• Imprimeix

Ajuts amb finalitat regional

Què és un ajut d'Estat amb finalitat regional?

És un ajut que es pot considerar compatible amb el mercat interior i que té com a objectiu impulsar el desenvolupament econòmic de determinades regions menys afavorides de la Unió Europea.

Com classifica la Comissió Europea els ajuts amb finalitat regional?

  • Ajuts al funcionament: es destinen a reduir despeses corrents que no estan relacionades amb una inversió inicial.
  • Ajuts a la inversió: costos subvencionables materials, immaterials i salarials per a les ajudes a la inversió.

Catalunya pot rebre ajut amb finalitat regional?

Sí, però només ajuts destinats a la inversió i que abasten determinades zones del territori.

Quines zones de Catalunya poden rebre aquest tipus d'ajut?

La Decisió de la Comissió Europea SA 38472 designa les una sèrie d'àrees geogràfiques com a zones C no predeterminades i dins de municipis concrets: Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, Baix Llobregat, Catalunya Central, comarques de Girona i pla de Lleida.

Com es pot compatibilitzar amb el mercat interior un ajut d'Estat amb finalitat regional?

L'ajut ha de ser notificat a la Comissió Europea, d'acord amb el que estableix l'article 108.3 del TFUE i amb les directrius sobre els ajuts estatals de finalitat regional per al 2014-2020 (DOUE núm. C 209 de 23-07-2013). No obstant això, queda exempt de notificació, i per tant es pot comunicar en virtut del Reglament general d'exempció per categories (Reglament CE 651/2014), si compleix les condicions generals i específiques que es recullen en els capítols I i III (articles 13 a 16) del Reglament esmentat.

Vies de compatibilització: ajuts regionals

L'ajut regional, té una quantia límit?

Sí. La quantia queda delimitada per la dimensió de l’empresa i per la zona a la qual es preveu destinar l'ajut.

L'empresa destinatària de l'ajut, ha de complir algun requisit específic?

Sí. En el cas dels ajuts a la inversió, s'ha de mantenir la inversió durant un temps determinat i fer una aportació financera del 25 % del projecte.