• Imprimeix

Guies, instruccions i models

Procediment de control financer de subvencions

Les subvencions són un instrument que té l'Administració per fomentar activitats en l'àmbit privat que generin valor públic. El control financer de subvencions vetlla perquè es compleixi aquest objectiu des del compliment a les disposicions legals aplicables a les finances de la Generalitat.

 

Instrucció per la qual es deroguen diverses instruccions, criteris i recomanacions sobre la participació de la Intervenció General en els procediments de contractació de les entitats del sector públic

L'objectiu de la Instrucció és adaptar la regulació de la participació de la Intervenció General en els procediments de contractació de les Entitats del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya als successius canvis normatius.

 

Procediment de control financer d'entitats del sector públic

El control financer a les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya té per objecte comprovar que el funcionament econòmic i financer d'aquestes entitats s’ajusta a l'ordenament jurídic i als principis generals de la bona gestió financera.

La Llei de mesures 5/2017, estableix que l’entitat controlada ha de comunicar a la Intervenció General, per mitjà del departament d’adscripció, les actuacions que cal fer per tal de rescabalar i evitar perjudicis a la hisenda de la Generalitat.

Aquest procediment descriu les tasques per elaborar informes de control financer i direcció d'auditoria a les entitats que formen part del sector públic de la Generalitat.

Règim especial en matèria de recerca i criteris interpretatius aplicables als centres de recerca de Catalunya (CERCA) i a la Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)

La nota analitza el règim jurídic aplicable als centres CERCA I estableix criteris tant per al règim especial aplicable a la contractació laboral com per al règim jurídic d'aplicació al director científic i a altres directius dels centres. També fixa pautes en relació amb el còmput de la massa salarial, les retribucions, i la captació i retenció de talent.

Instrucció de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya en relació amb el procediment de publicació de convocatòries per donar compliment als requisits de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en matèria de publicitat  

La Instrucció regula el procediment d'aprovació i publicació de les convocatòries de subvencions i de les subvencions excloses de concurrència. La nova tramitació preveu l'obligació, que tenen els òrgans convocants, de subministrar les dades de la convocatòria al registre d'ajuts i subvencions (RAIS) i, si escau, les dades comptables al GECAT, com a pas previ a l'assignació del codi de referència de la base de dades nacional de subvencions (BDNS) i a la publicació de la convocatòria al DOGC.

 

Instrucció per a l'acreditació del compliment dels requisits, suspensió i efectes de les entitats amb autonomia de gestió del sector públic de l’àmbit de la salut de la Generalitat

Les entitats del sector públic que gestionen serveis sanitaris per compte de la Generalitat de Catalunya es regeixen pel principi d'autonomia de gestió sobre la base de l'article 68 de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. La instrucció defineix l'abast de l’autonomia de gestió en els àmbits de la contractació pública, els recursos humans, el patrimoni i en l'economicofinancer; també fixa: els criteris econòmics que han de complir; el control, i els efectes de la suspensió de l'autonomia de gestió.

 

Transferències, subvencions i aportacions de capital a entitats públiques i privades

La instrucció fixa criteris per distingir jurídicament les diferents aportacions econòmiques que fan els titulars dels departaments de la Generalitat a favor de les entitats del seu sector públic. Defineix en cada cas el tràmit de l'expedient; la documentació que ha de contenir; el tractament pressupostari i comptable; els criteris de control a l'entitat perceptora en cas d'excés d'ingrés, i el conseqüent tractament dels romanents de tresoreria. Inclou un glossari de termes relacionats amb ajuts i subvencions.

Massa salarial

La instrucció determina l'àmbit d'aplicació, defineix el concepte de 'massa salarial' i fixa els criteris que s'apliquen en el control financer. La metodologia per determinar la massa salarial del personal laboral del sector públic de la Generalitat de Catalunya permet verificar que es compleixen les limitacions sobre creixement, d'acord amb la normativa pressupostària. Els criteris que s'estableixen a la Instrucció fan referència a les limitacions per a l'exercici 2016 (creixement màxim de l'1,1%), si bé cal entendre’ls aplicables a la normativa vigent per a cada exercici pressupostari, la qual figura en els pressupostos de la Generalitat i es deriva de la normativa bàsica de l'Estat. El full de càlcul us pot servir com a eina de suport.