• Imprimeix

Els fons estructurals i d'inversió europeus

Quins són els fons estructurals i d'inversió europeus (FEIE) de la política de cohesió per al període 2014 - 2020?

  • Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER),
  • Fons social europeu (FSE),
  • Fons europeu agrícola de desenvolupament rural (FEADER),
  • Fons europeu marítim i de la pesca (FEMP), i
  • Fons de cohesió (Catalunya ja no n’és beneficiària).

Els projectes cofinançats amb FEIE han de complir la normativa europea d'ajuts d’Estat?

Sí. Si els règims d’ajuts i subvencions cofinançats amb FEIE són ajuts d'estat en el sentit de l'article 107.1 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, aquests s'han de regularitzar d'acord amb l’apartat 13 de l’article 2 del Reglament (CE) 1303/2013 del Parlament i del Consell, de 17 de desembre pel que s'estableixen les disposicions generals relatives al fons europeu de desenvolupament regional, al fons social europeu, al fons de cohesió, al fons europeu agrícola de desenvolupament rural i al fons europeu marítim i de la pesca i es deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del Consell.

On es por obtenir més informació sobre els FEIE?

  • Fons europeus
  • FEDER: Departament d’Economia i Coneixement.
  • FSE: Departament d’Empresa i Ocupació.
  • FEADER i FEMP: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.