• Imprimeix

Tutela financera dels ens locals. Instruccions, operacions tramitades i convenis

Correspon a la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'article 218.5 de l'Estatut d'autonomia, l’exercici de la tutela financera sobre els governs locals, respectant l’autonomia que els reconeix la Constitució.

En virtut d'aquesta competència, correspon al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, principalment:

  1. Autoritzar l'endeutament, en els supòsits previstos per la normativa.
  2. Obtenir i processar la informació relativa a les operacions financeres que, d'acord amb les previsions de la normativa, no han de ser objecte d'autorització.
  3. Emetre informe previ a l'adquisició i a l'alienació de valors mobiliaris.
  4. Obtenir i processar la informació relativa a l'estat del deute.
  5. Supervisar els plans de sanejament financer, els plans econòmics i financers i altres previsions d'ingressos i despeses de caràcter pluriennal, en els supòsits previstos per la normativa.

 

L'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, regula el format i el contingut de la documentació que cal trametre en cadascun dels supòsits i preveu la tramitació per mitjà telemàtic a l'extranet de les administracions catalanes (www.eacat.cat).

Data d'actualització:  26.10.2018