• Imprimeix

Subhasta pública de 3 immobles procedents d'herències intestades a Sant Feliu de Guíxols (20 de juliol de 2017)

El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda anuncia la subhasta pública a l'alça de 3 immobles situats al municipi de Sant Feliu de Guíxols, adquirits per la Generalitat de Catalunya procedents d'herències intestades.

Garantia prèvia

Per participar en la subhasta, s'ha de dipositar l’import de la garantia -que es fixa per a cada immoble en el plec de condicions i en l’anunci que es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya- a la Caixa General de Dipòsits del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

Data límit per presentar els sobres A i B

30 de juny de 2017, a les 14 hores

Presentació de la documentació

Per poder concórrer a la subhasta cal presentar la documentació que preveu la clàusula cinquena del Plec de condicions que regeix per a aquesta subhasta.

El plec de condicions publicat en aquest mateix web conté tota la informació (també es troba a disposició de les persones interessades a la seu de la Sub-direcció General d'Herències de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 1a planta, de Barcelona).

Lloc: Es pot presentar al Registre de la Direcció General del Patrimoni (Gran via de les Corts Catalanes, 639, Barcelona 08010), o en qualsevol registre públic o a les oficines de correus, d’acord amb el que preveu la Llei 26/2010, de procediment de les administracions públiques de Catalunya. També es pot presentar la documentació per correu postal d'acord amb el que es preveu a la clàusula cinquena del Plec de condicions que regeixen per a aquesta subhasta.

Data, hora i lloc de la subhasta pública

Data: 20 de juliol de 2017

Hora: 12.00 h

Lloc: sala d'actes de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, Gran Via de les Corts Catalanes, 639, planta baixa, 08010 Barcelona.

Acte públic de subhasta a l'alça i proposta d'adjudicació

El dia de l’acte públic de la subhasta la Mesa llegirà les proposicions econòmiques contingudes en cada sobre. Un cop llegides totes les corresponents al mateix lot, el president de la Mesa oferirà a les persones licitadores presents la possibilitat de millorar l’oferta més alta.    

La Mesa fixarà els trams de licitació per a cadascun dels lots. La Mesa proposarà com a adjudicatari/ària de cada lot la persona que licita que hagi formulat l’oferta més elevada, i per l’import ofert.

Resolució d'adjudicació

L'adjudicació dels immobles la signarà el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda.

Informació i visites als immobles

Els expedients administratius d'alienació, el plec de clàusules i els títols dels immobles objecte de subhasta estan exposats i a disposició del públic a la seu de la Sub-direcció General d'Herències de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya (Gran Via de les Corts Catalanes, 635, planta primera, Barcelona), de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, des del dia de la publicació d'aquest anunci fins al dia anterior al de la realització de la subhasta; també s’hi podrà accedir des d'aquest  mateix web.

Les persones interessades a visitar els immobles objecte de subhasta ho poden fer concertant dia i hora mitjançant el telèfon 93 316 21 27, entre les 9 i les 14 hores, o mitjançant correu electrònic a l’adreça herencies.eco@gencat.cat.

Informació i documentació dels immobles

Data d'actualització:  26.05.2017