• Imprimeix

Presentació i normativa reguladora

Què és el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI)?

És un Registre administratiu electrònic, gestionat per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, on es troben dades de la personalitat jurídica, capacitat, representació i solvència referides a empreses que vulguin contractar amb les Administracions Públiques.


Quin és l'objectiu del RELI?

L'objectiu del Registre Electrònic d'Empreses Licitadores és facilitar a les empreses la concurrència en procediments d'adjudicació de contractes públics i contribuir a la penetració de les noves tecnologies en la contractació pública.


Aspectes essencials del RELI:

  • Format electrònic: les empreses inscrites en el Registre no caldrà que aportin, en els diferents procediments de licitació, cap certificat acreditatiu d'inscripció, seran els propis òrgans de contractació i meses de contractació les que, d'ofici , accediran per mitjans electrònics de forma directa i segura a les dades contingudes en el Registre.
  • Procediment d'inscripció i d'actualització de dades per via telemàtica: Les empreses poden formalitzar i enviar per via telemàtica la corresponent sol·licitud des de les seves pròpies oficines.
  • Consulta dades:  Les empreses inscrites podran consultar per Internet les seves dades relatives a la personalitat jurídica, capacitat d'obrar, representació, solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional.
  • Seguretat: Tots els tràmits telemàtics que facin les empreses amb el Registre es realitzaran amb el màxim nivell de seguretat , a través de la signatura electrònica reconeguda, amb idèntics efectes jurídics que la signatura manuscrita.

 

Trets característics del RELI:

  • Voluntari: No és necessari estar inscrit en el RELI per poder contractar amb les Administracions Públiques.
  • Gratuït: La inscripció en el RELI no està sotmès a cap taxa ni preu.
  • D'inscripció indefinida: La inscripció en el RELI no està limitada en el temps.
  • De dades vigents: únicament consten en el RELI dades vigents de les empreses, amb la qual cosa un cop formalitzada la inscripció caldrà actualitzar les dades que vagin variant.
  • Vàlid per les diferents administracions públiques: Les empreses inscrites en el RELI poden participar en procediments de licitació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. També poden participar en licitacions de les diferents entitats locals i d'altres Administracions Públiques catalanes si així ho acorden i ho recullen, en aquest cas, els seus respectius plecs.
  • Incorpora informació agregada: de les diferents empreses inscrites, amb la finalitat que els òrgans i les meses de contractació puguin disposar d'informació útil en els procesos d'invitació i selecció d'empreses en les procediments negociats per raó de quantia i contractes menors.

 

Si teniu dubtes sobre quins han de ser els documents i les dades que cal incorporar a l'expedient podeu trucar al telèfon 012.

 

Els dies 24 i 31 de desembre aquestes oficines romandran tancades (Decret 48/2014, de 8 d'abril). Podeu adreçar-vos al registre general que està ubicat a Rambla de Catalunya 19-21, en horari d'atenció al públic.