• Imprimeix

El RELI en cinc minuts

El Registre Electrònic d ’Empreses Licitadores (RELI) creat pel Decret 107/2005 de 31 de maig, del Departament d'Economia i Finances (DOGC núm. 4400 de 7.6.2005) és un registre administratiu públic, electrònic, que conté dades i documents de l’empresa referents a la seva personalitat jurídica, capacitat d’obrar, representació i solvència. Té caràcter voluntari (llevat de les empreses del tercer sector, que és preceptiva la seva inscripció), validesa indefinida, conté dades vigents i és gratuït. És el primer pas per fer possible la contractació electrònica en l’àmbit de l’ Administració Pública, i obre un nou canal de comunicació per internet entre les empreses i les Administracions Públiques. Les empreses tenen la possibilitat de fer la seva sol·licitud telemàtica qualsevol dia de l'any durant les 24 hores del dia.

Els subjectes que es poden inscriure en el RELI poden ser persones físiques, persones jurídiques (associacions, fundacions, cooperatives, centres especials de treball...), societats anònimes de capital públic, societats anònimes de capital privat, agrupacions d'interès econòmic, societats de responsabilitat limitada, societats civils particulars, societats professionals, emprenedors de responsabilitat limitada, societats limitades de formació succesiva i qualsevol empresa o persona física estrangera, comunitària o extracomunitària.

Per accedir a la informació general del RELI cal anar a la web www.gencat.cat/economia/jcca i un cop oberta aquesta pàgina anar al Registre Electrònic d’ Empreses Licitadores. Si ho voleu directament podeu anar a https://reli.gencat.cat. En aquesta pàgina apareix informació general de les dades i documents que conté el RELI, amb les preguntes més freqüents i informació sobre la signatura electrònica i on poder obtenir-la.

Per accedir al Reli, es demana tenir signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament número 910/2014/UE del Parlament Europeu i del Consell de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE, o bé, transitòriament, demanar un número provisional al Servei d'Atenció a l'Usuari (SAU), enviant un correu electrònic a sau.tic@gencat.cat posant com assumpte: sol·licitud número provisional RELI i fent constar el NIF de l'empresa, la seva denominació social i el DNI d'un representant legal. El SAU us facilitarà un codi o clau d'accés provisional per accedir al RELI. A partir d'aquí ja podeu posar les dades a la sol·licitud i preparar els documents que cal aportar. Cada apartat de la sol·licitud telemàtica consta d’un camp d'ajuda que us facilitarà la feina.

El RELI conté dades i documents. Les dades cal introduir-les dins dels diferents camps establerts a la sol·licitud telemàtica que trobarà a http://reli.gencat.cat. Els documents cal aportar-los a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa (JCCA), juntament amb la sol·licitud signada si hi ha accedit amb el número provisional o bé, podrà fer-ho telemàticament si disposa de signatura electrònica.

Les dades i documents del RELI fan referència a la personalitat jurídica, capacitat d'obrar, representació, solvència econòmica i financera, i solvència tècnica i professional.

El RELI a més de dades i documents de personalitat jurídica, capacitat d’obrar i representació de l’empresa, (que són: NIF empresa, escriptura de constitució i/o adaptació d ‘estatuts, o document fundacional, escriptura on consti el nomenament del representant o l’escriptura de poder, escriptures de modificació de domicili, objecte social, capital o declaració de unipersonalitat, si s’escau, i les certificacions tributàries: certificació positiva emesa per la Tresoreria General de la Seguretat Social, certificació positiva emesa per l’ Agència Estatal d’ Administració Tributària i certificació positiva emesa pel Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, totes tres emeses en base a l'article 60.1.d del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, l’alta i darrer rebut de l’IAE i les autoritzacions, habilitacions o permisos preceptius per a l’exercici de l’activitat empresarial) incorpora també dades i documents de solvència econòmica i tècnica.  

Les dades de solvència econòmica són el capital social i el patrimoni net, el capital assegurat de responsabilitat civil i professional i, si s'escau, la declaració sobre la xifra anual de negocis. Les dades de solvència tècnica són la relació de les principals d’obres, serveis o subministraments, relació de personal titulat, personal no titulat, maquinària, equip, material, oficines...). Totes aquestes dades s’han d’emplenar a la sol·licitud que es troba a la web, no es poden posar o fer en fulls annexes en format paper.

Els documents de solvència econòmica i tècnica poden aportar-los presencialment a les oficines de la JCCA i també, totes aquelles empreses que facin la seva sol·licitud amb signatura electrònica, poden annexar digitalment aquesta documentació. Per acreditar la solvència econòmica els documents que cal aportar són els següents: assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals i, si s'escau, comptes anuals dipositats en el Registre Mercantil corresponents als dos últims exercicis). Per acreditar la solvència tècnica els documents que cal aportar són els següents: certificats d’experiència de bona execució de les principals obres -darrers 10 anys-(1), serveis i subministraments-els darrers 5 anys-(1) i informe anual mitjà dels treballadors en situació d’alta (valor mitjà dels treballadors en els darrers tres anys) que emet la Tresoreria General de la Seguretat Social, i amb caràcter opcional podran aportar també els certificats de producció amb qualitat/medioambientals, socials o d'altres tipus que tingui l'empresa (ISO,...).

El procediment pot ser mixt, en part telemàtic i en part presencial per aquelles empreses que utilitzen un codi o clau provisional d'accés, o bé, pot ser totalment telemàtic per aquelles empreses que disposin de signatura electrònica. Les empreses que utilitzin el número provisional fan la sol·licitud telemàtica per internet (amb les dades que introdueix l'empresa) i aporten presencialment a la JCCA, amb originals, còpies testimoniades o fotocòpies per compulsar administrativament, retornant la documentació original en el mateix moment de la presentació de la documentació. Les empreses que no tenen encara la signatura electrònica i han accedit al RELI amb el número provisional han de presentar també còpia original de la sol·licitud signada per escrit pel seu representant. En canvi, les empreses que utilitzen signatura electrònica, a més de fer la seva sol·licitud telemàticament, poden també, annexar la seva documentació digitalment.

La resposta per part de l'Administració autoritzant la inscripció i/o actualització és telemàtica per a tot tipus d'empreses. La notificació de la inscripció es farà en paper i la resta de notificacions i comunicacions es fa per correu electrònic. Un cop inscrita es facilita a l’empresa un número d’inscripció únic identificatiu per a cadascuna. L’empresa a partir d’aquell moment podrà visualitzar els documents presentats i escanejats per la JCCA així com veure i imprimir, si ho considera oportú, un document resum on les dades que conté el RELI. Les empreses ho podran fer directament mitjançant signatura electrònica, si en disposa, o bé, si ha accedit al RELI amb el número provisional, haurà d’indicar tres dades per accedir-hi: el número d’inscripció en el RELI, el NIF de l’empresa i el DNI de l’apoderat/da.

Els òrgans de contractació de la Generalitat, ens locals o altres entitats adherides al RELI tenen l'obligatorietat de consultar d'ofici la informació del RELI (dades i documents) que hi constin, i generar d'ofici el certificat electrònic d'empresa inscrita en el RELI, evitant per part de l'empresa que aquesta hagi d'aportar la documentació en paper. Les empreses inscrites no tenen cap obligació d'aportar cap dada ni cap document que estigui vigent en el RELI. Poden declarar davant de l'òrgan de contractació que es troba inscrita en el RELI, indicant el NIF de l'empresa i el NIF de l'apoderat/da que participa en aquella licitació. La mesa de contractació o l'òrgan de contractació són competents en exclusiva per establir la capacitat de les empreses licitadores per contractar, d'acord amb la informació registral obtinguda pel registre. En el supósit que algunes dades registrals d'una empresa no siguin ja vàlides o vigents, també són competents per decidir si s'escau, atorgar a l'empresa, d'acord amb el procediment legalment establert, la possibilitat d'aportar el document o la informació actualitzada.

 

 

(1) Actualment l'aplicació informàtica té oberts camps de 5 anualitats en obres i 3 anualitats en serveis i subministraments, que s'ampliaran en properes modificacions del RELI.