• Imprimeix

Qui som i què fem

El Govern de la Generalitat va aprovar el dia 7 de juny la creació de l'Oficina de Drets Civils i Polítics.

L'Oficina, que depèn orgànicament del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, té com a principal objectiu definir i coordinar les polítiques del Govern relacionades amb els drets civils i polítics.

A més, l’Oficina vol promoure i divulgar la defensa dels drets civils i polítics dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya i garantir-ne el compliment. És en aquest sentit que es compromet a treballar de forma coordinada amb tots els departaments que tenen competències en aquest àmbit.


Objectius

L'Oficina de Drets Civils i Polítics té com a objectius principals:

  • Donar una resposta,crítica i proactiva, a l'actual situació de desprotecció efectiva a Catalunya, tant en l’àmbit jurídic com en l'administratiu, dels drets civils i polítics individuals i col·lectius recollits en el Pacte internacional.
  • Dotar la ciutadania d'un altaveu des del qual comunicar les possibles vulneracions dels drets civils i polítics.
  • Difondre quins són els drets civils i polítics, ja que només des del coneixement i el compromís de respectar-los s'enforteixen i consoliden valors com la convivència, la solidaritat i la cohesió social a la nostra societat.

 

Actuacions

Per assolir els objectius que han motivat la posada en marxa de l'Oficina, es duran a terme una sèrie d'actuacions: 

  • Donar a conèixer els drets que recullen la Declaració universal de drets humans, el Conveni europeu per a la protecció dels drets humans i, en especial, el Pacte internacional dels drets civils i polítics, i dur a terme les accions necessàries per protegir-los en el marc de les competències de la Generalitat de Catalunya.
  • Definir les polítiques del Govern en matèria de drets civils i polítics i coordinar plans d'actuació interdepartamentals. 
  • Dissenyar plans d'actuació i fer el seguiment de l'execució de les mesures i iniciatives que duen a terme les diferents unitats dels departaments de l'Administració de la Generalitat amb competències relacionades amb els drets civils i polítics.
  • Atendre les situacions de possible vulneració de drets que ens comuniquin els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, mitjançant l’assessorament que es consideri més adient en cada cas per restablir-los; en cas que els fets no hagin estat denunciats pels canals ordinaris, s’assessorarà sobre quin és el procediment més adequat.
  • Elaborar informes sobre el compliment dels protocols internacionals en matèria de drets civils i polítics a Catalunya; concretament, exercir la representació del Govern en la relació amb la Síndic de Greuges de Catalunya en tot allò relacionat amb l’Acord de Govern de 12 de setembre de 2017.
  • Establir relacions amb les organitzacions, col·lectius i persones individuals, d’àmbit català i internacional, compromesos amb la defensa dels drets civils i polítics, i treballar per fixar mecanismes de cooperació.
  • Promoure el coneixement dels marcs legals català i espanyol per fomentar el debat, intern i internacional, a l’entorn de l’encaix en l’ordenament jurídic internacional i de les circumstàncies històriques i polítiques que el van fer possible.

 

Informes

Des d'aquest apartat web podreu accedir als informes que periòdicament elaborarà l'Oficina en matèria de drets civils i polítics a Catalunya.