionar el catàleg/Registre