• Imprimeix

Vies de compatibilització

Les mesures associades a un ajut d'Estat, s'han de notificar a la Comissió Europea?

Sí, tret que els ajuts s'acullin a un reglament d'exempció o un reglament de minimis. L'article 108.3 del Tractat de funcionament de la Unió Europea estableix que els estats membres estan obligats a notificar els ajuts d'Estat −o les modificacions d'aquests ajuts–, a la direcció general responsable en matèria de competència de la Comissió Europea. Aquesta direcció general els examina i valora si són compatibles o no amb el mercat interior.

Els ajuts d’Estat que es notifiquen a la direcció general esmentada no es poden executar fins que, després d'haver-los avaluat, s'emet una decisió.

Com es pot compatibilitzar un ajut d'Estat amb el mercat interior?

El quadre sintetitza els diferents aspectes que componen les diverses vies de compatibilització. Està extret de la guia útil Ajuts d'Estat. Compatibilització, que es pot descarregar i on trobareu informació més àmplia.

 

Quadre de les vies de compatibilització

Quadre vies de compatibilització

Quadre extret de la guia útil 'Ajuts d'Estat. Compatibilització'.

Quin són els casos en què un règim d'ajut es pot acollir a un reglament d'exempció per categories?

Perquè es pugui aplicar un dels tres reglaments d'exempció per categories (general; sector agrícola i forestal, i sector de la pesca i l'aqüicultura), les mesures que es volen aplicar s'han d'ajustar a totes les condicions que aquestes normes estableixen. Concretament, al capítol I (àmbit d'aplicació; llindars; transparència de l'ajut; efecte incentivador; intensitat; acumulació i publicació, i informació), les condicions específiques aplicables a la categoria corresponent, recollides al capítol III.

En tot cas, els ajuts que s'acullen a un reglament d'exempció per categories s'han de comunicar a la direcció general de la Comissió Europea responsable en matèria de competència.

En quins casos un règim d’ajut es pot acollir a un reglament d'ajuts de minimis?

Per poder aplicar un dels quatre Reglaments de minimis (general, agrícola, pesca i aqüicultura i serveis d’interès econòmic general), les mesures que es volen executar han de complir totes les condicions que s’estableixen en els Reglaments esmentats (imports, transparència de l’ajut, acumulació i control). 

Procediment de notificació

Els òrgans gestors d'un ajut d’Estat poden sol·licitar a la direcció general competent en matèria de política i promoció econòmica que trameti les notificacions dels ajuts d’Estat (tant si són nous com si es tracta de modificacions dels ja existents) a la direcció general responsable en matèria de competència de la Comissió Europea. Aquesta direcció general examina els ajuts notificats i determina si són compatibles amb el mercat interior. Els ajuts d'Estat que es notifiquen a la Comissió Europea no es poden executar fins que aquesta institució els avalua i emet una decisió.

Aquest quadre, que sintetitza el procediment de notificació, està extret de la guia útil Ajuts d'Estat. Compatibilització, que podeu descarregar-vos i on trobareu informació més àmplia sobre el procediment sintetitzat i sobre els mecanismes d’excepció a la notificació.

 

Esquema del procediment de notificació

Esquema del procediment de notificació

Esquema extret de la guia útil 'Ajuts d'Estat. Compatibilització'