• Imprimeix

Publicitat dels ajuts d'Estat

L’1 de juliol de 2016 van entrar en vigor les noves obligacions de publicitat i transparència en matèria d’ajuts d’Estat, les quals:

  • es deriven de la reforma legislativa anomenada State Aid Modernisation (2014-2020);
  • consisteixen a establir uns criteris de publicació de les dades referents als ajuts d’Estat que concedeixen les diferents administracions públiques europees (vegeu normativa relacionada).

La Comissió Europea vetlla perquè la informació sobre els ajuts d’Estat concedits sigui clara i accessible per a tothom, amb l’objectiu que la ciutadania conegui la destinació dels recursos públics.

D’altra banda, en l’àmbit dels ajuts d’Estat, la transparència permet a les empreses comprovar si els ajuts concedits a les seves competidores són legals, fet que promou la igualtat de condicions entre les empreses europees ubicades en els diferents estats membres.

Totes aquestes mesures de transparència i publicitat queden recollides en el document Competition policy brief: State aid transparency: Why? What? When? Where? How?, que ha publicat la Direcció General de Competència de la Comissió Europea (vegeu annex).

Consegüentment, els estats membres han de publicar en un únic web (d’abast estatal o regional) totes les línies d’ajuts d’Estat, els ajuts directes (ad-hoc), i també tots els atorgaments d’ajuts que concedeixen; han d’indicar, a més, els noms dels beneficiaris o beneficiàries que reben ajuts superiors als 500.000 euros. 

A l’Estat Espanyol, aquesta informació es publica al web Base de Dades Nacional de Subvencions (BNDS) de la Intervenció General de l'Administració de l’Estat.

Es tracta d'una base de dades que s'alimenta de la informació que aporten els ministeris i les comunitats autònomes, entre les quals hi ha Catalunya. La Intervenció de la Generalitat de Catalunya és la responsable de subministrar les dades referents a les subvencions i ajuts que s'atorguen en territori català.

Les línies d'ajuts o ajuts directes (ad-hoc) que notifiquen o comuniquen altres estats membres es poden consultar al web de la Comissió Europea.  La Comissió també dedica un espai a la publicitat dels atorgaments d'ajuts que han concedit els diferents estats membres, que li són comunicats en virtut d'aquestes noves obligacions de transparència i publicitat (ajuts individuals superiors a 500.000 euros). 

Addicionalment, des de la unitat d'ajuts d'Estat de la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació volem contribuir a millorar la transparència amb la publicació de la llista de les línies d’ajuts i ajuts ad-hoc comunicats a la Comissió Europea en virtut dels reglaments d’exempció corresponents vigents en l’actualitat.

El nostre objectiu és facilitar la tasca de recerca d’informació pel que fa als ajuts d’Estat que concedeix la Generalitat de Catalunya i els ens i organismes que en depenen o hi estan vinculats.  

Abans de l'entrada en vigor d'aquestes obligacions de transparència, la Generalitat de Catalunya ja proporcionava informació a la Comissió Europea sobre la despesa realitzada en cadascuna de les línies d'ajuts d’Estat i ajuts directes en el marc de l’Informe anual d’ajuts d’Estat. Aquestes dades estan disponibles al web d’Ajuts d’Estat de la Comissió Europea.