• Imprimeix

Els tributs a Catalunya

A Catalunya, les competències en l’àmbit tributari es reparteixen entre l’Administració autonòmica, l’estatal i la local.

Administració autonòmica

Les competències tributàries les assumeixen els organismes següents:

El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, a través de la Direcció General de Tributs i Joc. Aquesta Direcció té, entre altres funcions:

• Col·laborar en l’anàlisi i disseny de la política tributària.
• Elaborar projectes normatius en l’àmbit tributari.
• Interpretar la normativa tributària mitjançant la resposta a les consultes dels obligats tributaris.
• Assessorar als departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya en matèria tributària.
• Elaborar informes econòmics que avaluen l’impacte fiscal de les diferents mesures tributàries i estudis i memòries anuals dels diferents tributs.

L'Agència Tributària de Catalunya (ATC). Les seves funcions són, entre altres, les següents:

• Gestionar, liquidar, inspeccionar i recaptar els tributs propis de la Generalitat de Catalunya i els tributs estatals cedits totalment.
• Gestionar la recaptació per la via executiva dels ingressos de dret públic no tributaris de la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació tributaria, podeu anar al web de l'ATC www.e-tributs.cat, on en concret hi trobareu:

• Informació sobre els següents impostos:
1. Impost sobre successions i donacions
2. Impost sobre el patrimoni
3. Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
4. Tributs sobre el joc
5. Gravamen de protecció civil
6. Impost sobre grans establiments comercials
7. Impost sobre les estades en establiments turístics
8. Impost sobre la renda de les persones físiques (pel que fa a deduccions autonòmiques)
9. impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial
10. Impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria
11. Impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques i de foment del sector audiovisual i la difusió cultural digital
12. Impost sobre els habitatges buits


• Programes informàtics per confeccionar les autoliquidacions de l’impost sobre successions i donacions, l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, i l'impost sobre les estades en establiments turístics..
• Models d’autoliquidació i formularis per descarregar.
• L’Oficina Virtual, en què es poden pagar i presentar autoliquidacions.
• Guies breus sobre diferents impostos.

Administració estatal

En l’àmbit estatal, les competències tributàries es divideixen entre la Direcció General de Tributs del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i l’Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).

- La Direcció General de Tributs del Ministeri té, entre altres competències, la d’interpretar la normativa tributària estatal. És en aquest sentit que tenen una rellevància especial les respostes a les consultes vinculants, ja que la doctrina que s’hi recull és d’aplicació en tot l’Estat. Per consultar aquestes respostes, podeu accedir a la base de dades de les consultes vinculants que han estat resoltes.

- L’AEAT gestiona, inspecciona i recapta els tributs de titularitat estatal i du a terme la recaptació en via executiva dels ingressos de dret públic de la Generalitat de Catalunya, en virtut del Conveni entre l’AEAT i la Generalitat de Catalunya, de 8 de gener de 2007 . Per a qualsevol qüestió relacionada amb aquests tributs (llevat d’aspectes que facin referència a deduccions autonòmiques), us heu d’adreçar al portal de l’AEAT: www.aeat.es.

Els principals tributs gestionats per l’Administració estatal són els següents:
• Impost sobre la renda de les persones físiques
• Impost sobre societats
• Impost sobre el valor afegit
• Impost sobre la renda dels no residents
• Impostos especials

Administració local

Els impostos municipals són els següents:
• Impost sobre béns immobles (IBI)
• Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
• Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
• Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
• Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Per a qualsevol qüestió relacionada amb aquests tributs, us heu de posar en contacte amb l’ajuntament corresponent

Data d'actualització:  20.10.2016