• Imprimeix

Els serveis d'interès econòmic general (SIEG)

Qualsevol servei d'interès general és un SIEG?

No, només els que impliquen una activitat econòmica i, a més, compleixen certes condicions. També cal que l’Administració pública corresponent així ho declari.

Com s'encarrega a una empresa la prestació d'un SIEG?

Mitjançant un acte d’atribució jurídicament vinculant en virtut de la legislació nacional.

Tota compensació per un SIEG és un ajut d'Estat?

Perquè ho sigui cal complir tots els requisits de l'article 107.1 del Tractat de funcionament de la UE (TFUE). Malgrat això, si també compleix tots els requisits de la sentència Altmark, no serà considerat un ajut d’Estat.

En el cas que aquesta compensació econòmica sigui un ajut d’Estat, quines vies de compatibilizació existeixen en el marc del paquet legislatiu SIEG?

  • La Comunicació de la Comissió sobre l'aplicació de les normes d'ajuts d'Estat a les compensacions per la prestació SIEG,
  • la Decisió de la Comissió 2012/21/UE, relativa a l'aplicació de les disposicions de l'article 106.2 del TFUE,
  • el Marc de la UE sobre ajuts estatals en forma de compensació per servei públic i
  • el Reglament 360/2012 de la Comissió, de 25 d'abril, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del TFUE als ajuts de minimis concedits a empreses que presten SIEG

Quan s'aplica la Decisió 2012/21/UE?

Quan les empreses que reben una compensació per SIEG són d'un dels àmbits següents:

  • Compensació igual o inferior a 15 MEUR en àmbits que no siguin el de transport o el d'infraestructures de transport;
  • Hospitals que prestin atenció mèdica i serveis d’urgència.
  • Serveis socials de tipus econòmic;
  • Connexions aèries i marítimes amb illes,
  • Infraestructures en aeroports i ports que no superin un llindar de passatgers.

Quan s'aplica el Marc de la UE sobre ajuts estatals?

Quan els SIEG no queden coberts per la Decisió 2012/21/UE. Ara bé, els SIEG en l'àmbit dels transport terrestre i en el dels serveis públics de radiodifusió queden coberts per una normativa específica i no per aquest Marc.

Es pot considerar com a ajut d'Estat la compensació econòmica a una empresa per realitzar un SIEG?

Quadre resum

Quadre extret de la guia útil 'Els serveis d'interès econòmic general (SIEG) dins la normativa d'ajuts d'Estat'