• Imprimeix

Sobre Digital 2.0

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que transposa la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, i que va entrar en vigor el passat 9 de març de 2018, estableix l'ús obligatori de mitjans electrònics en els procediments de contractació pública, amb excepcions en supòsits taxats.

Amb la finalitat de permetre el compliment d'aquesta obligació, des de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa s'ha treballat, sota la direcció de la Direcció General de Contractació Pública i conjuntament amb l'Àrea TIC del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, en la construcció de l'eina "Sobre Digital 2.0".

En què consisteix el Sobre Digital?

El Sobre Digital constitueix una solució de licitació electrònica ensobrada per a la presentació i l'obertura d'ofertes de manera electrònica, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins el moment de l'obertura. 

La solució del Sobre Digital, plenament integrada amb la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, permet gestionar totes les fases del procés de licitació pels diferents rols implicats:

Fases del procés de licitació 

 

 

Aquesta nova eina presenta les característiques següents:

 Prèviament a la publicació de l'anunci de licitació, les unitats de contractació configuren la licitació electrònica dins de l'espai virtual de la licitació en el Portal de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP)

 

 La solució per a la presentació d'ofertes per part de les empreses licitadores és totalment web

 Els documents es xifren a partir d'una paraula clau al navegador de l'empresa licitadora i s'envien a mesura que es prepara l'oferta. Atès que la documentació que composa l'oferta es va enviant de manera progressiva, es redueix la criticitat en el moment de la presentació de l'oferta. 

 Els licitadors custodien les claus que permetran desxifrar el contingut dels sobres

 Les ofertes es guarden en una “caixa forta” que garanteix la disponibilitat i el control d’accés de la documentació que composa les ofertes

 Permet la traçabilitat integral de tot el procés, des de l’enviament de les ofertes fins a l’obertura dels sobre

 

 L’obertura de les ofertes es garanteix amb tres requisits previs:

 • Obtenció de les claus de desxifrat
 • Data d’obertura preestablerta
 • Quòrum mínim requerit de dues persones 

Característiques tècniques de seguretat

El Sobre Digital garanteix la seguretat tant en la identitat, com en la integritat i la confidencialitat:

 

 

SD caracteristiques tecniques

Posada en funcionament del Sobre Digital

Un cop finalitzada la fase de pilotatge de l’eina, en la qual han participat 6 entitats de l’Administració Pública de Catalunya amb expedients reals i que ha permès constatar la facilitat d’ús tant per part de les persones usuàries de l’Administració Pública, com de les empreses licitadores, l’eina està disponible per a la seva implantació general, abans de l’obligatorietat del seu ús el 9 de març de 2018.

Dintre del pla de comunicació i de formació de l’eina, s’estan duent a terme diverses sessions de presentació i formació a persones usuàries de les administracions públiques de Catalunya i a les entitats més representatives del món empresarial.

Comunicació i desplegament

En l’enllaç del costat podeu veure el vídeo i teniu disponible la presentació de la jornada que es va realitzar el passat dia 26 de febrer a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya adreçada a l’Administració Pública de Catalunya.

El passat 13 de desembre de 2017 es va realitzar la primera edició d'aquesta Jornada.

Suport i formació en l'eina

En el document adjunt s'especifiquen els requisits tècnics necessaris per activar l'eina de Sobre Digital i es faciliten els canals de suport per a dubtes i problemes tècnics amb l'eina de Sobre Digital.

DEPARTAMENTS DE LA GENERALITAT I EL SEU SECTOR PÚBLIC:

 • Persones usuàries d’Unitats de Contractació:
  sau.tic@gencat.cat  Assumpte del correu: 31- Sobre Digital
  Telèfon: 900 82 82 82 (extensió 31)

 

 • Persones usuàries d’Empreses Licitadores:
  (Horari d’atenció especialitzada de 9 a 18 hores de dilluns a divendres)
  sau.tic@gencat.cat Assumpte del correu: 31- Sobre Digital
  Telèfon: 902 88 44 88 (extensió 31)

 

ENTITATS LOCALS I UNIVERSITATS:


Les entitats del món local i les universitats s’han d’adreçar al Consorci d’Administració Oberta de Catalunya

 

TALLERS DE FORMACIÓ:

L'Administració de la Generalitat i les entitats del seu sector públic poden realitzar tallers de formació pràctica en l'ús de l'eina de Sobre Digital. En el document adjunt s'explica el funcionament d'aquests tallers i s'inclou l'enllaç al formulari d'inscripció.

Propers tallers: 

Activar el Sobre Digital i Taller pràctic de formació

Com presentar una oferta

En aquest espai es posen a disposició diferents materials d'ajuda per als operadors econòmics (empreses i persones empresàries) que vulguin presentar una oferta en una licitació mitjançant l'eina de Sobre Digital.

Es realitzarà una sessió de resolució de dubtes en l'eina de licitació electrònica sobre digital el proper dia 14 de febrer.

La sessió té per objecte facilitar l’ús de l’eina de Sobre Digital i resoldre els dubtes i les preguntes més freqüents que
poden generar-se durant la preparació i la presentació d’ofertes amb aquesta eina. Trobareu més informació i l'enllaç per inscriure's a la sessió en la documentació adjunta.