• Imprimeix

Marc R+D+I

Sempre és compatible un ajut R+D+I amb el mercat interior?

No. Com que és un ajut públic s'ha d’ajustar a l'article 107.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE).

Tenen particularitats els ajuts públics en R+D+I?

Sí. Malgrat estar inclosos dins la normativa general d'ajuts d'Estat, els finançaments públics en aquesta matèria tenen certes particularitats, ja que les activitats de R+D+I es consideren un sector estratègic dins de la Unió Europea (article 179 del TFUE).

Quines són aquestes particularitats?

Les que engloba i descriu el Marc sobre ajudes estatals d'investigació, desenvolupament i innovació (Marc R+D+I) .

Quins efectes tenen aquestes particularitats?

Els aspectes més destacables són:

  • La complexitat de les ajudes en aquest àmbit, la diversitat de finalitats i la seva pròpia naturalesa fan que moltes de les ajudes atorgades tinguin la consideració d’activitat de naturalesa no econòmica i, per tant, no siguin un ajut d’Estat en virtut de l’article 107.1 del TFUE.
  • Els organismes i infraestructures d’investigació (OIs) estan sovint presents en la gestió de l'ajut i poden ser determinants per valorar si un finançament públic és o no un ajut d’Estat.

Quines són les vies per compatibilitzar els ajuts d'Estat en R+D+I?

Les vies per compatibilitzar els ajuts d’Estat en aquest àmbit són les mateixes que en qualsevol altre tipus d'ajut:

  • Acollir-se al Reglament de minimis.
  • Acollir-se al Reglament General d’Exempció per Categories (RGEC). En concret, la Secció 4 del Capítol III (articles 25 a 30) del RGEC desenvolupa les condicions específiques que han de complir els ajuts en R+D+I per poder ser compatibilitzats per aquesta via.
  • Notificar l'ajuda a la Comissió Europea en virtut del Marc R+D+I.