• Imprimeix

Conceptes generals

Un ajut públic, és sempre un ajut d'Estat?

No. Perquè sigui un ajut d'Estat cal que es compleixin totes les condicions i els criteris que fixa l'article 107.1 Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE).

Un ajut d'Estat és per si mateix incompatible amb el mercat interior i, per tant, està prohibit?

Per regla general, sí. Així ho estableix l'article 107.1 TFUE, segons el qual els ajuts d'Estat són incompatibles i, en principi, estan prohibits. Dit això, el mateix article, en altres apartats, preveu excepcions; així, en l'article 107.2 trobem els ajuts d'Estat que són compatibles i en el 107.3, els ajuts d'Estat que es poden considerar compatibles amb el mercat interior.

Com es pot compatibilitzar un ajut d'Estat?

La Comissió Europea ha elaborat un marc normatiu que defineix quines condicions ha de complir un ajut d'Estat perquè sigui compatible amb el mercat interior i perquè s'ajusti als objectius que s'estableixen en el TFUE.

En quins casos és il·legal un ajut d'Estat?

Un ajut d’Estat és il·legal quan s’infringeix l’article 108 del TFUE; és a dir:

  • quan no s'ha notificat a la Comissió Europea malgrat l'obligació de fer-ho;
  • quan l'ajut s'ha notificat però s’ha posat en funcionament abans d'haver obtingut l'aprovació de la Comissió; en aquest cas també s'han d'incloure els ajuts d’Estat que, arran d’un control a posteriori, la Comissió considera que, si bé s'han acollit a un Reglament d'exempció per categories o de minimis,  no compleixen les condicions de compatibilització que s’hi preveuen.

Un ajut il·legal, és sempre incompatible?

Un ajut il·legal es pot arribar a compatibilitzar si compleix els requisits que preveu la normativa en matèria d’ajuts d’Estat perquè es pugui considerar un ajut compatible amb el mercat interior.

L'Estat membre a què s'ha concedit l'ajut, ha d'executar la decisió de recuperar-lo?

Sí. Ho ha de fer mitjançant l'autoritat que va atorgar l’ajut, la qual ha de dur a terme totes les mesures necessàries per recuperar l'ajut il·legal atorgat.

 

El meu ajut públic és un ajut d'Estat?

Per poder determinar si un ajut públic és un ajut d’Estat s’ha d’analitzar i valorar si compleix, acumulativament, les condicions de l’article 107.1 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. El següent quadre sistetitza les qüestions que hem de resoldre a l'hora de saber si el nostre ajut públic és, a més, un ajut d'Estat. Està extret de la guia útil Ajuts d'estat. Què són?, que podeu descarregar-vos des d'aquest apartat i on trobareu aquesta informació ampliada.

Quadre: El meu ajut públic és un ajut d’Estat?

Quadre- resum: El meu ajut públic és un ajut d’Estat?

Quadre extret de la guia útil 'Ajuts d'Estat'