• Imprimeix

La balança fiscal de Catalunya amb l'Administració central

La balança fiscal recull els fluxos fiscals entre regions que origina l'acció del sector públic central en la mesura que els impostos i les despeses públiques es distribueixen territorialment. La diferència entre la despesa que el sector públic central realitza en una regió i el volum d'ingressos que aquesta aporta al finançament del conjunt de la despesa de l'Administració central és el saldo de la balança fiscal d'aquesta regió.

Quan en una regió els recursos detrets superen els beneficis o pagaments que rep, el signe del saldo dels fluxos fiscals originats és negatiu; és a dir, hi ha una sortida neta de recursos fiscals. Al contrari, quan el volum d'ingressos que una regió aporta al sector públic central és inferior als beneficis o pagaments que rep, hi ha una entrada neta de recursos i, per tant, el saldo dels fluxos fiscals és positiu.

En aquest sentit, l'any 2005 la Comissió Mixta de Valoracions va crear un grup de treball per a l'actualització de la balança fiscal de Catalunya. Aquest grup, format per 13 experts, va elaborar dos documents en què es calcula el dèficit fiscal de Catalunya amb l'Administració central. El primer treball, que es va presentar el gener del 2005, mostra els resultats per al període 1986-2001. El segon treball, publicat el juliol del 2008, actualitza la balança fiscal de Catalunya amb l'Administració central fins al 2005.

La moció 4/IX del Parlament de Catalunya, sobre el nou model de finançament basat en el concert econòmic, va instar al Govern a "actualitzar les balances fiscals d’acord amb la voluntat expressada en la Comissió Mixta de Valoracions Estat-Generalitat del 2 de desembre de 2004 i donar continuïtat als treballs i al mètode del Grup de Treball per a l'Actualització de la Balança Fiscal de Catalunya del gener de 2005 i del juliol de 2008". En compliment d’aquest mandat parlamentari, es va actualitzar la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central (2006-2009).

El 25 de juliol del 2012, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 10/2012 de publicació de les balances fiscals. Aquesta Llei estableix que el Departament d’Economia i Coneixement ha de calcular anualment la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central. El 30 de juliol de 2013 el Govern de la Generalitat va constituir un Grup de treball per al seguiment i actualització de la metodologia de càlcul de les balances fiscals de Catalunya. Des de la promulgació d'aquesta llei s'han calculat les balances fiscals de Catalunya del període comprés entre els anys 2010 al 2014.

Data d'actualització:  04.12.2017