Les caixes d'estalvis van deixar d'exercir les seves funcions com a entitats financeres per transformar-se en fundacions de caràcter especial, arran dels reials decrets llei promulgats pel Govern de l'Estat els anys 2010 i 2011, en relació a les reformes del sistema financer.

La Generalitat de Catalunya, en exercici de la competència de supervisió de les caixes d'estalvis catalanes que li atorga l'Estatut, ha acompanyat aquestes entitats en tots els processos de transformació, amb l'objectiu de preservar la seva obra social i cultural. Així, el mes de juliol del 2012, el Parlament de Catalunya va aprovar la modificació de la Llei de caixes catalana, que l'adaptava a la normativa estatal, a l'hora que regulava el traspàs de la governança de l'activitat social i del patrimoni als patronats de les noves fundacions privades, per tal de protegir els actius i l'obra social de les antigues caixes i mantenir el seu arrelament al territori català.

Durant el període de transició, la Generalitat va supervisar la constitució de les Comissions Gestores que es van convertir en els òrgans de govern d'aquestes entitats. La seva missió va ser aprovar els estatuts i nomenar el patronat que havia de regir cadascuna de les fundacions especials.

Un cop culminat el procés amb èxit, la Generalitat manté el control i la tutela de les noves entitats i continua vetllant pel marc normatiu i per la preservació de l'obra social i cultural al territori.

Fruit d'aquesta transformació, l'any 2013 es van crear set fundacions especials:

• Fundació Catalunya-La Pedrera, fundació especial

• Fundació Iluro, fundació privada especial

• Fundació Especial Antigues Caixes Catalanes de Manlleu, Sabadell i Terrassa

• Fundació Especial Antiga Caixa Sabadell 1859

• Fundació Especial Antiga Caixa Terrassa

• Fundació Especial Antiga Caixa Manlleu

• Fundació Especial Pinnae