• Imprimeix

Manual divulgatiu i el nou règim de classificació empresarial

Manual divulgatiu sobre la determinació de la classificació en els procediments d'adjudicació dels contractes administratius

La classificació empresarial és un requisit de capacitat i solvència que han d’acreditar les empreses en els procediments d’adjudicació de determinats contractes administratius típics, de conformitat amb l'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. (endavant, LCSP).

En concret, la classificació dels empresaris com a contractistes d'obres o com a contractistes de serveis de les Administracions Públiques serà exigible i tindrà efectes per a l'acreditació de la seva solvència per contractar en els casos següents:

  • Per als contractes d'obres, el valor estimat dels quals sigui igual o superior a 500.000 €, serà requisiti indispensable que l'empresari es trobi degudament classificat. Per als contractes d'obres, el valor estimat dels quals sigui inferior a 500.000 €, l'empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència exigits a la licitació. Per tant,en aquestes licitacions, haurà de determinar-se en el plec de clàusules administratives la solvència econòmica, financera i tècnica dels empresaris mitjançant un, diversos o tots els mitjans que estableixen els articles 86 al 88 de la LCSP i incloure aquesta informació a l’anunci de licitació.
  • Per als contractes de serveis no serà exigible la classificació de l'empresari. No obstant això, l'empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència exigits a la licitació, de conformitat amb l'article 90 de la LCSP.

No requereixen classificació empresarial, per tant, els contractes típics de concessió d'obres públiques, concessió de serveis, i subministrament. En aquests contractes, sigui quin sigui el seu pressupost de licitació, ha de requerir-se necessàriament l’acreditació de la solvència econòmica i tècnica dels licitadors d’acord amb un, diversos o tots els mitjans previstos als articles 87, 89 i 90 de la LCSP en funció del contracte típic de què es tracti.

Cal tenir en compte que, requerir la classificació empresarial com a condició obligatòria de participació en les licitacions de contractes quan el valor estimat és inferior a l’establert, suposa impedir la participació de les empreses no classificades en contractes que, d’acord amb la normativa vigent, no requereixen aquest requisit.

En definitiva, imposar un requisit (per exemple, la classificació empresarial) que impedeix la participació de les empreses en les licitacions públiques quan la normativa legal no exigeix aquest requisit afecta directament el principi de concurrència empresarial, és una activitat de l’Administració no subjecta a la Llei i, per tant, podem afirmar que vicia d’arrel la validesa de l’adjudicació contractual.

La normativa general que regula el sistema de classificació empresarial és la següent:

  • Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
  • Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (BOE núm. 257, de 26 d'octubre), modificat pel Reial decret 773/2015, de 28 d'agost (BOE núm 213, de 5 de setembre de 2015)
  • Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic (BOE núm. 118, de 15 de maig de 2009)

L’Administració general de l’Estat i les comunitats autònomes són competents per exercir l’activitat de classificació empresarial. Els criteris i les regles utilitzats per fer la classificació administrativa de les empreses són idèntics tant per a l’Administració general de l’Estat com per a la de les comunitats autònomes, segons estableix l’article 80 de la LCSP. La Generalitat de Catalunya no pot modificar de forma autònoma, d’acord amb la normativa vigent, ni el sistema ni els criteris per procedir a la classificació de les empreses.

En l’àmbit de Catalunya i davant qualsevol òrgan de contractació, tant de l’Administració de la Generalitat de Catalunya com de l’Administració local, així com els ens, organismes i entitats del sector públic depenents d'una i altra i les universitats públiques, són vàlides les certificacions de classificació emeses tant per l’Administració general de l’Estat, com per la Comissió de Classificació Empresarial de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya (article 80 i disposició addicional 6a de la LCSP).

Les empreses classificades per la Comissió de Classificació Empresarial de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya són inscrites en un registre on s’anota el nom de l’empresa i la classificació atorgada. L’accés al Registre és públic i la informació pot ser facilitada a qualsevol persona interessada.

La informació d'aquest Registre es pot aconseguir per internet, en l'adreça http://www.gencat.cat/economia/jcca/

És la determinació que fa l’Administració (mitjançant òrgans especialitzats) de la solvència econòmica i tècnica de les empreses licitadores en els contractes administratius d’obres o de serveis.

L’acord de classificació empresarial es fonamenta en l’anàlisi dels mateixos documents que es requereixen per determinar la solvència econòmica, financera, tècnica i professional als articles 87, 88 i 90 de la LCSP.

L’acord de classificació empresarial és indefinit, amb les revisions que preveu l'article 82 de la LCSP: anualment es revisarà el manteniment de la solvència econòmica i financera i, cada 3 anys, el de la solvència tècnica i professional. La no aportació de les declaracions o documentació establerts reglamentàriament en els terminis corresponents, per justificar el manteniment de les solvències, comportarà la suspensió automàtica de les classificacions atorgades. Aquesta suspensió s'aixecarà amb l'aportació de les mencionades declaracions i documents, en el cas que no s'hagi iniciat un expedient de revisió de les classificacions.

La classificació empresarial s’expressa mitjançant tres conceptes: el grup (que és una classificació general d’activitats), el subgrup (que és una subdivisió dins d’un grup general d’activitats) i la categoria (que indica el límit màxim econòmic al qual podrà licitar l’empresa d’acord amb l’anualitat mitjana del contracte).

Els grups, subgrups i categories, en els contractes típics d’obres i de serveis, són els següents:

Les lletres majúscules identifiquen els grups, i els números, els subgrups.

A) Moviments de terres i perforacions
     1. Desmuntatges i buidatges
     2. Esplanacions
     3. Pedreres
     4. Pous i galeries

     5. Túnels


B) Ponts, viaductes i grans estructures

     1. De fàbrica o formigó en massa
     2. De formigó armat

     3. De formigó pretesat
     4. Metàl·lics


C) Edificacions
     1. Demolicions
     2. Estructures de fàbrica o formigó
     3. Estructures metàl·liques
     4. Feines de paleta, estucats i revestiments
     5. Feines de pedrera i marbre
     6. Paviments, enllosats i enrajolats
     7. Aïllaments i impermeabilitzacions
     8. Fusteria
     9. Tancaments metàl·lics


D) Ferrocarrils

     1. Estesa de vies
     2. Elevats sobre carril o cable
     3. Senyalitzacions i enclavaments
     4. Electrificació de ferrocarrils
     5. Obres de ferrocarrils sense qualificació específica


E) Hidràuliques

     1. Abastaments i sanejaments
     
2. Preses
     
3. Canals
     4. Sèquies i desguassos
     5. Defenses de marges i canalitzacions
     
6. Conduccions amb canonades de pressió de gran diàmetre
     7. Obres hidràuliques sense qualificació específica


F) Marítimes

     1. Dragats
     2. Esculleres

     3. Amb blocs de formigó
     
4. Amb calaixos de formigó armat
     5. Amb pilots i palplanxes
     6. Fars, radiofars i senyalitzacions marítimes
     7. Obres marítimes sense qualificació específica
     8. Emissaris submarins


G) Vials i pistes
     1. Autopistes, autovies
     2. Pistes d’aterratge
     3. Amb ferms de formigó hidràulic
     4. Amb ferms de mescles bituminoses
     5. Senyalitzacions i abalisaments de vials
     6. Obres viàries sense qualificació específicaH) Transports de productes petrolífers i gasosos

     1. Oleoductes
     2. Gasoductes


I) Instal·lacions elèctriques
     1. Enllumenats, il·luminacions i balises lluminoses
     2. Centrals de producció d’energia
     3. Línies elèctriques de transport
     4. Subestacions
     5. Centres de transformació i distribució d’alta tensió
     6. Distribució de baixa tensió
     7. Telecomunicacions i instal·lacions radioelèctriques
     8. Instal·lacions electròniques
     9. Instal·lacions elèctriques sense qualificació específicaJ) Instal·lacions mecàniques

     1. Elevadores o transportadores
     2. De ventilació, calefacció i climatització
     3. Frigorífiques
     4. De lampista i sanitàries
     5. Instal·lacions mecàniques sense qualificació específica


K) Especials
     1. Fonaments especials
     2. Sondatges, injeccions i estacades
     3. Palplanxats
     4. Pintures i metal·litzacions
     5. Ornamentacions i decoracions
     6. Jardineria i plantacions
     7. Restauració de béns immobles historicoartístics
     8. Estacions de tractament d’aigües
     9. Instal·lacions contra incendis

Grups i subgrups d’activitats per especialitats, aplicables per a les empreses en els contractes de serveis:

 

Grup L)

Subgrup 1. Serveis auxiliars per a treballs administratius d’arxiu i similars.

Subgrup 3. Enquestes, presa de dades i serveis anàlegs.

Subgrup 5. Organització i promoció de congressos, fires i exposicions.

Subgrup 6. Serveis de porteria, control d’accessos i informació al públic.

 

Grup M)

Subgrup 1. Higienització, desinfecció, desinsectació i desratització.

Subgrup 2. Serveis de seguretat, custòdia i protecció.

Subgrup 4. Arts gràfiques.

Subgrup 5. Serveis de biblioteques, arxius i museus.

Subgrup 6. Hostaleria i serveis de menjar.

                   

Grup O)

Subgrup 1. Conservació i manteniment d’edificis.

Subgrup 2. Conservació i manteniment de carreteres, pistes, autopistes, autovies, calçades i vies fèrries.

Subgrup 3. Conservació, manteniment i explotació de xarxes d’aigua i clavegueram.

Subgrup 4. Conservació, manteniment i explotació d’estacions depuradores.

Subgrup 6. Conservació i manteniment de muntanyes i jardins.

 

Grup P)

Subgrup 1. Manteniment i reparació d’equips i instal·lacions elèctriques i electròniques.

Subgrup 2. Manteniment i reparació d’equips i instal·lacions de lampisteria, conduccions d’aigua i gas.

Subgrup 3. Manteniment i reparació d’equips i instal·lacions de calefacció i aire condicionat.

Subgrup 5. Manteniment i reparació d’equips i instal·lacions de seguretat i contra incendis.

Subgrup 7. Manteniment i reparació d’equips i instal·lacions d’aparells elevadors i de translació horitzontal.

 

Grup Q)

Subgrup 1. Manteniment i reparació de maquinària.

Subgrup 2. Manteniment i reparació de vehicles.

 

Grup R)

Subgrup 1. Transport de viatgers per carretera.

Subgrup 2. Trasllat de malalts per qualsevol mitjà de transport.

Subgrup 5. Recollida i transport de residus.

Subgrup 6. Serveis aeris.

Subgrup 9. Serveis de missatgeria, correspondència i distribució.

 

Grup T)

Subgrup 1. Serveis de publicitat.

Subgrup 5. Serveis de traductors i intèrprets.

 

Grup U)

Subgrup 1. Serveis de neteja.

Subgrup 4. Agències de viatges.

Subgrup 8. Serveis d’informació i assistència telefòniques.

 

Grup V)

Subgrup 3. Manteniment i reparació d’equips i instal·lacions informàtics i de telecomunicacions.

Subgrup 4. Serveis de telecomunicacions.

Subgrup 5. Explotació i control de sistemes informàtics i infraestructures telemàtiques.

 

L'Annex II del Reglament general de la llei de contractes de les Administracions Públiques detalla les activitats empresarials incloses en els contractes de serveis amb la correspondència dels subgrups amb els codis CPV

 

La primera operació, lògicament, és determinar l’objecte del contracte, segons sigui qualificat com a contracte d’obres o de serveis, en un grup concret. Posteriorment cal concretar quin subgrup d’activitat és l’adequat.

Aquesta operació no sempre és senzilla i, a més, en alguns contractes requereix tenir coneixements tècnics derivats de les característiques de l’execució contractual, especialment en el contracte d’obres.

En ocasions un objecte contractual no podrà ser englobat en un únic subgrup, i fins i tot, en casos molt excepcionals, en un únic grup general.

En el supòsit que l’objecte contractual no pugui englobar-se en un únic subgrup s’ha de tenir en compte que l’exigència de classificació ha de modular-se per tal d’evitar uns requeriments exagerats en aspectes no tan significatius del conjunt de l’objecte contractual.

En aquest sentit hauran de requerir-se per al contracte d'obres (segons estableix l'article 36.2.a) del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques) com a màxim quatre subgrups, de forma que com a criteri general tan sols les parts de l’objecte contractual que tinguin una significació econòmica superior al 20% del pressupost total seran les que requeriran classificació.

Cal recordar que, en els contractes d’obres, la classificació d’una empresa en un o uns subgrups dels denominats bàsics comporta la classificació de l’empresa en tot el grup. Qualsevol empresa que sigui classificada en els subgrups forts o bàsics d’un grup passa a ser classificada en tots els subgrups del grup. En el grup C, classificar-se en qualsevol dels dos subgrups bàsics (sempre que s’hagin executat construccions d’edifici complet amb estructura) comporta la classificació en tots els subgrups del grup. Igualment, en el grup H la classificació en un subgrup comporta la de l’altre. En els altres grups, classificar-se en tots els seus respectius subgrups bàsics comporta la classificació automàtica en tots els subgrups del grup corresponent.

Els subgrups bàsics de cada grup, que comporten, com ja s’ha esmentat, la classificació completa en un grup, s’han identificat amb lletra negreta a la relació de grups i subgrups que s’ha detallat anteriorment.

També convé recordar que quan l’Administració classifica una empresa en determinats subgrups, aquesta classificació comporta també la classificació en altres subgrups afins, encara que en l’activitat corresponent a aquests subgrups no s’hagi fet cap obra. És a dir, que determinats subgrups comporten la classificació automàtica en altres subgrups. L’afinitat de subgrups és la següent:

a) Els classificats en el subgrup A-2, esplanacions, o en l’A-5, túnels, queden també classificats en els subgrups A-1, A-3 i A-4.

b) Els classificats en el subgrup B-2, de formigó armat, queden classificats en el B-1, de fàbrica o formigó en massa.

c) Els classificats en el subgrup B-3, de formigó pretesat, queden classificats en els subgrups B-2 i B-1.

d) El subgrup D-1, estesa de vies, classifica el subgrup D-5, obres de ferrocarrils sense qualificació específica.

e) Els classificats en qualsevol dels subgrups E-1, abastaments i sanejaments; E-4, sèquies i desguassos, i E-5, defenses de marges i canalitzacions, queden classificats igualment en tots aquells i, a més, es classifiquen al subgrup E-7, obres hidràuliques sense qualificació específica.

f) Els classificats en alguns dels subgrups E-2, preses; E-3, canals, o E-6, conduccions amb canonades de pressió de gran diàmetre, queden classificats automàticament en els subgrups E-1, E-4, E-5 i E-7, especificats al paràgraf anterior.

g) Els classificats en els subgrups F-1, dragats; F-2, esculleres, i F-4, amb calaixos de formigó armat, es classifiquen al subgrup F-7, obres marítimes sense qualificació específica.

h) Els classificats en el subgrup F-4, amb calaixos de formigó armat, queden classificats igualment en el subgrup F-3, amb blocs de formigó.

i) El subgrup G-1, autopistes, autovies, classifica els subgrups G-2, pistes d’aterratge; G-3, amb ferms de formigó hidràulic; G-4, amb ferms de mescles bituminoses; G-5, senyalitzacions i abalisaments de vials, i G-6, obres viàries sense qualificació específica.

j) El subgrup G-1, autopistes, autovies, també pot classificar-se si s’ha classificat en tots els subgrups següents: A-2, esplanacions; A-5 túnels; B-3, de formigó pretesat; G-3, amb ferms de formigó hidràulic; G-4, amb ferms de mescles bituminoses, i K-2, sondatges, injeccions i estacades. La categoria en aquest subgrup correspondrà a la menor de les categories d’A-2, A-5, B-3, G-3, G-4 i K-2.

k) El subgrup G-3, amb ferms de formigó hidràulic, i el subgrup G-4, amb ferms de mescles bituminoses, classifiquen qualsevol d’ells el subgrup G-6, obres viàries sense qualificació específica.

l) El subgrup H-1, oleoductes, classifica el subgrup H-2, gasoductes; i el subgrup H-2, gasoductes, classifica el subgrup H-1, oleoductes.

m) La classificació en qualsevol subgrup dels I-1 a I-8 classifica automàticament el subgrup I-9.

La categoria del grup i subgrup de classificació ve donada en funció de la seva quantia. L'expressió de quantia s'efectuarà per referència al valor estimat del contracte, quan la duració d'aquest sigui igual o inferior a 1 any, i per referència al valor mitjà anual del mateix, quan es tracti de contractes de durada superior. Per calcular el valor mitjà anual del contracte (anualitat mitjana) ha de fer-se una simple operació aritmètica: dividir el valor estimat del contracte pel nombre de mesos d’execució del contracte i multiplicar el quocient per 12. Aquest valor serà el que ens determinarà la categoria de la classificació. En aquest sentit recordem que les categories en els contractes d’obres i de serveis es corresponen amb els valors econòmics mínims i màxims següents.

 Les categories dels contractes d’obra, són (article 26 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques):

De categoria 1, si la seva quantia és inferior o igual a 150.000 euros.

De categoria 2, si la seva quantia és superior a 150.000 euros i inferior o igual a 360.000 euros.

De categoria 3, si la seva quantia és superior a 360.000 euros i inferior o igual a 840.000 euros.

De categoria 4, si la seva quantia és superior a 840.000 euros i inferior o igual a 2.400.000 euros.

De categoria 5, si la seva quantia és superior a 2.400.000 euros i inferior o igual a cinc milions d'euros.

De categoria 6, si la seva quantia és superior a cinc milions d'euros.

Les anteriors categories 5 i 6 no seran d'aplicació en els subgrups corresponents als grups I, J i K. Pels esmentats subgrups la màxima categoria de classificació serà la categoria 4, i aquesta categoria serà d'aplicació als contractes d'aquests subgrups la quantia dels quals sigui superior als 840.000 euros.

Les categories dels contractes de serveis, són (article 38 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques):

De categoria 1, quan la quantia del contractes sigui inferior a 150.000 euros.

De categoria 2, quan la quantia del contracte sigui igual o superior a 150.000 euros i inferior a 300.000 euros.

De categoria 3, quan la quantia del contracte sigui igual o superior a 300.000 euros i inferior a 600.000 euros.

De categoria 4, quan la quantia del contracte sigui igual o superior a 600.000 euros i inferior a 1.200.000 euros.

De categoria 5, quan la quantia del contracte sigui igual o superior a 1.200.000 euros.

Quan fem referència a parts de l’objecte del contracte, susceptibles de consideració independent, caldrà tenir en compte el temps d’execució propi d’aquesta part de l’objecte del contracte i el seu pressupost parcial per tal d’efectuar l’operació esmentada abans, és a dir, la determinació de la categoria.

Quan els plecs de clàusules particulars no estableixin terminis per a l’execució de les obres corresponents als diferents subgrups, s’haurà de prendre com a termini d’execució, a l’efecte del càlcul de les categories respectives exigibles, el termini total d’execució del contracte.

Un cop determinada la categoria, és aquesta la que l’òrgan de contractació haurà de requerir, sense que li sigui possible rebaixar-la a una categoria inferior o augmentar-la a una categoria superior. Un òrgan de contractació no pot requerir com a categoria d’un subgrup de classificació en una licitació pública concreta una d’inferior, ja que això significaria que l’òrgan de contractació està acceptant la participació d’empreses amb un grau de solvència tècnica inferior al que la normativa legal indica.

La comprovació, per part de la mesa de contractació, de la classificació de les empreses s'ha d'efectuar i verificar quan es realitza la qualificació de la documentació general presentada pels licitadors (art. 51 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques).

Si en una licitació pública en la qual l’Administració ha requerit una classificació concreta es presenta com a licitador una unió temporal d’empreses, prevista a l'article 69 de la LCSP, la classificació s’obtindrà mitjançant l’acumulació de les classificacions que posseeixin les empreses associades temporalment per a l’execució del contracte.

Totes les empreses associades en una unió temporal d’empreses han de trobar-se classificades en la modalitat del contracte típic -obres o serveis- que sigui objecte de licitació i en el qual es requereix classificació. Les respectives classificacions s’acumularan de forma que els grups, els subgrups i les categories de cada empresa passin a ser-ho de la unió d’empreses. Quan dues o més empreses es troben classificades en el mateix grup i subgrup, s’hauran d’acumular les categories (s'entén que cap empresa té la màxima categoria, ja que si fos així ja no seria necessària l’acumulació).

L’acumulació de categories quan dues o més empreses es troben classificades en el mateix grup i subgrup -sempre que la proporció de participació de cada empresa en la unió temporal sigui superior al 20%- s’efectua de la forma següent: es troba el valor mitjà de la categoria de l’empresa i se sumen els diferents valors mitjans. El resultat final de la suma és el que determina la categoria en el grup i subgrup (art. 52 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques).

 

Per a qualsevol aclariment sobre el contingut d’aquest document o, en general, sobre la matèria de classificació empresarial, adreceu-vos a:

Junta Consultiva de Contractació Administrativa
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Gran Via de les Corts Catalanes, 635
08010 Barcelona

Telèfon: 93 552 80 90 (ext 2)
Correu electrònic: classificacio_empresarial.eco@gencat.cat

Vigència de les classificacions antigues

El Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, va modificar determinats preceptes del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, com el càlcul i el procediment de classificació empresarial, i va establir un període transitori de coexistència de les classificacions anteriors a l'entrada en vigor del RD 773/2015 i les atorgades a partir de l'entrada en vigor d'aques RD.

Les classificacions atorgades amb l’àntic règim perdran la seva vigència i eficàcia el dia 1 de gener de 2020, i es procedirà a la seva baixa d’ofici dels registres de licitadors i empreses classificades en què estiguin inscrites. Per tant, per adaptar-se al nou règim, totes les empreses classificades d’acord amb l’antiga normativa hauran d’instar un nou expedient de sol·licitud de classificació durant aquest període transitori.

 

Classificació exigible per als contractes d’obres durant el període transitori

Per als contractes d’obres el termini de presentació d’ofertes dels quals acabi abans de l’1 de gener de 2020 les classificacions tenen efecte, tant si van ser atorgades en els termes establerts pel Reial decret 773/2015, com si ho van ser amb anterioritat a la seva entrada en vigor, d’acord amb el quadre d’equivalències següent:

Categoria del contracte

Categoria Reial decret 1098/2001

1

A o B

2

C

3

D

4

E

5

F

6

F

 

Classificacions dels contractes de serveis atorgades amb anterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret 773/2015

Per als contractes de serveis el termini de presentació d’ofertes dels quals acabi abans del dia 1 de gener de 2020 les classificacions tenen efecte, com a mitjà alternatiu d’acreditació de solvència, tant si van ser atorgades en els termes establerts pel Reial decret 773/2015, com si ho van ser amb anterioritat a la seva entrada en vigor, d’acord amb el quadre d’equivalències següent:

 

Categoria del contracte

Categoria Reial decret 1098/2001

1

A

2

B

3

C

4

D

5

D

 

Nous llindars de patrimoni net exigit a les empreses per a classificar-se com a contractistes d’obres

Un dels canvis efectuats pel Reial decret 773/2015, a l’hora de calcular les categories de classificació, és el llindar de patrimoni net mínim exigible a les empreses per a l’accés a cada categoria de classificació.

Així, les empreses hauran d’acreditar, a l’expedient de sol·licitud de classificació, un patrimoni net mínim, d’acord amb el balanç corresponent a l’últim exercici dels comptes anuals aprovats i presentats al Registre Mercantil, que per a cadascuna de les categories serà el següent:

Categoria 1: 15.000 €

Categoria 2: 36.000 €

Categoria 3: 84.000 €

Categoria 4: 240.000 €

Categoria 5: 500.000 €

Categoria 6: 1.000.000 €