• Imprimeix

Compte general de l'exercici 2017

Principals novetats

Les principals novetats que incorpora el Compte general del 2017 són: 

  • Ampliació del nombre d’entitats que s’incorporen al Compte general. S’integren les entitats del sector públic participades de manera majoritària directament o indirecta per la Generalitat i les entitats independents creades amb règim singular i que es relacionen amb l’Administració de la Generalitat. Per l’exercici 2017 hi ha 203 entitats que conformen el Compte general.
  • Consolidació de la informació dels comptes dels centres amb autonomia de gestió. S’ha introduït un nou apartat amb els comptes consolidats dels centres amb autonomia de gestió que consoliden els seus comptes amb els comptes de l’administració general, llevat dels centres docents i de les delegacions del Govern a l’exterior.
  • Impacte econòmic de les mesures d’intervenció de l’Estat acordades en aplicació de l’article 155 de la CE.
  • Per primera vegada, totes les dades econòmiques es poden descarregar en format reutilitzable per a qualsevol persona que vulgui accedir-hi.

Aquest Compte s’adequa a la modificació de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, pel que fa a la seva presentació i estructura.