• Imprimeix

Subvencions a partits polítics: Conselh Generau d'Aran 2015

El Decret 47/2015, de 31 de marçestableix les regles següents per determinar la subvenció corresponent a les despeses electorals.

Segons aquest Decret, l'Administració de la Generalitat ha de subvencionar les despeses ocasionades als partits, federacions, coalicions o agrupacions d'electors amb motiu de les eleccions al Consell General d'Aran de 2015, amb càrrec a la partida GOO1D/482001000/1320 del pressupost del Departament de Governació i Relacions Institucionals per al 2015, d'acord amb les regles següents:

 1. 291,84 euros per cada conseller o consellera electe.
 2. 0,58 euros per vot aconseguit per cada candidatura de la qual almenys un membre hagi estat proclamat conseller o consellera.
 3. 0,23 euros per cada elector o electora d'una circumscripció electoral, per les despeses originades per la tramesa directa i personal als electors dels sobres i les paperetes electorals, o de propaganda i publicitat electoral, sempre que la candidatura obtingui un escó en aquesta circumscripció i hagi presentat llistes en totes les circumscripcions del territori d'Aran.

Cap partit, federació, coalició o agrupació d'electors no pot superar en aquestes eleccions, per a despeses electorals, el límit que resulti de multiplicar per 0,22 euros el nombre d'habitants de la població de dret de les circumscripcions electorals on presentin candidatures. La quantitat resultant de l'operació anterior pot incrementar-se a raó de 1.702,59 euros per cada circumscripció on aquells presentin candidatures.

La quantitat subvencionada a què fa referència l'apartat c no s'inclou dins aquest límit. No obstant això, s'ha de justificar la realització efectiva de l'activitat per a la qual s'atorga la subvenció.

La Sindicatura de Comptes, com a òrgan fiscalitzador del sector públic de Catalunya, d’acord amb la normativa vigent i en compliment del seu Programa anual d’activitats, emet amb posterioritat un informe de fiscalització.

 • Decret 47/2015, de 31 de març,

  pel qual es regulen les subvencions i el control de la comptabilitat electoral en les eleccions al Consell General d'Aran de 2015.

   

 • Decrèt 47/2015, de 31 de març,

  peth quau se regulen es subvencions e eth contraròtle dera compdabilitat electorau enes eleccions entath Conselh Generau d'Aran de 2015 (en occità).