• Imprimeix

'Nota d'Economia'

Nota d'Economia és una revista que té l'objectiu de potenciar entre els experts del món acadèmic i de l'Administració l'anàlisi i la reflexió sobre temes de rellevància i actualitat per a l'economia catalana i el sector públic: anàlisis estructurals i conjunturals, estudis sectorials i territorials, indicadors estadístics, inversions públiques, finançament autonòmic, fons europeus, pressupostos de la Generalitat i d'altres administracions públiques, etc.

Nota d'Economia té una llarga trajectòria: neix l'any 1983 com un tríptic mensual sobre conjuntura catalana que de vegades s'acompanya d'un article publicat en una separata, i l'any 1986 augmenta considerablement de volum i se n'espaia la periodicitat.

Pel que fa a la difusió, si bé en una primera etapa Nota d'Economia es publicava exclusivament en paper i entre els anys 2000 i 2012 aquest suport va conviure amb l'electrònic, actualment, seguint les recomanacions del Consell Editorial de la Generalitat, només es publica en format electrònic.

 

Butlletí de publicacions

Avisos de nous números de Nota d'Economia i d'altres publicacions d'economia catalana