• Imprimeix

Presentació i normativa reguladora

El Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic, estableix l’obligatorietat dels òrgans de contractació de totes les administracions públiques i les entitats incloses en el seu àmbit d’aplicació de comunicar al Registre Públic de Contractes, per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics i per a la seva inscripció, les dades bàsiques dels contractes adjudicats, com també, si s’escau, les seves modificacions, pròrrogues, variacions de terminis o de preu, l’import final i extinció. 

Per la seva banda, l’article 31 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, regula el contingut de les comunicacions al Registre. 

El Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa va crear el Registre Públic de Contractes dins el Departament d'Economia i Coneixement i sota la dependència de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. Mitjançant l'Ordre ECO/294/2015, de 18 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, es regula el funcionament i s'aprova l'aplicació del Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya. 

Amb posterioritat, s'ha aprovat la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la disposició addicional vuitena de la qual estableix l'obligació de les administracions locals catalanes d'informar al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya els contractes formalitzats.

Més recentment, la disposició addicional segona de la Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, preveu que les entitats de l'Administració local i els ens, organismes o entitats del seu sector públic han de comunicar al Registre públic de contractes, perquè hi siguin inscrites, les dades bàsiques dels contractes que adjudiquin i que estiguin subjectes a la legislacio de contractes del sector públic i també, si escau, les modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l'import final i l'extinció. 

Destaquem

Manual d'usuari

El següent document pretén ser la guia de referència per als usuaris del Registre Públic de Contractes pel que fa a tota l’operativa de comunicació de dades i manteniment del cicle de vida d’un contracte.